ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

İsmayılova Sevda Ağaşirin qızı

İsmayılova Sevda Ağaşirin qızı

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
Telefon:+(994)12 439-08-37

E-mail: sevdaismayilova@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1957-ci il 26 dekabrda Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1975-ci ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonundakı 19 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • Həmin il BDU- ya daxil olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin ( indiki Bakı Dövlət Universiteti) Filologiya, 1998-ci ildə isə Tarix fakültəsini fərglənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • «Şimali Azərbaycan tarixi Azərbaycan bədii ədəbiyyatında ( XIX əsrin II yarısı)» mövzusunda namizədlik disertasiyası Azərbaycan tarixi ( humanitar fakültələr üzrə) kafedrasında müzakirə edilmiş və müdafiəyə buraxılmışdır ( 30 iyun, 2005- ci il, pr.№9).
 • Dissertasiya AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında 2010-ci il 22 sentyabr müdafiə ediilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 15.08.1980-20.06.1983 Sabirabad rayonu Əsədli kənd orta məktəbində müəllim.
 • 13.03.1985-22.09.1986- Bakı Dövlət Universitetində:Elmi ateizm nəzəriyyəsi və tarixi kafedrasında laborant
 • 22.09.1986- Azərbaycan tarixi kafedrasında laborant, 30.09.1988- həmin kafedrada baş laborant
 • 14.04.2000- Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi kafedrasında müəllim
 • Hazırda Azərbaycan tarixi ( humanitar fakültələr üzrə) kafedrasında dosent  vəzifəsində işləyir.
 • Təhsilin bakalavr pilləsində«Azərbaycan tarixi» fənnini,magistratura pilləsində isə İF-M4304 " XIX əsrin I yarısında Azərbaycanda agrar münasibətlərin tarixi problemi "fəninin  tədris edir.
 • 30-da çox məqalənin müəllifidir, o cümlədən 3 proqramın (1-i müəlliflərlə), Azərbaycan tarixindən mühazirələr kursunun ( müəlliflərlə), 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Problem: XIX əsr- XX əsrin əvvələrində Azərbaycanın sosial- iqtisadi inkişafı. Mövzu: 1920-1950 -ci illərdə Azərbaycan SSR-də sovetlərin milli - mənəvi sahədə həyata keçirdiyi siyasət.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1991-ci ildə BDU- nin gənc tarixçi tədqiqatçılarının Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasının 73-cü ildönümünə həsr edilmiş elmi konfransda «Azərbaycan tarixi bayatılarda» məruzəsi ilə çıxış etmişdir.
 • 1992-ci ildə AR EA və Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Müstəqil Azərbaycan Respublikasına həsr edilmiş Azərbaycan tarixi problemlərinin cavan tədqiqatçılarının ikinci Respublika elmi konfransında « Çarizmin Gəncə xanlığını işğalının dövrün ədəbiyyatında əksi» məruzəsi ilə çıxış etmişdir.
 • 2004-cü ildə Ümummilli əbədi liderimiz Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə və 28 may Respublika gününə həsr olunmuş Dünyada yeni inkişaf meylləri istiqamətində türk dünyası, Azərbaycan və Türkiyə beynəlxalq elmi-praktik simpoziumunda (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Türk Dünyası Araşdırmaları Vəqfi, Türk Dünyası İşlətmə fakültəsi) «XİX əsrin II yarısında çar Rusiyasının Şimali Azərbaycanda iqtisadi siyasətində neft məsələsinin bədii inikası» məruzəsi ilə çıxış etmişdir.
 • Русско-персидская война в 1804-1813 г., Русско-турецкая война 1806-1812 и 1828-1829 гг.,Крымская война 1853-1856 г,в художественной литературе Северного Азербайджана второй половины XIX века. Научные исследования в сфере гамунитарных наук: открытия XXI века ФГБОУ ВПО "Пятигорский Государственный Лингвистический Университет". Северокавказский научно-исследовательский институт филологии (ПГЛУ) Центр северокавказских языков и культур (ПГЛУ). Кафедра словестности и педагогических технологий филологического образования. Высшей школы словесногсти, европейских и восточных языков. Материалы III Международной научно-практической конференции. Пятигорск, 4-5 февраля 2016 года. "Пятигорский государственный лингвистический университет", 2016, s. 98-10
 • Azərbaycan SSR-də ictimai-siyasi mühit və BDU-nun Tarix fakültəsi ( 1920-1950-ci illər) // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100 - Müsəlman Şərgində İlk Prlamentinin Respublika. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elm konfransın Materialları. 21-23 May, 2018, s.426-430.

PROQRAMLAR

 • Программа по истории Азербайджана ( с древнейших времен до начала XXI века) для гуманитарных факультетов ВУЗов. Ali məktəblərin humanitar fakültələri üçün proqram. Bakı. "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2015, s.72, (müəlliflərlə)
 • Çarizm aqrar siyasəti və Azərbaycan ali zümrəsi (1801-1870-ci illər) Bakalavr hazırlığı üçün ixtisaslaşmanın seşmə fənni proqramı. Bakı, "Avropa" nəşriyyatı, 2016, s,22
 • XIX əsrin I yarısında Azərbaycanda aqrar münasibətlərin tarixi problemi. Bakı. 2018, s.23. Magistr pilləsi üçün fənn proqramı

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan tarixinin ictimai - siyasi məsələlərinin XIX əsrin ikinci yarısı Azərbaycan bədii ədəbiyyatında əksi Региональный Вестник молодых учёных (Ежеквартальный научно практический журнал) № 1 (17), Москва, 2009. (rus dilində)
 • "Azərbaycan tarixi XIX - XXI əsrin əvvəli. Ali məktəblər üçün mühazirələr kursu" dərsliyində "Cənubi Azərbaycan 1917 -ci il - XXI əsrin əvvəllərində" adlı fəsil. Azərbaycan tarixi. Ali məktəblər üçün mühazirələr kursu. II hissə. ( XIX -XXI əsrin əvvəli)., "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2010. ( müəlliflərlə)..
 • " Mirzə Fətəli Axundovun bədii yaradıcılığında Azərbaycan tarixi məsələləri" "Bilimsel Eksen". Ankara, 2010, № 2,
 • XIX əsrin ikinci yarısı Şimalı Azərbaycan bədii ədəbiyyatında Azərbaycan kəndinin sosial-iqtisadi problemlərinin əksi. Кавказ и Мир. Международный научный журнал. Тбилиси, 2011, № 11.(ru dilində)
 • XIX əsrin ikinci yarısı Şimalı Azərbaycan bədii ədəbiyyatında maarifçiliyin milli oyanışdakı rolunun əksi. Гилея: Научный Вестник Национальный Педагогический Университет. Украина Академия Наук. Киев, 2014,  выпуск 81 (№2). (rus dilində)
 • BDU-nun Tarix fakültəsinin tarixindən (1919-1950), Bakı Universitetinin xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası. 2015, №3 s. 78-84
 • Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində bədii ədəbiyyat mənbə kimi ( XIX əsrin II yarısı Şimalı Azərbaycan bədii ədəbiyyatı üzrə), Dərs vəsaiti. Bakı, "Avropa" nəşriyyatı, 2016, 170 s.
 • 1920-1930-cu illərdə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasında dövlətin İslam dini və onun ayinlərinə qarşı mübarizəsi ( rus dildə) Гилея: Научный вестник. Национальный Педагогический Университет. Украинская Академия наук. Киев, 2016, выпуск 104 (№1), s.76-79
 • Sovet hakimiyyətinin Azərbaycanda İslam din xadimləri və Məscidlərə qarşı mübarizəsi (1920-1930-cu iillər). Tarix və Onun problemləri N3. 2017-Bakı. səh.89-94
 • Tağı Şahbazının Maarifçilik Görüşləri və 1930-cu illərin repressiyaları. Tarix və Onun Problemləri. 2019, N3, s.105-110
Bookmark and Share