ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

İbrahimli Fəzail

İBRAHİMLİ FƏZAİL FEYRUZ oğlu

Tarix elmləri doktoru, Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının profesoru
Telefon: +(994)12 439-08-37

E-mail: fazailibrahimli@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1951-ci il aprelin 12-də Azərbaycan Respublikasının Yardımlı rayonunda anadan olmuşdur.
 • 1968-ci ildə Yardımlı rayonunda orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir.
 • 1977-1979-cu illərdə ordu sıralarında xidmət etmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1973-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu tarix fakültəsinin əyani şöbəsini bitirmişdir.
 • 1986-cı ildə «Zəhmətkeşlərin əmək tərbiyəsi» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
 • 1998-ci ildə «20-ci illərdə Azərbaycan kəndində sosial-siyasi proseslər» mövzusunda doktorluq dissertasiüasını müdafiə etmiş və tarix elmləri doktoru elmi adını almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1973-1977- illərdə Yardımlı rayonunda müəllim işləmişdir.
 • 1977-1979-cu illərdə ordu sıralarında xidmət etmişdir.
 • 1979-1982-ci illərdə BDU-nun tarix ixtisaı üzrə əyani aspiranturasında təhsil almışdır.
 • 1982-ci ildə BDU-nun Elmi Şurasının qərarı ilə BDU-da müəllim vəzifəsini tutmuşdur.
 • 1982-ci ildən 1989-cu ilədək Sov.İKP tarixi kafedrasında işləmişdir.
 • 1989-1999-cu illərdə Siyasi tarix kafedrasında işləmişdir.
 • 2000-ci ildən bu günədək Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzr) kafedrasında professor vəzifəsində çalışır.
 • I və II çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatıdır.
 • Tarix, fakültəsinin bakalavr və magistr pillələrinin əyani və qiyabi şöbələrində Azərbaycan tarixi «Azərbaycanda sosial-siyasi proskslər 20-ci illər» fənnləindən mühazirə və seminar məşğələləri aparır.
 • 60 adda elmi məqalənin, 1 monoqrafiyanını və 2 kitabın müəllifidir,o cümlədən «Siyasi tarix», «Azərbaycan tarixi» üzrə 3 proqramı nəşr edilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan tarixinin XIX –XX əsrin əvvəli dövrüdür. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycanda ikinci respublikanın qurulması, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranması və inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir. Tdəqiqat işində 20-ci illərdə Azərbaycanın iqtisadi və sosial-siyasi həyatının tədqiqi mühüm yer tutur.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • «XX əsrin faciəli tarixi» Xocalı soyqırımına həsr olunmuş Beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir. Berlin, 2008-ci il.
 • Müstəqil Azərbaycan: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Siyasi Varisidir. 9-14. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları 21-23 May 2018, Bakı

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Aprel həqiqətləri, uydurmalar və reallıq // Bakı, Tarix və onun probleməlri jurnalı, № 2, 2004
 • Qarabağ üsyanı tariximizin sərəfli səhifəsidir. Bakı, 2005
 • Azərbaycanın istiqlalında türkiyə amili. Bakı, 2005
 • Bakının İslam Ordusu tərəfindən azad edilməsi tariximizin şərəfli səhifəsidir. Bakı, 2006
 • Azərbaycanın iqtisadi həyatı (XX əsrin 20-cii illəri). Bakı, 2006
 • Azərbaycanda siyasi repressiyalarda erməni amili. (XX əsrin 20-cii illəri). Bakı, 2006
 • Sovet Rusiyasının xarici siyasətində Qarabağ oynu (XX əsrin 20-ci illəri). Bakı, 2007
 • Azərbaycanın siyasi həyatı (XX əsrin 20-ci illəri). Bakı, 2007
 • Aprel işğalı. Tariximizin qaranlıq səhifələrindən. Bakı, 2008
 • Mart soyqırımının tarixi kökləri. Bakı, 2008
 • İrəvanın faciəli taleyi. Bakı, 2008
 • Zamanın acı hökmü. Bakı, 2008
 • Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan. Bakı, 2008
 • Cumhuriyetin Çoküşünün ardından Azerbaycanda siyasal baskı ve tutuklamalar. Büyük Devletler Kiskacında Bağımsız Azerbaycan (1918-1920). Türkiye İQ Kültür sana yayımcılıqş 2010, s. 274-281 türk dilində
 • Azərbaycan tarixi (XİX-XXi əsrin əvvəli) Ali məktəblər üçün mühazirələr kursu. Kitabda Azərbaycan 20-30-cu illərdə adlı fəsli (kafedranın dosenti B.O.Əziz ilə birlikdə) yazılmışdır. Dərs vəsaiti Bakı, 2010.
 • Tarixin sərt sınağı-ümummilli fəlakət. Türk eli jurnalı N6, 2010.
 • Azərbaycan möhtəşəm quruculuq meydanına bənzəyir. Yüksək dövlətimiz kitabı 2010.
 • Tariximizin faciəsi, yoxsa faciəmizin tarixi Milli Məclis jurnalı, 2010, səh.64-69
 • 20 yanvar şərəf və faciə tariximiz. Milli Məclis jurnalı 2011, yanvar-fevral səh.46-49
 • 20-ci illərdə Azərbaycanda Sovet totalitarizminin xüsusiyyətləri. Elmi konfransın materialları Xəzər Universiteti 2012. səh 54-55
 • Müstəqilliyin süqutundan sonra Azərbaycanda siyasi və milli təqiblər. AMEA Tarix institutunun elmi əsərlər Bakı, 2012.
 • Siyasi çəkişmələr xalqın taleyində. Tarix və Onun problemləri 2013 N4
 • Milli mənəvi dəyərlərə münasibət (XX əsrin 20-ci illəri). Humanitar elmləri öyrənən aktual problemləri jurnalı Bakı, Slavyan Universiteti 2013 buraxılış 3.
 • Siyasi çərişmələr xalqın taleyində (XX əsrin 20-ci illəri) Tarix və Onun problemləri Bakı 2014 N1.
 • Boran Əziz. Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilmə üsulları və nəticələri. Bakı Azərnəşr, 2014 Kitaba rəy.
Bookmark and Share