ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

SƏFƏROVA XUMAR

SƏFƏROVA XUMAR RƏHİM qızı

Tarix elmləri namizədi. Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının dosenti
Telefon:+(994)12 439-08-37

E-mail: khumarsafarova@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1958-ci il sentyabrın 28-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1975-cı ildə Bakı şəhəri 20 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1975-1980-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin əyani şöbəsini bitirmişdir.
 • 1980-cü ildə «Ordubad şəhərinin tarixi (XIX-XX əsrin əvəllərində» mövzsusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1980-1982-ci illərdə Bakı şəhəri 225 saylı məktəbdə Tarix müəllimi işləmişdir.
 • 1982-ci ildən AMEA-nın Tarix İnstitutunda elmi işçi vəzifəsində işləmişdir.
 • 1992-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi (Humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının baş müəllimi, 2008-ci ildən dosenti vəzifəsində işləyir.
 • Filologiya, Kitabxanaçılıq və İnformatika, İlahiyyat, Tarix, əcnəbi vətəndaşların hazırlığı fakültələrində Azərbaycan tarixi fənnindən mühazirə və seminar məşğələləri aparır.
 • 10 adda elmi məqalənin və 1 kitabın müəllifidir, o cümlədən «Siyasi tarix», «Azərbaycan tarixi», üzrə 3 proqramı nəşr edilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan tarixinin XIX –XX əsrin əvvəli dövrüdür. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycanda ikinci respublikanın qurulması, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranması və inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir. Tədqiqat işində XIX-XX əsrin əvvəllərində Ordubad şəhərinin tarixinin öyrənilməsi mühüm yer tutur.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Ordubad şəhərinin tarixi . Bakı, 2007
 • «XIX-XX əsrin əvəllərində Ordubad şəhərinin ərazisi.// BDU-nun Xəbərləri.Humanitar elmlər seriyası,№ 2, 2007
 • «XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəllərində Ordubadın ipək sənayesi tarixindən».// BDU-nun elmi Xəbəbrəlri. Hümanitar elmlər seriyası.Bakı. №1. 2003
 • Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin IX Plenumu 6 iyul 1959 haqqında. BDU Xəbərləri Hunanitar elmlər seriyası N2, 2010.
 • Demokratiya və zorakılığ bir araya sığmır. BDU Xəbərləri Humanitar elmlər seriyası N2, 2011.
 • Административная система управления города Ордубада конца XIX-начала XX веков Многополярный мир предпосылки, проблемы и перспективы становления. Международная научно-практическая конференция 20-21 мая 2011 Пенза-Баку.
 • Культурная жизнб города Ордубада просвещения и здравлхранения Tarix və Onun problemləri jurnal N3, 2011
 • Из истории экономической, социальной и духовной жизни Ордубада конца XIX-начала XX вв. Социосфера Научно-Методический и теоретический журнал N1, 2013/
 • İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə repressiyaların yeni dalğası Heydər Hüseynov haqqında həqiqətlər. BDU Xəbərləri ( humanitar elmlər seriyası) Bakı N3, 2014.
 • Роль технической интеллигенции и ученых Баку в годы Великой Отечественной войны РФ, Вестник Воронежского Университета, 2015.
 • Bakının texniki ziyalıları və alimlərinin Böyük Vətən müharibəsində illərində rolu. İkinci Dünya müharibəsi və Azərbaycan mövzusunda elmi konfransın materialları Bakı 19 noyabr, 2015.
 • XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan əhalisinin miqrasiya problemləri mövzusunda “Müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünüdərk və özünütəsdiq prosesinin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 1-2 iyun 2017-ci il
 • Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunmasında Heydər Əliyevin rolu.// Heydər Əliyev və mili mənəvi dəyərlərimiz. mövzusunda respublika elmi konfransı. Bakı, 6 may 2017-ci il.
Bookmark and Share