ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Nəsibov Yunis

NƏSIBOV YUNIS MƏSMƏLI oğlu

T.e.n., Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi kafedrasının dosenti
Tel:: (+994 12) 439 04 02;
E-mail:YNASIBLI@YAHOO.COM

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 23 fevral, 1953-cü ildə Gürcüstanin Tiflis şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • Namizədlik dissertasiyası: 1985-ci il; «Azərbaycan V-XII əsrlərdə (orta əsr gürcü mənbələri üzrə)».

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • İlkin qaynaqların, xüsusilə orta əsrlərə aid gürcü dilli qaynaqlar cəlb edilmiş və həmin mənbələrin elmi təhlili aparılmışdır. Bu zaman XI-XV əsrlərdə Azərbaycan tarixinin bir sıra mühüm problemləri gürcüdilli sənədlərdə olan məlumatlar əsasında hərtərəfli şəkildə təhlil olunmuşdur. Eyni zamanda türk dünyası ilə Gürcüstan arasında olan münasibətlərin öyrənilməsinə diqqət yetirilmiş və müəllifin gəldiyi elmi nəticələr çap edilmiş məqalələrdə öz əksini tapmışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1998, sentyabr: Bakı Dövlət Universiteti, «Azərbaycan tarixi» kafedrasının dosenti
 • 1998, oktyabr: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya vəEtnoqrafiya İnstitutu, «Etnososiolo¬giya» şöbəsi, aparıcı elmi işçi (0,5 ş vahidi)
 • 1992, avqust: Bakı Dövlət Universiteti, baş müəllim
 • 1989, fevral: AMEA Tarix İnstitutu, elmi işçi.
 • 1984, mart: AMEA Tarix İnstitutu, kiçik elmi işçi.
 • 1976-1978: SSRİ Elmlər Akademiyası, Şərqşünaslıq İnstitutunu Leninqrad bölməsi, stajor-tədqiqatçı.
 • 1975, sentyabr: Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Tarix İnstitutu, laborant.
 • 1970-1975: Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsi, tələbə.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Şərq və Gürcüstan. Dekabr, 2008. Tiflis, Gürcüstan.
 • Cənubi Qafqazda Rusiyanın rolu və AB-nin təhlükəsizliyi. İyun, 2006. Zalzburg, Avstriya.
 • Cənubi Qafqaz və AB-nin təhlükəsizliyi. Oktyabr, 2005. Kataniya, İtaliya.
 • Azərbaycan Rusiya münasibətləri yeni mərhələdə. Yanvar 2005, Moskva, RF.
 • Rusiyanın Kafkasya Politikası və Rus Askeri Üsleri. //Kafkasyanın jeopolitik sorunları. Xəzər Universiteti (Bakı) və Avrasiya Stratejik Araştırmaları Mərkəzinin (Ankara) Konfransı. Bakı, 2003.
 • İstoçnikovedçeskie problemı istorii Kavkaza. Tbilisi, 2002.
 • Beynəlxalq elmi simpozium «Qorskie evrei Kavkaza». Bakı, 2002.
 • Beynəlxalq simpozium «Qafqaz Albaniyasının tarixi və mədəniyyəti», Bakı, 2001.
 • «Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiyası perspektivlər» adlı Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, 1998.
 • Tiflis Universitetinin 80 illiyinə həsr olunmuş «II Beynəlxalq Qafqazşünaslar konqresi». Tiflis, 1998.
 • Kiyev, Ukrayna. 23-24 sentyabr 2015 tarixində keçirilən Orta əsrlər tarixi abidələrinin qorunma və təbliğat təcrübəsi konfransında iştirak. “Keşikçidağın orta əsr xristian abidələri:qorunma və təbliğat təcrübəsindən”
 • 9-10 iyun 2016. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransda iştirak, Kiyev, - Museums and Restoration as instrument of cultural heritage preservation: Present Day Challenges.
 • Государственный историко-культурный заповедник Ккешикчидаг в контексте государственного управления в сфере охраны культурного наследия в Азербайджане. // Museum and Restoration as instrument of Cultural Heritage preservation: Present Day Challenges//. Kiyev, məqalələr toplusu.
 • Qərb bölgəsinin orta əsr xristian abidələrinin qorunması, təbliğində əldə olunan nailiyyətlər və problemlər Azərbaycanın mədəni irsinin mühafizəsinə dair qanunvericilik işığında.// “Mədəni İrsin qorunması kontekstində muzeylərin bərpası, müasir dövrün aktual çağırışları” adlı beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Kiyev
 • 5-9 iyun 2017-ci il,s.19-22.(həmmüəllif,rusdilində)//www.academia.edu/33332753/Український_форум_реставрації._Конференція_Музеї_і_реставрація;
 • Bakü Devlet Üniversitesi / Azerbaycan. ORTA ÇAĞ GÜRCÜ KAYNAKLARINDA TÜRKLER. //http://www.altayli.net/orta-cag-gurcu-kaynaklarinda-turkler.html; “V-XIII əsrlər Azərbaycan tarixi haqqında qədim gürcü mənbələri”//AMEA həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş“Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans (16-17 oktyabr 2017-ci il, Bakı). Bakı, 2017, s.121-122;

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Kazaklar ve Kuzey Kafkasyanın slavlaşmasında rolleri. //Karadeniz araşdırmaları. Sayı 2, yaz 2004. Ankara – Görum, 2004.
 • Azərbaycanın Şimal Qərb regionunun yeri tarixdə və müasir gürcü tarixşünaslığında.// «Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası» jurnalı. Bakı, 2004, № 2.
 • Stages of consolidation and formation of the people of Azerbaijan. // Azeris. A historical ethnographic essay. Baku, Chashioglu and ANS Press. 2005, pp. 31-41.
 • VI-X əsrlərdə Azərbaycanın Şimal-qərb regionunda etno-mədəni qarşılıqlı əlaqələr tarixindən. // MEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun məqalələr toplusu. Bakı, 2005.
 • Oçerk iz istorii gmirata Şaddadidov (sravnitelğnıy analiz srednevekovıx qruzinskix i vostoçnıx istoçnikov). // «Tarix, insan və cəmiyyət” jurnalı, 2007, № 3.
 • Azərbaycan xalqının etnogenezi. //Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Cild “Azərbaycan”.. Bakı, 2008, s. 99-103.
 • Russia as a Key Player in the South Caucasian Region. // Security Identity and the South- ern Caucasus. The Role of the EU, the US and Russia. Edited by Michael Geistlinger, Francesca Longo, Gocha Lordkipanidze, Yunis Nasibli. Wien – Graz, 2008, pp. 131-146.
 • May 2005 – may 2006-cı il Avropa Birliyinin INTAS proqramı çərçivəsində “European Security Identity and the Southern Caucasus: the Role of the EU, the US and Russia” (INTAS Ref. № 04-79-7206) qrant proyektində iştirak.
 • Вопросы культурной и духовной жизни Азербайджана в сочинениях европейских путешественников XVI-XVIIвв. / Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları jurnalı, 2013
 • Публикация на сайте Гумбольтского Университета города Берлин (Humboldt-Universitat zu Berlin): Xристианские памятники Кешикчидагского хребта и их место в истории северо-западного Азербайджана.// http://clio-caucasus.hu-berlin.de/standardseite?set_language=ru&cl=ru
 • Тюркский мир и Грузия в последней четверt XI века.// http://clio-caucasus.hu-berlin.de/standardseite?set_language=ru&cl=ru
 • Средневековый Запад и Восток: хозяйственная жизнь населения Азербайджана глазами европейцев XV-XVII вв.//”Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları” jurnalı, 2014, № 6
 • Место северо-западного региона Азербайджанской Республики в истории и исторических источниках современной Грузии.//http://keshikchidaq.az/php/hesabatlar/4_ru.html
 • “Azərbaycan Respublikasının Şimal-Qərb bölgəsinin tarixdə yeri və müasir Gürcüstan tarixşünaslığı” AMEA-nın Şərqşünaslıq İn-nun “Elmi araşdırmalar” toplusu (X buraxılış) Bakı, 2014, səh.303-308
 • “Средневековый Запад и Восток:хозяйственная жизнь населения Азербайджана глазами европейцев ХV-XVIIвв” Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları-Beynəlxalq jurnal. Bakı,2015 №1, səh.26-38, Həmmüəllif
 • История Азербайджана(с древнейших времен до первых десятилетий XXI века) tərcüməçi Bakı,2015 həmmüəllif ,27,25ç,v.
Bookmark and Share