ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

AZƏRBAYCAN TARİXİ (HUMANİTAR FAKÜLTƏLƏR)


Azərbaycan ta­ri­xi (humanitar fa­kültələr üzrə) kafed­rası 1941-ci ildə fəaliyyətə baş­lamışdır. 1991-ci il­dən müstəqil kafedra­dır. Azərbaycanın yeni və müasir tarixi kafedrasına 1991-2004-cü il­lərdə prof.Qurban Bay­ramov rəhbərlik etmişdir. 2001-ci ildə kafedranın bazasında yeni Azərbaycan tarixi (humanitar fakül­tələr üzrə) kafedrası yaradılmışdır.

2004-cü ildən ka­fedra müdiri dos. Azad Rzayevdir. Dos.A.Ə.Rzayev XIX əsrlərdə Azər­bay­canın siyasi-sosial, iqtisadi, mədəni məsələlərini tədqiq edir. 30-dan çox elmi əsərin müəllifidir.

Hazırda kafedrada professorlar Fə­za­il İbrahimli, İbra­him Zeynalov, Elmira Mu­radəliyeva, Cəmilə Rüstəmova

dosentlər A.Ə.Rzayev, Nuru Məm­mədov, Almaz İb­rahimova, Xumar Səfə­rova, Boran Əziz, Ələmdar Şahverdiyev, baş müəllimlər t.f.d. Sevda İsmayılova, Gövhər Rizayeva, Vaqif Nəbiyev, fəlsəfə doktoru-mü­əllimlər Arifə Adıgözəlova, Təhminə Aslanova, müəllimlər İsa Quliyev, Kəmalə Nəcəfova və 2 tədris-köməkçi heyət – Rəna Məlikli, Cəmalə Nəsibova çalışır.

Kafedra ölkədə Azərbaycan tarixi prob­lem­lərinin ən mühüm tədqiqat mərkəz­lə­rindəndir. Elmi araşdırmalar yeni və müasir dövrədək Azərbaycanın çoxsaylı problemlərini əhatə edir.

Kafedranınəməkdaşları tərəfindən müxtəlif illərdə «Heydər Əliyev və Azərbaycan tarix elmi» Q.M.Bayramov); «İslahatdan sonrakı dövrdə Azərbaycanda torpaq icarə münasibətləri» (L.L.Hə­­­sənova); «Azərbaycan torpağından axan qan – neft seli və torpaq», «Города Кавказа на Ве­ликом Шелковом пути» (E.B.Muradəliyeva); «Azərbaycan kəndində sosial-siyasi pro­ses­lər. 1920-1930-cu illər» (F.F.İbrahimli); «Azər­bay­­canın iqtisadi və sosial inkişafı. 1970-1980-ci illər» (İ.X.Zeynalov); «Türkmənçay-1828: tarixi xronika» (K.K.Şükürov); «Z.İbrahimov. Seçilmiş əsərlər» (A.Z.İbra­hi­mova); «Xocalı soyqırımı: sə­bəbləri, həyata keçirilmə üsulları və nəticələri» (B.O.Əziz); «Из истории предпринимательства в Азербайджане» (C.Y.Rüstəmova) və digər monoqrafik araşdırmalar, Azərbaycan tarixi (XIX-XXI əsrin əvvəli) mühazirələr kursu,Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində bədii ədəbiyyat mənbə kimi ( XIX əsrin II yarısı Şimalı Azərbaycan bədii ədəbiyyatı üzrə), Dərs vəsaiti (S.A. İsmayilova) nəşr edilmişdir. Kafedra bakalavr pilləsində 2, magistr pil­ləsində 7 fənni tədris edir.

Kafedrada bakalavr pilləsində iki fənn tədris olunur:

1. Azərbaycan Tarixi.

2. Ölkəşünaslıq.

Magistratura pilləsində tədris edilən ixtisaslar:

1.XIX əsrin I yarısında Azərbaycanda aqrar münasibətlərin tarixi problemi.

2. Освободительная борьба в Азербайджане против советского оккупационного режима.

3. Azərbaycanda sosial-siyasi proseslər ( XX əsrin 20-ci illəri).

4. Azərbaycanda ictimai-siyasi qüvvələrin mübarizəsi ( mart, 1917-1918)

5. Azərbaycan tarixində neft amili.

6. Azərbaycan əhalisi (1920-1990-ci illər)

7. Azərbaycanda Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə (1920-1991-ci illər).

8. XX əsrin II yarısında Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı.

9. Azərbaycan tarixində Heydər Əliyevin rolu.

Kafedra müəllimlərinin elmi-pedaqoji tərkibi

Tədris olunan fənlər:

Azərbaycan tarixi
Azərbaycanın siyasi tarixi

BDU-nun bütün fakültələrində “Azərbaycan tarixi” fənni öyrənilir. Bu fənn tələbələrə Vətən tarixindən dərin bilik vermək, tarixin siddiyyətli və mürəkkəb dövrlərindən baş açmaq, tariximizdə baş vermiş hadisələri obyektiv, məntiqi qiymətləndirmək məqsədilə öyrədilir. Azərbaycan tarixi fənninin öyrənilməsi tələbələrə xalqımızın tarixini ən qədim zamanlardan bugünədək izləməyə imkan verir. Eyni zamanda son zamanlarda xalqımızın tarixində qaranləq qalmış müxtəlif anların düzgün və qəqiqliklə araşdırmaq da mümkün olur. Vətən tarixinin dərindən öyrənilməsi gəncləri Vətənə məhəbbət və vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etməyə və onun analitik təhlil qabiliyyətinin inkişafına imkan verir.

Azərbaycan tarixinin qiymətləndirilməsi metodları aşağıdakılardır: seminar məşğələləri, tədris, mühazirə mətninin tərtibi, imtahanlara yazılı (əyani şöbələrdə) və testlər(qiyabi şəbələrdə) vasitəsilə.

Kafedranın elmi istiqamətləri

Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa edilməsi, sosiaı-iqtisadi inkişaf və dövlət quruculuğu XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı Azərbaycan II Respublika dövründə (sosial-iqtisadi və mədəniyyət tarixi) 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyəti

 

 

Bookmark and Share