ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

AZƏRBAYCAN TARİXİ (TƏBİƏT FAKÜLTƏLƏRİ ÜZRƏ)

Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU) Azərbaycan tarixi kafedrası 1948-ci ildə yaradılmışdır. 1991-ci ildə kafedra iki yerə bölünmüşdür: "Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi" və "Azərbaycanın yeni və müasir tarixi". 2001-ci ildə "Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi" kafedrası "Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə)" kafedrasına çevrilmişdir.

Kafedra müəllimlərinin elmi-pedaqoji tərkibi

 

t.e.d. = tarix elmləri doktoru ; t.e.n. = tarix elmləri namizədi ; b/m = baş müəllim ; b/l = baş laborant

Tədris olunan fənlər:

  • Azərbaycanın epik abidələrinin mənbəşünaslıq problemləri
  • Azərbaycan xalqının etnogenezisi
  • Azərbaycanda ruhanilik
  • Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə dair gürcü mənbələri və X-XV əsrlərdə Azərbaycan - Gürcüstan münasibətləri
  • Azərbaycan Səfəvi dövlətinin quruluşu və idarəetmə sistemi
  • Azərbaycan tarixi üzrə farsdilli qaynaqlar
  • Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri Xanlıqlar və rus müstəmləkəçiliyi dövründə
  • Şimali Azərbaycanda aqrar münasibətlər

Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrası tərəfindən Azərbaycan tarixi fənninin tədris olunmasında əsas məqsəd Azərbaycanın zəngin tarixi keçmişi, dövlətçilik ənənələri, mədəniyyət nümunələri, yadellilərə qarşı azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizəsi haqqında hərtərəfli bilik və bacarıqları aşılamaqdan ibarətdir.

Kafedra tərəfindən Tarix, Tarix müəllimliyi, Amerikaşünaslıq, Qafqazşünaslıq ixtisaslarının azərbaycan və rus bölmələrində və Antropologiya ixtisasının azərbaycan bölməsində  Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixinin ən mühüm problemləri  iki semestr ərzində tədris olunur və tələbələrə aşılanan biliklərin qiymətləndirilməsi zamanı yazılı imtahan üsulundan istifadə edilir. Universitetin təbiət fakültələrində Azərbaycanın uzaq keçmişdən müasir dövrə qədər olan tarixinin başlıca problemləri  bir semestr ərzində tədris olunur və tələbələrə aşılanan biliklərin qiymətləndirilməsi zamanı yazılı imtahan üsulundan istifadə edilir.

Kafedranın elmi istiqamətləri:

Kafedra Universitetin təbiət fakültələrində Azərbaycan tarixi fənnini uzaq keçmişdən müasir dövrə qədər tədris edir. Tarix fakültəsində isə Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi kafedra müəllimləri tərəfindən tədris olunur.

 

 

Bookmark and Share