ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Məmmədov Nuru

Nuru Zeynalabdin oğlu Məmmədov

Tarix elmləri professor
Tel:+(99412)439-08-37

E-mail: nurumammadov@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1946-cı il yanvarın 1-də Masis rayonu Aşağı Necili kəndində anadan olub.
 • 1964-cü ildə Uluxanlı orta məktəbini bitirib
 • 1970-1973-cü illərdə EA-nın Tarix İnstitutunun aspiranturasını (əyani) bitirib
 • 1974-1981-ci illərdə Tarix İnstitutunda baş laborant, kiçik və baş elmi işçi vəzifələrində çalışıb.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1965-1969-cu illərdə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib
 • 1976-cı ildə «Azərbaycan kəndinin inkişafında yerli hakimiyyət orqanlarının rolu» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
 • «Az. MİK-in yaradılması və fəaliyyəti» mövzusunda doktorluq işi üzərində işləyir.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası 18 mart 2016-ci il tarixli (protokol N06) qərar ilə  tarix üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi vermişdir
 • 26/11/2019, Prezidentin sərəncamı ilə Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan Respublikasının fəxri “Əməkdar müəllim” verilib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1969-1970: Daşkəsən rayonunda orta məktəb müəllimi
 • 1970-1974: Tarix İnstitutunun aspirantı (əyani)
 • 1974-1981: MEA Tarix İnstitutunda elmi işçi
 • 1981-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır
 • 1983-1993: Gəncə Dövlət Universitetində kafedra müdiri
 • 1993-1998: Gəncə Dövlət Universitetində kafedra müdirinin müavini
 • 1998-2008: Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan tarixi kafedrasının dosenti
 • «Azərbaycan tarixi» dərsini, «Azərbaycanda dövlət quruculuğu problemi» dərslərini aparır.
 • 1 monoqrafiyanın, 1 dərs vəsaitinin, 3 tədris proqramının, 50-yə qədər elmi məqalənin müəllifdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycanda ali və yerli hakimiyyət orqanlarının yaradılması üzrə elmi –tədqiqat aparır.
 • Azərbaycanda dövlət quruculuğu məsələləri üzrə tədqiqat işi aparır.
 • Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və dərin sosial-iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi məsələləri üzrə tədqiqat işi aparır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1999-cu ildə ümumrespublika elmi-praktiki konfransında çıxış etmişdir.
 • 2000-ci ildə ümumrespublika elmi-praktiki konfransda çıxış etmişdir.
 • 2001-ci ildə «Müstəqil Azərbaycan Respublikası üçüncü minilliyin birinci yüzilliyində» mövzusunda elmi-praktiki konfransda çıxış etmişdir.
 • 2008-ci ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə Respublika elmi-praktik konfransında çıxış etmişdir
 • Bakı Dövlət Universitetinin yaradılması. Beynəlxalq elmi Konfransın materialları. B.,2009,s.13-15
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. hımmüəllif Validə Əliyeva. Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.15
 • 1.Azərbaycanlılara Qarşı Soyqırım siyasətinin XX əsrin 20-30-cu illərində davam etdirilməsi. 2. Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları, 21-23 May, 2018, s.83-87

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycanda inzibati-amirlik sisteminin yaradılması və formalaşması (20-30-cu illər) magistratura üzrə proqram. Bakı-2003
 • Heydər Əliyev və Müstəqil Azərbaycanın qurtuluşu. BDU-nun Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2003, №1
 • Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk demokratik Konstitusiyasının yaradıcısıdır. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Tarix və onun problemləri. 2003, №3
 • Böyük İpək Yolunun bərpası Azərbaycan dövlətçiliyinin uğurudur. Tarix və onun problemləri. 2005, №2
 • Azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından deportasiyası və onun faciəli sonluqları (1948-1953-cü illər). «Ədəbi İrəvan» almanaxı. Bakı, 2007
 • Azərbaycan tarixi. Proqram. Ən qədim zamanlardan bu günə qədər (Ali məktəblərin humanitar fakültələri üçün) Bakı, 2007
 • Azərbaycanda dövlət quruculuğu. İinzibati-amirlik sisteminin yaradılması və formalaşması (20-30cü illər). Magistr kursunun Proqramı, Bakı, 2008
 • Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və Azərbaycan-Ermənistan ərazi məsələləri (20-ci illər), Tarix və onun problemləri, B., 2009 № 1-2, s.116-121
 • Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin yaradılması və onun fəaliyyəti. BDU-nun 90 illik yubileyi münasibətilə elmi-praktik konfransın materialları.B., 2009,s.132-141
 • Hakimiyyət orqanlarının qolçamaqlara qarşı düşman siyasəti ( XX əsrin 20-30-cu illəri), Bakı Universitetinin Xəbərləri 2010, N3 sıh,107-113.
 • Tarixi saxtalaşdıranlara əsaslandırılmış elmi cavab, Bakı Universitetinin Xəbərləri 2010, N4, səh210-16.
 • Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin milli dövlətçilik struktularının yaradılmasında fəaliyyəti. Türk dünyası; dünəni və bu günü mövzusunda beynəlxalq elmi konfransa təqdim olunmuş məruzənin tezisləri. Bakı, 2011
 • Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və Azərbaycan-Gürcistan ərazi məsələləri (20-ci illər). Tarix və Onun problemləri, 2011 N2
 • Akademik Ziya Bünyadov Sovet Dövrü tarixi məsələlərinin ilk obyektiv tədqiqatçı alimidir. Tarix və Onun problemləri, Xüsusi buraxılış Bakı, 2012.
 • Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə komitəsinin kollektivləşmə siyasətinə müasir baxış. BDU-nun Xəbərləri B, 2012, N1.
 • Руководство Аз.ЦИКом восстановления и развития промышленности в Азербайджане. rus dilində, Поиск серия научный журнал-приложения Международного научно-педагогического журнала Высшая школа Казазхстана 2012 N2
 • деятельность Аз ЦИКа в политике односторонней индустриализации в Азербайджане. Вестник Казахский Национальный Университет, 2012 N2.
 • Dövlət strukturlarının yaradılmasında və formalaşdırılmasında Az MİK-in fəaliyyəti. (XX əsrin 20-30-cu illəri). Beynəlxalq elmi praktik konfransın materialları, Bakı, 2012.
 • Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd: DQMV-in yaradılması və Az MİK-in qərarları. Sivilizasiya, Elmi-Nəzəri, praktik jurnal, Bakı. 2012.
 • Hakimiyyət orqanlarının kütləvi repressiya siyasəti. Bak.Un-nin xəbərləri,hum.elm.ser.,B.,2012 N4, s.52-59
 • Руководство Аз.ЦИК-ом восстановления и развития промышленности в Азербайджане. Поиск серия гуманитарных наук,Международного научно-педагогического журнала Высшая школа Казахстана, 2012, Т2 (1), ы. 55-58.
 • Законодательная деятельность центрального исполнительного комитета Азербайджана (20-30-е годы) XX века. Кавказ и Мир. Международный научный журнал. 2012, N12
 • Постановления Аз.ЦИК-а по усовершенствованию административно-территориального деления в республике. Кавказ и Мир. Международный научный журнал. Тбилиси, 2012, Т13, с.97-96
 • Новая экономическая политика и законодательная деятельность Центрального Исполнительского Комитета Азербайджана.Сборник научных статей  по итогом международной научно-практической конференции. С.Петербург,2012, с. 99-102
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanın XX əsrin 20-30-cu illər tarixinin bəzi məsələləri. səh 279-287. Tarix və Onun problemləriÜmumilider Heydər Əliyev 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Xüsusi buraxılış Bakı, 2013 N2.
 • Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə edilən qəsdlərə qarşı Az MİK-in mübarizəsi arxiv sənədlərinin dili ilə. Tarix və Onun probləmləri. Bakı, 2013, N3.
 • Sovet hakimiyyəti orqanlarının Naxçıvan məsələsində mövqeyi. Pedagoji Universitetinin Xəbərləri Bakı, 2013 N2.
 • İnzibatı amirlik sisteminin gücləndirilməsi dövründə Az MİK-in fəaliyyəti. Tarix və Onun problemləri. Bakı, 2013 N4.
 • Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin banisidir. Ali təhsil və cəmiyyət elmi-praktik jurnalı Bakı N1 2013.
 • The Azerbaijan peasant movement against Soviet policies during and after 1920. Thomson s Reuters, impact factor:0,288 Russian History special issue- international attitudes, strategic changes, Center for Slavic and East European Studies (CSEES) russian history-histoire russe 2015.
 • Kollektivləşmə problemi Xarici və Respublika Tarixşünaslığa, Tarix və Onun Problemlər N 3, 2016, səh 357-364
 • The growing Peasant Movement against the Wrong Policy of Soviet Authorities, Salmagundi Magazine Skidmore College, USA  Thomson Reuters, Vol.2, 2016, page76-94.
 • Stalin-Bağırov siyasi rejiminə qarşı kəndli müharibələri. Tarix və Onun Problemləri №1, 2017
 • Sovet hakimiyyət orqanlarının 1937-1939-cu illərdə Böyük terror siyasəti (XDİK-nin 00447 № -li əmri ilə) Bakı: BUN, 2017, № 1, s.98-109
 • Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Haqqında // Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri-Humanitar elmlər seriyası, N2, 2018, s. 72-81
 • Yeni İqtisadi Siyasət Dövründə İqtisadi Münasibətlər və Sosial Siyasət ( 1921-1925-ci illər) həmmüəllif. Tarix və Onun Problemləri, N1, 2019.
 • Totalitarizm Dövründə Sovet Hakimiyyət Orqanlarının Antimilli Siyasəti. 2019, N3, Tarix və Onun Problemləri, s.131-135

KİTABLAR

 • Türkiyədə və Azərbaycanda erməni millətçilərinin cinayətləri. Dərs vəsaiti. Bakı, 2006 Erməni iddiaları və azərbaycanlıların soyqırımı. Monoqrafiya. Bakı, 2008
 • Erməni yalanları və tarixi həqiqətlər , Bakı, 2010.
 • Azərbaycan Dövlətçiliyi tarixində Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin yeri və rolu ( 1921-1938-ci illər). Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2012
Bookmark and Share