ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Cavanşir Nurlanə

Cavanşir Nurlana Allahyar qızı

Azərbayjan tarixi (Təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının baş müəllimi
Tel:(99412) 439-04-02

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 21 noyabr 1959-ju ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur
 • 1978-ci ildə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbini bitirmişdir.
 • 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə qəbul olunmuş və 1985-ci ildə Universiteti bitirmişdir.
 • 1982-1983-cü illərdə R.Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət incəsənət muzeyində bələdçi işləmişdir.
 • 1983-cü ildən Azərbaycan Dövlət Universitetinin «Azərbaycan tarixi» kafedrasında laborant, 1987-ci ildən isə baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1993-cü ildən «Qədim və Orta əsrlər Azərbayjan tarixi» kafedrasının müəllimi, 2001-ji ildən hal-hazıradək Azərbaycan tarixi (Təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının baş müəllimi vəzifələrində çalışır.
 • Azərbaycan tarixi şəcərə cəmiyyətinin üzvüdür

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1985-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişdir.
 • 1982-1983-jü illərdə R.Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət incəsənət muzeyində bələdçi işləmişdir
 • 1982-1983-jü illərdə R.Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət incəsənət muzeyində bələdçi işləmişdir.
 • 1983-cü ildən Azərbaycan Dövlət Universitetinin «Azərbaycan tarixi» kafedrasında laborant,
 • 1987-ci ildən isə baş laborant vəzifəsində çalışmışdır. 1993-cü ildən «Qədim və Orta əsrlər Azərbayjan tarixi» kafedrasının müəllimi, 2001-ci ildən hal-hazıradək Azərbayjan tarixi (Təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının baş müəllimi vəzifələrində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Kürəkçay müqaviləsi və onun Azərbaycan üçün nəticələri Elmi işdə çarizmin Qafqazda öz mövqeyini möhkəmlətmək vasitlərindən biri olan rus hökuməti ilə Azərbaycan hakimləri arasında imzalanmış (1802-ci il Georgiyevsk, 1805-ci il Kürəkçay) müqavilələri öyrənilmişdir. 1802-ci il Georgiyevsk müqaviləsi və bu müqavilənin maddələrinin çox hissəsi rusların iqtisadi məqsədlərinə, xüsusilə Xəzər dənizində və Xəzərboyu ərazilərdə təhlükəsiz quru və dəniz ticarətini təmin etməyə yönəldilmişdir. Bununla bağlı məqalələr çapa olunmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1983-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.
 • 10-dan artıq məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan xanlıqlarının xarici siyasəti, şəcərələrin öyrənilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • «Qafqaz Albaniyasının etnomədəni irsi» Beynəlxalq konfransının, Bakı, (may 2001-ji il) işində iştirak etmiş və məruzə ilə çıxış etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • «Davatdarovlar» - Azərbaycan tarixi-şəcərə cəmiyyətinin xəbərləri, B.,2004
 • «Əbrəxanovlar şəcərəsi haqqında»- Azərbaycan tarixi-şəcərə cəmiyyətinin xəbərləri, B., 2007
 • «1802-ji il Georgi müqaviləsi və onun Azərbaycanda siyasi vəziyyətə təsiri»- Tarix və onun problemləri. B., 2007
 • A.Talıbzadənin «İslam mədəniyyətində teatr və teatrallıq» monoqrafiyasının redaktoru olmuşdur. B., 2006
 • «Azərbaycan tarixi» dərsliyinin qədim dövrlərdən XIX əsrin 70-ci illəri üzrə dörd başlığının tərcüməsində iştirak etmişdir. B., 2008.
 • «О «Договоре» 1803 года между Россией и Бакинским ханством» Tarix və onun problemləri. 2013, №3
 • Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan-XXI əsrin ilk onilliklərinədək) dərslik, Bakı,2014, həmmüəllif.
Bookmark and Share