ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Almas Cavadova

Almas Sabir qızı Cavadova

dosent
Tel:(+99412) 439-04-02

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1966-cı il yanvarın 22-də Lənkəran şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub.
 • 1973-1983-cü illərdə şəhər 3 saylı orta məktəbdə təhsil almışdı.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1983-1986-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin, 1986-1989-cu illərdə isə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsil almışdı.
 • « Azərbaycanın Osmanlı imperiyası ilə ipək ticarəti problemi müasir türk tarixşünaslığında (XV əsrin II yarısı-XVII əsrin əvvəllərində)» adlı namizədlik dissertasiyası Elmi seminardan keçərək müdafiəyə buraxılmışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1990-cı ildən BDU-nun Tarix fakültəsi «Tarixi tədqiqatlarda EHM-nin və riyazi üsulların tətbiqi» laboratoriyasında baş laborant, 1996-cı ildən Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasının dissertantı.
 • 2005-ci ildən Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi kafedrasına təhkim edilmiş, 20 məqalənin müəllifidir.
 • 2014-cü ildən baş müəllim
 • Azərbaycan tarixi fənnini tədris edir (ümumi kurs)
 • 20-dən məqalənin müəllifidir, iki dərslik və monoqrafiya.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycanın XV-XVII əsrlərdə beynəlxalq ticarət əlaqələri problemi
 • XV əsrin II yarısında Azərbaycan – Osmanlı ticarət əlaqələri . Elmi işdə Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələri araşdırılmışdır. Əsas diqqət Azərbaycanın Avropa dövlətləri və Osmanlı imperiyası ilə ticarət əlaqələrinə yönəldilmişdir. Bu dövrdə tədqiq edilən məsələnin türk tədqiqatçılarının əsərlərində öyrənilməsi səviyyəsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Həm Azərbaycanın, həm Avropa dövlətlərinin və həm də Osmanlı dövlətinin bəhs edilən dövrdə daxili siyasi vəziyyətinə diqqət yetirilmiş və bununla bağlı elmi məqalə çapa təqdim olunmuşdur.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycanın Osmanlı imperiyası və Avropa dövlətləri ilə beynəlxalq ticarət əlaqələrində xam ipəyin rolu problemi müasir türk tarixşünaslığında (XVI əsrin II yarısı). Bakı Universitetinin Xəbərləri jurnalı, 2004, №2
 • Ağqoyunlu-Osmanlı münasibətləri və beynəlxalq ipək ticarəti problemi müasir türk tarixşünaslığında.BDU-nun Xəbərləri, 2004, №4
 • Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələrində Qara və Aralıq dənizi ticarət mərkəzlərinin rolu problemi müasir türk tarixşünaslığında (XV əsr) 2005, №4
 • XV əsrin II yarısında Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələri türk tarixşünaslığında. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2007, №3 Əlavə
 • «XV əsrin II yarısı -XVI əsrdə Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələri türk tarixşünaslığında» BDU-nun Xəbərləri, 2008, №2
 • XV əsrdə Azərbaycanın Avropa dövlətləri ilə ticarət əlaqələri müasir türk tarixşünaslığında. BDU-nun Xəbərləri, Bakı, 2013, №4
 • «Торговые отношения Азербайджана с Европейскими странами в ХV веке в современной Турецкой историографии» rus dildə Бакы Университетинин Хябярляри №4 2013
 • Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XXI əsrin ilk onilliklərinə qədər)Dərslik Bakı, 2014, Həmmüəllif
 • История Азербайджана с древнейших времен до первых десятилетий ХХI века. Dərslik Bakı, 2015  Həmmüəllif
 • XVI əsrin II yarısnda Səfəvi–Avropa siyasi münasibətlərində iqtisadi amilin rolu problemi müasir türk tarixşünaslığında.Bakı Universitetinin Xəbərləri, №3,2015
 • XVI əsrin II yarısnda Səfəvi-Osmanlı siyasi münasibətlərində iqtisadi amilin rolu.Azərbaycan xalçaları, cild 6, N20,2016
 • Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələri (XV əsrin II yarısı-XVII əsrin əvvəlləri) tarixşünaslıq səpgisində. Bakı, Avropa nəşriyyatı, 2017
 • XVI əsrdə Səfəvi - Osmanlı münasibətləri və Qərb diplomatiyası.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.17
 • Səfəvi Osmanlı münasibətləri XVI əsr Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransının Materialları 21-23 May, 2018 s 296-299
 • Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələri (XV əsrin II yarısı - XVIII əsrin əvvələrində) Bakı, "Avropa". 2018, 252 s.
 • Azərbaycan XVIII əsrin əvvəllərində// Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. III Beynəlxalq elmi konfrans. 21-22 dekabr, 2018.// s. 18-19
Bookmark and Share