ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Zeynalov İbrahim

ZEYNALOV İBRAHİM XUDAVERDİ oğlu

Tarix elmləri doktoru Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının profesoru
Telefon: +(994)12 439-08-37

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1954-ci il fevralın 5-da Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonunda anadan olmuşdur.
 • 1971-cı ildə Tovuz rayonunda orta məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1980-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin əyani şöbəsini bitirmişdir.
 • 1986-cü ildə «Respublika xalq nəzarəti orqanlarının fəaliyyəti» mövzsusunda dissertasiya müdafiə etmiş və tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.
 • 1999-cu ildə «Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafı (1970-1980-ci illər) mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir və 2000-ci ildə tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1980- 82-cü illərdə Tovuz rayonu Xəlfəli kəndində tarix müəllimi işləmişdir.
 • 1972-74-ci illərdə ordu sıralarında ADR-də xidmət etmişdir
 • 1982-1985-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Sov.İKP tarixi ixtisası üzrə əyani aspiranturada təhsilini davam etdirmişdir.
 • 1986-ci ildən BDU Sov.İKP tarixi (siyasi tarix) kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır.
 • 1999-cu ildən Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının dosenti, 2000-cü ildən həmin kafedranın professoru vəzifəsini icra edir.
 • Hüquq fakültəsində, Tarix fakültəsirinin bakalavr və magistr pillələrində Azərbaycan tarixi, «XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı» fənnindən mühazirə və seminar məşğələləri aparır.
 • 118 adda elmi məqalənin, 4 monoqrafiyanın, 12 kitabın müəllifidir.
 • Rəhbərliyi ilə 3 elmlər namizədi yetişdirilmiş, hazırda 3 aspirantın və 5 dissertantın rəhbəridir.
 • 1993-cü ildə A.Bakıxanov adına mükafata və diploma layiq görülmüşdür.
 • 1999-cu ildə Azərbaycan Respublika Ziyalılar Cəmiyyəti və Azərbaycan Jurnalistləri Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin Fəxri diplomu və mükafatı ilə təltif olunmuşdur.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan tarixinin XIX –XX əsrin əvvəli dövrüdür. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycanda ikinci respublikanın qurulması, XX əsrin ikinci yarısı və müasir dövrdə Azərbaycanın dövlət və sosial-iqtisadi inkişaf tarixinin problemləri, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranması və inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı-XX əsrin ikinci yarısında. Dərs vəsaiti.Bakı, 2004.
 • Tarix. Dərs vəsaiti. Bakı, 2006.
 • İzahlı tarix teriminləri lüğəti. Bakı, 2006.
 • Tarix. Dərs vəsaiti. 2-ci nəşr. Bakı, 2007
 • X sinif yeni tarix. Dərs vəsaiti. Test tapşırıqları. Bakı, 2007.
 • XI sinif Azərbaycan tarixi. Drəs vəsaiti. Test tapşırqları. Bakı, 2008.
 • Yeni tarix. X sinif. Dərs vəsaiti. Bakı, 2008.
 • Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı XX əsrin II yarısında. Magistrldər üçün proqram.Bakı, 2003; yeniləşdirilmiş nəşr 2008.
 • Azərbaycanın iqtisadi inkişafı müstəqillik dövründə. BDU-nun xəbərləri.Humanitar elmlər seriyası.2004, № 1, s.166-171.
 • Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında dövlət proqramı. BDU-nun xəbərləri.Humanitar elmlər seriyası.2005, № 4, s.150-159.
 • Müstəqil Azərbaycanda neft amili və iqtisadi inkişaf. BDU-nun xəbərləri.Humanitar elmlər seriyası.2006, № 1, s.68-76.
 • Müstəqillik dövründə Azərbaycanda demoqrafik inkişafın bəzi problemləri. BDU-nun xəbərləri.Humanitar elmlər seriyası.2007, № 3, s.71-78.
 • Azərbaycanda aqrar bölmənin inkişafında neft amilinin rolu. Tarix və onun problemləri. Bakı, № 2, 2007,s.133-140.
 • Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Tarix və onun problemləri. Bakı, № 1-2, 2008,s.230-237.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncləri. BDU-nun xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 2, 2008.
 • Azərbaycan KP MK-nın İX Plenumu 6 iyul 1959 haqqında BDU-nun Elmi Xəbərləri humanitar seriyası. Bakı N2.
 • İkinci dünya müharibəsi Vətən tarixində. Bakı Pedagoji Kadrların İxtimsasartırma və Yenidən Nazirlanma İstitutunda 29 aprel Böyük Vətən müharibəsinin qələbəsinin 65-ci illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans 2010.
 • Demokratiya ilə zorakılıq bir araya sığmır BDU-Xəbərləri humanitar elmlər seriyası N7, 2011.
 • Azərbaycan müstəqilliyinə aparan yollar (inglis dilində) Vision of Azerbaijan jurnalı, 2011.
 • İn name of İndependence 20 January 1990. Vision of Azerbaijan. 2011.
 • Azərbaycan Respublikasının inkişafı BDU-nun Xəbərləri HUmanitar elmlər seriyası N2, 2012.
 • 1969-1982-ci illərdə Azərbaycan Dövlətinin rəhbəri Ümumilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyəti arxiv sənədləri əsasında Tarix və Onun problemləri Ümumlider Heydər Əliyevin f90 ilik yubileyinə həsr olunmuş Xüsusi buraxılış 2013 N3.
 • Zəmanənin böyük şəxsiyyəti. Ulu öndər Heydər Əliyevin 90 illiyinə Azərbaycan xalçaları-elmi bədii jurnalı, 2013 N 7.
 • 10 iyul 1959-cu il Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Plenumu Azərbaycan yeni rəhbərinin seçilməsi BDU Xəbəri ( humanitar elmlər seriyası 2014 N2.
 • İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə repressiyaların yeni dalğası Heydər Hüseynov haqqında həqiqətlər. BDU Xəbərləri humanitar elmlər seriyası 2014, N3.
 • Totalitar sovet cəmiyyəti: tarixin ibrət dərsləri (Azərbaycan SSR XX əsrin 20-50-ci illərində). Bakı, “Ləman nəşriyyatı poliqrafiyası” MMC, 2017, s.724, 45 ç.v. (monoqrafiya).
 • 1945-1946-cı illərdə Ermənistan rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi ilə bağlı Moskva rəhbərliyi qarşısında məsələ qaldırılması. Bakı, Bakı Universitetinin Xəbərləri,2017, № 1, s.81-90.
 • ”Mircəfər Bağırov və Dağlıq Qarabağ məsələsi” BDU Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) 2017, № 2, s.
 • Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranması və fəaliyyətində Fətəli Xan Xoyskinin yeri və rolu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.7
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və Fəaliyyətində Fətəli Xan Xoyskinin yeri və rolu. Azərbaycanın Xalq Cümhurriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransının Materialları 21-23 May 2018 il, s. 40-45.
 • Fətəli Xan Xoyski, həmməülif // Bakı Dövlət Universitetinin - Humanitar elmlər seriyası, N2, 2018, s. 54-65
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında Milli Ordu Quruculuğu məsələsi.// Bakı Universitetinin Xəbərləri-Humanitar elmlər seriyası N2, 2018, s. 215-224
 • Kitabi-Dədə Qorqud dastanın tariximizin öyrənilməsində əhəmiyyəti. BDU-Xəbərləri, N3, 2018, s.44-52
Bookmark and Share