ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

NƏCƏFOVA KƏMALƏ

NƏCƏFOVA KƏMALƏ TELMAN qızı

Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının dosent

elmi işlər üzrə dekan müavi
Telefon: +(994)12 439-08-37

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1969-ci il noyabrın 23-də Tər-tər şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1986-cı ildə Tər-tər şəhəri 1 saylı orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1987-cü ildə qəbul imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verdiyi üçün Azəabaycan SSR Təhsil Nazirliyinin göndərişi ilə Kazan Dövlət Universitetinə oxumağa göndərilmişdir.
 • 1992-ci ildə həmin universitetin Tarix fakültəsini bitirmişdir.
 • 2015 ildə «Azərbaycan milli azadlıq hərəkatında ziyalıların iştirakı (1901-1918-ci illər) mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiəsi eliyib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1992-cu ilədən həmin kafedrada müəlim fəaliəti göstərir,
 • 2000-ci ildən Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasında baş laborant,
 • 2009-cu ildən müəllim işləyir.
 • 1994-1999-cu illərdə tarix ixtisası üzrə BDU-nun qiyabi aspiranturasında təhsil almışdır.
 • 2004-cü ildən Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrı) kafedrasının baş metodisti, 2009-cu ildən kafedranın müəllimidir.
 • Tarix, Beynəlxalq hüquq və Beynəlxalq münasibətlər, Sosial elmlər və psixologiya, xarici vətəndaşlarla iş üzrə fakültələrində Azərbaycan tarixi fənnindən mühazirə və seminar məşğələləri aparır.
 • 5 adda elmi əsəri, o cümlədən «Siyasi tarix», «Azərbaycan tarixi», üzrə 3 proqramı nəşr edilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan tarixinin XIX –XX əsrin əvvəli dövrüdür. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycanda ikinci respublikanın qurulması, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranması və inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir. Tədqiqat işində XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatında ziyalıların iştirakı mövzusu mühüm yer tutur.
 • Azərbaycan Milli Hərəkatında Ziyalıların iştirakı (1905-1918-ci illər)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan milli ziyalılarının ictimai siyasi fəaliyyəti tarixindən.// BDU-nun Xəbərləri.Hümanitar elmlər seriyası. № 2, 2007
 • XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ziyalı təbəqəsinin formalaşması və onun yerinə dair baxışlar.// Tarix və onun problemləri, №3, Bakı, 2007
 • Türk-müsəlmanlara Qarabağda soyqırmısı 1905-196- illərdə. Qarabağ: dünən, buqün və sabah, Elmi-praktik konfransı materialları 1 fəsl, Bakı, 2009 il
 • Bakı Dövlət Universiteti yaranması Azərbaycan xalqının həyatənda tarixi hadisədir. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi münasibətlə tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2009 il
 • Azərbaycanda Cumhurriyet düzəninin tarihi və kültürel arka planı. Büyük Devletler kıskacında Bağımsız Azərbaycan (1918-1920) Kültür Sanat Yayıncılıq, 2009 il.
 • Борьба Азербайджанской интеллигенции за создание национальных школ и подготовки национальных кадров с высшим образованием в начале ХХ века Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi həsr olunmuş benəlxalq elmi konfransın materialları Humanitar elmlər 30-31 oktyab, 2009 il.
 • Из истории формирования Азербайджанской национальной интеллигенции в конце ХIХ веке. Молодёжь и наука: реальность и будущее.Материалы III Международной научно-практической конференции, Том III. История.Политология.Психология.Фило-софия. Невинномысск, 2010 г.
 • О понятии интелллигенция, её социальных функциях и ведущей роли в Азербайджанском Национальном движений (1875-1918)  Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı, 2011 N3
 • Роль Азербайджанской интеллигенции в распространении и развития тюркских идей в начале XX века. Türk dünyası-dünəni və bu günü movzusunda beynəlxalq elmi konfransa təqdim olunmuş məruzə tezislər. 23-24 may, 2011 Bakı
 • Февральская революция 1917 года в России и Азербайджанская национальная интеллигенция BDU-nun Xəbərlərə Humanitar elmlər seriyas  2012,  N 3
 • Инородческая политика российского царизма в Северном Азербайджане как один из гоавных факторов зарождения Азербайджанского Национального движения основные этапы и главные направления. Tarix və Onun problemləri 2013 N3.
 • Роль Азербайджанской интеллигенции в проведении I Общекавказского съезда мусульман в Баку (15-21 апреля 1917 года) . Сборник научных работ Гилея: научный вестник. Выпуск 74 N7 Киев, 2013.
 • Просветительское движение как идейная основа Азербайджанского Национального движения в последней четверти XIX-начале XX века . BDU-nun Xəbərləri Humanitar elmlər seriyası 2014 N3
 • “Место и роль партии «Дифаи» в Азербайджанском национальном движении. Bakı: BUN, 2017, № 1, s.136-145.
 • Октябрьский переворот 19217 года в России и Северный Азербайджан.// Bakı Unuversiteti Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, № 3, 2017 s.
 • Роль интеллигенции в формировании и реализации национального идеала - создании Азербайджанского Демократической Республики.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.62
 • Роль интеллигенции в формировании и реализации национального идеала в Азербайджане. // Bakı Universitetinin Xəbərləri, N2, 2018, s. 123-131
 • Борьба общественно-политических сил в Азербайджане (февраль 1917-апрель 1920 гг.) Посвящаеться  к 100 летию Бакинского Государственного Университета, Баку, 2019, monoqrafiya.
 • Суть Советского оккупационного режима установленного в Азербайджане после Апрельского переворота 1920. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası N1, 2019.
Bookmark and Share