ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Rüstəmova Cəmilə

Rüstəmovə Cəmilə Yaşar qızı

Tarix elmləri  doktoru, müəllim
Tel:(+99412) 439-08-37

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 30 dekabr 1968-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1986-cı ildə Bakı şəhəri 210 № -li orta məktəbi bitirmişdi.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1991-ci ildə Leninqrad Dövlət Universitetinin tarix fakultəsini bitirmişdir.
 • 2003-cü ildə «Национальная буржуазия в период Азербайджанской Демократической Республики» movzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • 2012-ci 17 aprel Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası qərarı ilə Azərbaycan tarixi ( humanitar fakültələr üzrə) kafedrası üzrə dosent elmi adı vermişdir.
 • 2014-cü ildə "Национальная буржуазия Азербайджана в годы I -вой мировой войны" müvzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • 2015-ci Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Elmlər Doktoru Diplomu verilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1992-ci ildən Baki Dövlət Universitetində «Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi» kafedrasında elmi- pedaqoji işə başlamışdı.
 • "Azərbaycan tarixi" fənnini tədris edir.
 • Onlarla elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Milli burjuaziyanın yaranması və fəaliyyəti.

MONOQRAFIYA

 • Национальная буржуазия в период Азербайджанской Демократической Республики. Bakı, Mütərcim, 2007.
 • Из истории предпринимательства в Азербайджане ( конец XIX-начало XX в ) Bakı BDU, 2013

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Социальная политика АДР и национальная буржуазия (по материалам ССБН). Tarix və onun problemləri. Bakı, 2003, № 2.
 • О разработке проблем истории национальной буржуазии в современной Азербайджанской историографии. Tarix və onun problemləri. Bakı, 2004, № 4.
 • Благотворительная деятельность национальной буржуазии в 1918-1920-е годы. Tarix və onun problemləri. Bakı, 2006, № 1.
 • Социально-экономическая политика АДР и национальная буржуазия. Tarix və onun problemləri. Bakı, 2007, № 1.Политическая платформа и экономические позиции Азербайджанской буржуазии в начале XX века. Москва, 2007.
 • Об экономической деятельности азербайджанской буржуазии в годы Первой Мировой войны, Tarix və Onun problemləri Bakı, N3, 2008
 • Вклад национальной буржуазии в дело народного просвещения в Первой Мировой войны. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası Bakı, N1, 2009
 • О благотворительной деятельности Азербайджанской буржуазии в годы Первой Мировой войны. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Bakı, 27-ci cild 2009.
 • Общественно-политические процессы в Азербайджане в феврале-октябре 1917 года и национальная буржуазия. Известия Волгоградского Государственного Педагогического Университета. Серия Социально-экономические науки и искусство. Волгоград, №4 (42), 2009.
 • Экономические позиции азербайджанской буржуазии в нефтяной промышленности Российской империи в первом десятилетии XX века. Вопросы Гуманитарных наук. Москва, N4(42), 2009
 • Азербайджанская буржуазия на политической арене Российской империи в начале XX века. Современные гуманитарные исследования. Москва, №6, 2009
 • Культурно-просветительская и благотворительная деятельность национальной буржуазии в начале XX века Tarix və Onun Problemləri N2, 2010.
 • О социально-экономическом положении в Азербайджане в первые месяцы независимоти (1918-120 гг) Вопросы гуманитарных наук Москва 2(46), 2010 rus dildə.
 • О процессе формирования капиталистических отношений в экономике Азербайджана во второй половине XIX века . Pedagoji Universitetin Xəbərləri Bakı N3, 2010.
 • Cumhuriyet Dönemi Azərbaycan Milli burjuazisi hayriye faaliyeti və eğitim alanına katkıları (1918-1920). Büyük Devletler Kiskacında Bağımsız Azerbaycan (1918-1920) Türkiye İQ Kültür sana yayımcılıq, 2010.
 • XX əsrin əvvələrindən Bakı, Yelizavetpol və İrəvan quberniyalarının qəzalarında milli burjuaziyanın fəaliyyəti haqqında. Pedagoji Universitetin Xəbərləri Bakı N5, 2010. səh 87-93
 • Ali məltəblərin humanitar üçün proqramm. Bakı Universitetin nəşriyyatı 2011.
 • Из истории благотворительного движения в Азербайджане традиции и преемственность tezis, Bakı Beynəlxalq Humanitar forumu XXI əsr ümidlər və çağırışlar Bakı 10-11 oktyabr 2011.
 • О социально-экономической деятельности буржуазии Азербайджана в годы Первой мировой войны. Bakı Universitetinin Xəbərləri Humanitar elmlər seriyası N4, 2011.
 • Экономические позиции буржуазии Азербайджана накануне Первой мировой войны. Tarix və Onun problemləri N4, 2011.
 • Общественная деятельность национальной буржуазии в начале XX века . Tarix və Onun problemləri N1, 2012.
 • Из истории предпринимательства в Азербайджане ( конец XIX- начало XX века) monografiya БГУ, 2012.
 • Буржуазия Азербайджана в период Февральской революции и правления большевитско-дашнакских сил . Tarix və Onun problemləri N3, 2012.
 • Последствия Первой Мировой войны для экономики Северного Азербайджана и национальной буржуазии . Tarix və Onun problemləri N1Ş 2012.
 • Деятельность просветительских организаций в Азербайджане в годы Первой Мировой войны. Научная дискуссия вопросы социологии, политологии, философии истории. Материалы XIV международной заочной научно-практической конференции.
 • Развития нефтяной промышленности Азербайджана в начале XX века. Тамбон, Грамота N8 (34)? часть 1 2013.
 • Нефтяная промышленность Азербайджана в годы Первой Мировой войны. Киев Гилея Научный вестник Украинской Академии Наук Национальной педагогического Университета Им М. П. Драгоманова выпуск 74 N 7, 2013.
 • Продовольственное обеспечения города Баку в годы Первой Мировой Войны Bakı Pedagoji Universitet N1, 2013.
 • Основные характерные особенности процесса развития капиталистических отношений в Российской Империи. BDU Xəbərləri humanitar elmlər seriyası N1, 2014.
 • Истоки благотворительности в Северном Азербайджане . Tarix və Onun problemləri N4, Xüsusi buraxləış səh 68-73.
 • Нефтяная промышленность Российской империи в годы Первой Мировой войны. Tarix və Onun problemləri N 3, 2016 səh 120-125
 • Гасан Бек Зардаби-Путь Просветителя. Tarivə Onun Problemləri №1, səh 23-28
 • ”Социально-экономическое развитие Азербайджана на рубеже ХХ-ХХ веков”. Украина, Киев, Гилея, Выпуск 118 (№ 3), 2017, с.130-133
 • “Продовольственный кризис в России в конце 1916-в начале 1917 года” Bakı Avrasuya Universiteti, “Sivilizasiya” jurnalı № 1, 2017, s.64-69
 • И Снова с Народом. Г.З. Тагиев (1918-1920). // Bakı Universitetinin Xəbərləri-Humanitar elmlər seriyası. N2, 2018, s. 139-145
 • Условия Содержания Военнопленных на територии Российской Империи в годы Первой Мировой Войны и Международное Право. Tarix və Onun Problemləri, N4, 2018, s.13-17
 • Памяти В.И. Разумовского ( Посвящаеться 100-летию Бакинского Государственного Университета), Tarix və Onun Problemləri, N2, 2019.
Bookmark and Share