ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Rzayev Azad Əhmədağa oğlu

Tarix elmləri namizədi,dosent
Telefon:+(994)12 439-10-68
E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1952-ci il aprelin 29-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1969-cı ildə Bakı şəhəri 20 saylı orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1973-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu tarix fakültəsinin əyani şöbəsini bitirmişdir
 • 1983-cü ildə «Azərbaycan Kommunist Pariyasının yüksək ixtisaslı fəhlə kadrları hazırlanmasında rolu (1971-1975-ci illər)» mövzsusunda dissertasiya müdafiə etmiş və tarix elmlərinamizədi elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1973-cü ildən Bakı şəhəri 2 saylı orta məktəbdə tarix müəllimi işləmişdir.
 • 1974-cü ildən Bakı Maliyyə-kredit texnikumunda komsomol təşkilat katibi seçilmişdir.
 • 1974-75-ci illərdə ordu sıralarında xidmət etmişdir.
 • 1975-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun İctimai elmlər kabinetində baş laborant işləmidir.
 • 1977-1980-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində Sov.İKP tarixi ixtisası üzrə əyani aspiranturada təhsilini davam etdirmişdir.
 • 1980-ci ildən BDU Sov.İKP tarixi (siyasi tarix) kafedrasında müəllim, baş müəllim,dosent vəzifələrində çalışmışdır.
 • 1999-cu ildən Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının dosenti, 2004-cü ildən həmin kafedranın müdiri əvəzi vəzifəsini icra edir.
 • Hüquq, tarix, beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər, şərqşünaslıq fakültələrində Azərbaycan tarixi fənnindən mühazirə və seminar məşğələləri aparır.
 • 33 adda elmi əsəri, o cümlədən «Siyasi tarix», «Azərbaycan tarixi», üzrə 3 proqramı nəşr edilmişdir.
 • «XIX əsrin sonu -XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda sosial-siyasi inkişaf» adlı jurnalın, «Siyasi tarix» dərsliyinin redaktoru olmuşdur.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Tədqiqat obyekti Azərbaycan tarixinin XIX -XX əsrin əvvəli dövrüdür.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycanda ikinci respublikanın qurulması, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranması və inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir.
 • Tədqiqat işində ali məktəblərdə, o cümlədən Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycan tarixinin tədrisimetodikası məsələləri də mühüm yer tutur.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2006-cı il nobabrın 16-17-də Mahaçqalada keçirilən Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materiallarında bir neçə məqalə çap etdirmişdir.
 • 2010 -ci il sentyabr 5-6 Ali məktəblərində nəzəri problemlərinin tarix tədrisi ( rus dilində). Müasir problemlərinin təhsili Materiallar beynəlxalq elmi-praktiki konfrans Penza - Praqa.
 • 2011-ci il mart 15-16, Fenomen, sivilizasiya, mahiyyə, dinamik (rus dilində). Materiallar beynəlxalq elmi-praktiki konfrans Penza-Praqa
 • 2011-ci il dekabr 10-13 Varşava Dövlət Universitetində İlahi David Paredze həsr olunmuş konfransda iştirak edib.
 • 2012 ilin sentyabr 30-da Moskva Dövlət Universitetində 200 il həsr olunmuşdur
 • 2014-cü ilin 15-16 mart, Belarus Rspublika Vitebsk, Hamı üçün bir Qələbə (rus dilində) Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Azərbaycan alimlərinin faşizm üzərində töhfəsi
 • 2015, 30 Sentyabr I Международная Научно-Практическая конференция Историческое значение Великой Отечественной Войны в России и Мире
 • Cümhuriyyət parlamentinin qaçqınların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq sahəsində fəaliyyəti. həmmüəlif Boran Əziz dosent.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.43
 • Sovetler Birliğinde İlk İdeoloji Tedris Müessesi Kızıl Profesörler Enstitüsü`nün Türksoylu Müdavimleri. //XVIII. Türk Tarih Kongresi. 1-5 Ekim, 2018. s. 606.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin tədrisində mühazirə və seminarların keçirilməsi. Bakı, 2004.
 • Hərbi tarixi tədqiqat. «Tarix və onun problemləri», jurnalı, №3, 2005
 • Azərbaycanda dini etiqadlar (1918-1930-cu illərədək). Bakı Universitetinin xəbərləri, №3, 2005
 • Müasir dövrdə Azərbaycanda milli azlıqlar. Beynəlxalq Elmi-praktik konfransın materialları,Mahaçqala, 16-17 noyabr 2006
 • Siyasi tarix. Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. Elmi redaktor. Bakı Biznes Universiteti. 2006
 • «Milli azlıq» anlayışı və onun meyarları məsələsinə dair. «Tarix və onun problemləri» jurnalı.Əlavə, №3, 2007
 • Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlar - 2006-cı il). Proqram. Ali məktəblərin humanitrar fakültələri üçün.Bakı Dövlət Universiteti. 2007
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanın tarix elmi qarşısında duran vəzifələr.Ümmumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 ildönümü münasibətilə tarix fakültəsiəməkdaşlarının Elmi-praktik konfransının materialları.Bakı, 2008
 • Bakı Dövlət Universitetinin yaranma tarixinə dair (rus dilində) . BDU-nun 90 illik yubileyi münasibətilə tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının.Bakı, 2009
 • Bakı Dövlət Universiteti ADR-in törəməsidir ( inglis dilində). BDU-nun 90 ilik yubileyi münasibətilə tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları. 30-31 oktyabr  2009, Bakı
 • Azərbaycan xalqının milli sərvəti (rus dilində). Tarix və onun problemləri jurnalı. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı, 2009
 • Azərbaycan tarixi. Ali məktəblər üçün mühazirələri kursu ( XIX - XXI əsrin əvvəli) Elmi redaktor. Bakı, 2010
 • Hərbi tarixi tədqiqatın nəzəri problemləri. Bakı Slavyan Universiteti. Elm və Cəmiyət elmi məqalələr məcmüəsi. Bakı 2010.
 • Ali məktəblərində teoretik problemlərinin tarix tədrisi (rus dilində) Müasir problemlərinin təhsili. Materiallar beynəlxalq elmi - praktiki konfrans. Penza-Praga, 5-6 sentyabr 2010.
 • Azərbaycan-Ermənistan tarixınin əlaqələri (rus dilində) Elmi redaktoru. Bakı, 2010
 • Fenomen, sivilizasiya, mahiyyə, tiplər, dinamika (rus dilində). Materiallar beynəlxalq elmi-praktiki konfras Penza-Bakı  15-15 mart 2011
 • Hərbi tarixi tədqiqatın nəzəri problemləri. Bakı Slavyan Universiteti. Elm və Cəmiyət elmi məqalələr məcmüəsi. Bakı, 2010.
 • İctimai-siyasi xadimi Ziya  Musa oğlu Bunyadov oğlu (rus dilində). Tarix və onun problemləri Akademik Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 ilik yubileyinə həsr olunur. Xüsusi Buraxılış. Bakı, № 2 2012.
 • Avroasia xalqları. Tarix, mədəniyyəti və qarşılıqlı münasibətlərin problemi. Material II beynəlxalq elmi-praktiki konfrans 5-6 aprel 2012 , Penza-Baku-Belostan.
 • Tələbə - gənclərin elm tədqiqat fəaliyyətinin, təşkilatın formalarının təkmiləşməsi. ( rus dilində) Sosiosfera, 2012.
 • İlahiyyatçı və Şərqşünas alim Akademik Vasif Məmmədəliyev Parlaq zəka sahibi - Böyük vətəndaş. Bakı 2012.
 • Bolonya prosesi və onların aktuallıöın tarixi tədrisi. Təhsilin yeniləşməsi və inkişaf etdirilməsində beynəlxalq meyəllər: kredit sistemində qiymət, dəyər və keyfiyyət. Beynəlxalq simpozium. (23-24 noyabr 2012-ci il) Gəncə, Azərbaycan.
 • Heydər Əliyev və tarix elmi məsələləri Azərbaycanda. Tarix və Onun problemləri. Ümumilider Heydər Əliyevin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş Xüsusi buraxılış. Bakı, 2013. № 2
 • Birinci Şah İsmayıl Səfəvinin hərbi bə döyüş fəaliyyəti. Tarix və onun problemləri Bakı, 2013 №1.
 • Ümumilider Heydər Əliyevin 90-ci ildönümünü münasibətilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Baş Hesablama Mərkəzi nəşriyyatı. Bakı, 2013.
 • Hamı üçün bir Qələbə (rus dilində). Benəlxalq elmi-praktik konfransı. Azərbaycan alimlərinin faşizm uzərində qələbə töhfəsi. Belarus Respublika Vitebsk, 24 aprel 2014.
 • BDU-nun tarixin öyrənilməmiş səhifələrindən.Tarix və onun problemləri Bakı, 2014, № 4 Xüsusi buraxılış
 • Промышленность и транспорт Азербайджана в период войны, 1941-1945 годов (rus dilində), səh 82-97. Qərb Universiteti Elmi Xəbərlər Humanitar elmlər seriyası N2, 2015.
 • Naxçıvan diyarı ermənlərin təcavüzkar planlarında (1920-1924), Tarix və Onun problemləri, N4 2016 s.57-66
 • ”Slovakiya müstəqillik illərində-Azərbaycandan baxış. // Tarix və onun problemləri jurnalı, Bakı, № 4, 2017 s.
 • Cümhuriyyət Prlamentinin Qaçqınların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq sahəsində fəaliyyəti. həmmüəlifnən dos. Boran Əzis. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları 21-23 May, 2018, s. 233-243
 • Cümhuriyyət Parlamentinin Qaçqınların Vəziyyətini Yaxşılaşdırmaq sahəsində fəaliyyəti. həmmüəlif // Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri -Humanitar elmlər seriyası, N2, 2018, s, 45-53
Bookmark and Share