ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Zeynalov İbrahim

ZEYNALOV İBRAHİM XUDAVERDİ oğlu

Tarix elmləri doktoru, Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının professorudur.
Telefon: +(994)12 439-08-37


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1954-ci il fevralın 5-da Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonunun Əyyublu kəndində anadan olmuşdur.
 • 1961-1971-ci illərində həmin kənddə orta məktəbdə oxumuşdur.
 • 1972-1974-cü illərdə hərbixidmətdə olmuşdur. Ehtiyatda olan zabitdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1975-1980-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1983-1985-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin aspirantura (doktorantura) şöbəsində əyani təhsil almışdır.
 • 1986-cü ildə «Respublika xalq nəzarəti orqanlarının fəaliyyəti» mövzsusunda dissertasiya müdafiə etmiş və tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.
 • 1994-cü ildə mətbuatda uzu müddətli səmərəli əməkdaşlığına, elmi-publistik yaradıcılıq uğurlarına, vətən tarixi problemlərinə həsr olunmuş elmi əsərlərinə görəRespublika Ziyalılar Cəmiyyətinin və Azərbaycan Jurnalist Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin fəxri diplomu və mükafatı ilə, 1993-cü ildə tarixçilərin 3-cü respublika elmi konfransında etdiyi elmi məruzəyə görə A. A. Bakıxanov adına diploma və pul mükafat ilə təltif edilmişdir.
 • 1998-ci ildə «Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafı (1970-1980-ci illər) mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir
 • 1999-cu ildə yüksək ixtisaslı kadr hazırlanmasında səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə və BDU-nun 80-illiyi  fərmanla təltif olunub.
 • 2000-ci ildə tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır.
 • BDU-nun 100 illik yubileyi münasibətilə 2019-cu il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 noyabr tarixli 1607 nömrəli Sərəncamı ilə "Əmək" ordeni və Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 25 noyabr 2019-cu il tarixli K-1768 nömrəli əmri ilə Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə təltif edilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1980- 1982-cü illərdə Azərbaycanın Sabirabad rayonunun Xəlfəli kəndində tarix müəllimi işləmişdir.
 • 1986-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi ( humanitar fakültələr üzrə) kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent və 2000-ci ildən isə həmin kafedrada professor vəzifəsində çalışır.
 • 1992-1994-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetində siyasi və tərbiyə işləri üzrə prorektor vəzifəsində işləmişdir.
 • 1996-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin aspirantura (doktorantura) və magistratura şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1996-2015-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri humanitar elmlər seriyası jurnalının məsul katibi və redaktorudur.
 • 2005-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının "Tarix və siyasi elmlər" üzrə ekspert şurasının üzvü olmuşdur.
 • 2020-ci ildə Tarix fakültəsinin nəzdində " Vətən tarixi" və " Ümumi tarixi" ixtisasları üzrə yaradılmış Dissertasiya Şurasının sədridir.
 • 2019-cu ildən iyun ayından BDU-nun tarix fakültəsinin dekanı vəzifəsinin icra edir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan tarixinin XIX –XX əsrin əvvəli dövrüdür. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycanda ikinci respublikanın qurulması, XX əsrin ikinci yarısı və müasir dövrdə Azərbaycanın dövlət və sosial-iqtisadi inkişaf tarixinin problemləri, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranması və inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir.
 • 200-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 160-dan çox elmi məqalənin 15-dən çox dərsiliyin, dərs vəsaitinin, 5 monoqrafiyanın, 5-dən çox fənn proqramının müəllifidir.
 • Əsərlərinin bir çox xarici ölkələrdə nəşr olunub.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı-XX əsrin ikinci yarısında. Dərs vəsaiti.Bakı, 2004.
 • Tarix. Dərs vəsaiti. Bakı, 2006.
 • İzahlı tarix teriminləri lüğəti. Bakı, 2006.
 • Tarix. Dərs vəsaiti. 2-ci nəşr. Bakı, 2007
 • X sinif yeni tarix. Dərs vəsaiti. Test tapşırıqları. Bakı, 2007.
 • XI sinif Azərbaycan tarixi. Drəs vəsaiti. Test tapşırqları. Bakı, 2008.
 • Yeni tarix. X sinif. Dərs vəsaiti. Bakı, 2008.
 • Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı XX əsrin II yarısında. Magistrldər üçün proqram.Bakı, 2003; yeniləşdirilmiş nəşr 2008.
 • Azərbaycanın iqtisadi inkişafı müstəqillik dövründə. BDU-nun xəbərləri.Humanitar elmlər seriyası.2004, № 1, s.166-171.
 • Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında dövlət proqramı. BDU-nun xəbərləri.Humanitar elmlər seriyası.2005, № 4, s.150-159.
 • Müstəqil Azərbaycanda neft amili və iqtisadi inkişaf. BDU-nun xəbərləri.Humanitar elmlər seriyası.2006, № 1, s.68-76.
 • Müstəqillik dövründə Azərbaycanda demoqrafik inkişafın bəzi problemləri. BDU-nun xəbərləri.Humanitar elmlər seriyası.2007, № 3, s.71-78.
 • Azərbaycanda aqrar bölmənin inkişafında neft amilinin rolu. Tarix və onun problemləri. Bakı, № 2, 2007,s.133-140.
 • Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Tarix və onun problemləri. Bakı, № 1-2, 2008,s.230-237.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncləri. BDU-nun xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 2, 2008.
 • Azərbaycan KP MK-nın İX Plenumu 6 iyul 1959 haqqında BDU-nun Elmi Xəbərləri humanitar seriyası. Bakı N2.
 • İkinci dünya müharibəsi Vətən tarixində. Bakı Pedagoji Kadrların İxtimsasartırma və Yenidən Nazirlanma İstitutunda 29 aprel Böyük Vətən müharibəsinin qələbəsinin 65-ci illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans 2010.
 • Demokratiya ilə zorakılıq bir araya sığmır BDU-Xəbərləri humanitar elmlər seriyası N7, 2011.
 • Azərbaycan müstəqilliyinə aparan yollar (inglis dilində) Vision of Azerbaijan jurnalı, 2011.
 • İn name of İndependence 20 January 1990. Vision of Azerbaijan. 2011.
 • Azərbaycan Respublikasının inkişafı BDU-nun Xəbərləri HUmanitar elmlər seriyası N2, 2012.
 • 1969-1982-ci illərdə Azərbaycan Dövlətinin rəhbəri Ümumilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyəti arxiv sənədləri əsasında Tarix və Onun problemləri Ümumlider Heydər Əliyevin f90 ilik yubileyinə həsr olunmuş Xüsusi buraxılış 2013 N3.
 • Zəmanənin böyük şəxsiyyəti. Ulu öndər Heydər Əliyevin 90 illiyinə Azərbaycan xalçaları-elmi bədii jurnalı, 2013 N 7.
 • 10 iyul 1959-cu il Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Plenumu Azərbaycan yeni rəhbərinin seçilməsi BDU Xəbəri ( humanitar elmlər seriyası 2014 N2.
 • İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə repressiyaların yeni dalğası Heydər Hüseynov haqqında həqiqətlər. BDU Xəbərləri humanitar elmlər seriyası 2014, N3.
 • Totalitar sovet cəmiyyəti: tarixin ibrət dərsləri (Azərbaycan SSR XX əsrin 20-50-ci illərində). Bakı, “Ləman nəşriyyatı poliqrafiyası” MMC, 2017, 724,s. 45 ç.v. (dərslik).
 • 1945-1946-cı illərdə Ermənistan rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi ilə bağlı Moskva rəhbərliyi qarşısında məsələ qaldırılması. Bakı, Bakı Universitetinin Xəbərləri,2017, № 1, s.81-90.
 • ”Mircəfər Bağırov və Dağlıq Qarabağ məsələsi” BDU Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) 2017, № 2, s.
 • Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranması və fəaliyyətində Fətəli Xan Xoyskinin yeri və rolu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.7
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və Fəaliyyətində Fətəli Xan Xoyskinin yeri və rolu. Azərbaycanın Xalq Cümhurriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransının Materialları 21-23 May 2018 il, s. 40-45.
 • Fətəli Xan Xoyski, həmməülif // Bakı Dövlət Universitetinin - Humanitar elmlər seriyası, N2, 2018, s. 54-65
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında Milli Ordu Quruculuğu məsələsi.// Bakı Universitetinin Xəbərləri-Humanitar elmlər seriyası N2, 2018, s. 215-224
 • Kitabi-Dədə Qorqud dastanın tariximizin öyrənilməsində əhəmiyyəti. BDU-Xəbərləri, N3, 2018, s.44-52
 • Bakı Dövlət Universiteti və Tarix Fakültəsinin 100 Yaşı Tamam Olur. Tarix və Onun Problemləri, 2019 N3, s. 82-93
 • Milli müstəqilliyin möhkəmləndirilməsində Sosial-İnqtisadi inkşafın rolu. həmmüəllif  X. R. Səfərova Bakı Dövlət Universitetinin - Humanitar elmlər seriyası,№1, 2019
 • Azərbaycan: Müstəqilliyə aparan yollar,  Bakı, 2020
 • Azərbaycan İkinci Dünya Müharibəsi və sonrakı illərdə, Bakı, 2020.
Bookmark and Share