ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Elmira Böyükağa qızı Muradəliyeva

Elmira Böyükağa qızı Muradəliyeva

Tarix elmlər doktoru,professor
Telefon:+(994)12439-08-37
E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 11 oktayabr 1950- ci ildə Bakıda dünyaya gəlib.
 • Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinə daxil olub.
 • 1973-cü ildə Fakültəni bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinə daxil olub.
 • 1982-ci ildə Moskva Dövlət Universitetində «Bakı neft sənayesində inhisarçı kapitalın tarixinə dair kütləvi mənbələr» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • 1983 ildə bu işə görə Gənc tədqiqatçıların Ümumittifaq Müsabiqəsində Laureat diplomu ilə təltif olunmuşdur.
 • 1991-ci ildə isə AMEA-nın Tarix institutunda «XIX yüzillyin II yarısında Quzey Azərbaycan şəhərləri»mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.
 • 1982-ci ildən dosent, 1992-ci ildən professor elmi adını alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1973-cü ildən günümüzədək öz elmi-pedaqoji fəaliyyətini Azərbaycan tarixi kafedrasında davam etdirir
 • 80-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 3 monoqrafiyanın müəllifidir.
 • 7 elmlər namizədi yetişdirib." Azərtelefilm " in çəkdiyi "Odlu məmləkət" monumental 12 seriyalı elmi-publisistik (rejissor Nazim Rza İsrafiloğlu ) elmi məsləhətçisi və iştirakçısı olmuşdur.
 • 1992 - 2002 -ci illərdə Ali Attestasiya Komissiyasının tarix elmləri üzrə ekspert şurasının elmi katibi və üzvü olmuşdur.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Elmi araşdırmaları Quzey Azərbaycanda kapitalist münasibətlərinin genezisi və inkişafı ilə bağlıdır.
 • Araşdırmaları nəticəsində bakı neft sənayesinin tarixində aparıcı mövzular müəyyənləşdirilib.
 • XIX yüzilin sonundan etibarən Bakının dünya neft mərkəzinə çevrilməsi araşdırılıb
 • Beynəlxalq Nobel mükafatları fondunun yaranmasında Bakı neft kapitalını iştirakı.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Участие бакинского нефтяного капитала в создании международного нобелевского фонда премий // Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası.2002, №2
 • Из истории бакинского нефтяного бизнеса: мотивы поведения представителей азербайджанской буржуазии на рубеже хıх-хх веков // Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. 2003, №1
 • Azərbaycan milli şüurunun qatlarında Rusiya işğalı // Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai- siyasi ideallar. Bakı , 2005
 • " Difai " firqəsi və Gəncənin Azərbaycanda milli mücadilənin mərkəzinə çevrilməsi tarixinə dair.// Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. 2007, №1
 • Azərbaycan tarixində neft amili (XIX yüzilliyin sonu -XXI yüzilliyin əvvəlləri).Magistr proqramı. Bakı , 2008
 • Azərbaycan Şəhərləri Böyük İpək Yolu Üstündə. Tarix və Onun Problemləri Bakı. 2016, №2, s.68-72
 • Северный Азербайджан в планах и практике Российской империи по экономическому “завоеванию» Кавказа // АМЕА Хəbərlər. İctimai elmlər seriyası. 2017, № 1, s.4-14.
 • M.Ə. Rəsulzadənin tarixə baxışı:Azərbaycanın milli şüurunun qrantlarında Rusiya işğalı.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.7
 • M. Ə. Rəsulzadənin Tarixə Baxışı: Azərbaycan Milli Şüurunun Qatlarında Rusiya işğalı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları 21-23 May, 2018, s. 49-51.
 • M. Ə. Rəsulzadənin Tarixə Baxışı: Azərbaycan Milli Şüurunun Qatlarında Rusiya İşğalı // Bakı Dövlət Universitetinin - Humanitar elmlər seriyası, N2, 2018, s, 66-71.
 • Вклад научно-педагогической элиты Азербайджана в процессе создания м функционирования Бакинского Государственного Университета.Bakı Dövlət Universitetinin - Humanitar elmlər seriyası,№1, 2019

KITABLAR

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • 2002-2004-cü illərdə Vətəndaşşünaslıq təhsili üzrə Beynəlxalq proqramın (DEEP) iştirakçısı olub.
 • 2009-ci ildə Emanuyel Nobelin 150 illiyi və "Nobel Qardaşları" şirkətini 130 illiyilə bağlı Emanuyil Nobel adına "Medal"la təltif olunmuşdur
Bookmark and Share