ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Əminə Qasım qızı Şirinova

Əminə Qasım qızı Şirinova

Azərbaycan tarixi (təbiət fakultələri üzrə) kafedrasının baş müəllimi
Telefon:+(994)12439- 04-02

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 15 iyun, 1950-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1975-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmşdir
 • Namizədlik dissertasiyasının mövzusu: "1971-1975-ci illərdə Azərbaycan kəndlərinə şəhər sənaye müəssisələrinin yardımı"

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Bakı şəhərində "26 Bakı komissarları" adına zavodda fəhlə 1967-1970
 • Abşeron rayonun 1 saylı qiyabi orta məktəbində tarix müəllimi 1975
 • ADU-nun sov İKP tarixi kafedrasında laborant və saat hesabı müəllim 1976
 • Azərbaycan SSR-nin Ali və Orta ixtisas Nazirliyində metodist 1977-1978
 • BDU-nun Sov.İKP tarixi kafedrasında müəllim, Siyasi tarix kafedrasında baş müəllim 1978-1999
 • Azərbaycan tarixi (təbiət fakultələri üzrə ) kafedrasında baş müəllim 2007
 • Apardığı dərslər: Azərbaycan tarixi - bakalavr kursu
 • 20 məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • 1980-ci illərin sonu - 1990-cı illərdə Azərbaycanda müstəqillik uğrunda mübarizə
 • XX əsrin 80-ci illərinin sonu - 90-cı illərdə Azərbaycanda müstəqillik uğrunda mübarizə İş: Qanlı Yanvar: səbəbləri və nəticələri Elmi işdə Azərbaycanda SSRİ-nin dağılması prosesində baş vermiş ictimai-siyasi hadisələr, Qarabağ probleminin ortaya atıldığı və Ermənistanın təcavüzü şəraitində xalqımızın azadlıq mübarizəsi mənbə və ədəbiyyatlar əsasında təhlil olunmuşdur. Bu zaman əsas diqqət sovet rəhbərliyi tərəfindən Bakıda törədilən qanlı Yanvar hadisəsinin səbəb və nəticələrinin öyrənilməsinə yönəldilmişdir. Müəllif gəldiyi elmi nəticələr əsasında bir məqalə hazırlayıb çapa təqdim etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının yaranması və antikommunist əhvali-ruhiyyənin güclənməsi //BDU-nun Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası). №1, 2005
 • XIV əsr Azərbaycan memarlığı //"Tarix və onun problemləri", 2006, №4
 • XVIII əsrin II yarısında Azərbaycanda Ali zümrənin torpaq hüquqları //"Tarix və onun problemləri", 2007, №3
 • Azərbaycanda sol təmayüllü gənclər təşkilatlarının yaranması və fəaliyyəti (1917-ci il aprel - oktyabr) //"Tarix və onun problemləri", 2008, №3
 • Qanlı yanvar-tariximizin qəhrəmanlıq səhifəsi./ Tarix və onun problemləri jurnalı. 2013, №4
 • Азярбайъан тарихи (ян гядим заманлардан-ХХЫ ясрин илк онилликляринядяк) дярслик, Бакы,2014, щяммцяллиф
 • Azərbaycanda turizm sahəsində dövlət siyasəti// Dünya azərbaycanlıları:tarix və müasirlik.Elmi nəzəri toplu.V buraxılış.-Bakı.Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2017,s.340-346
Bookmark and Share