ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Rəsul Sabir oğlu Hüseynli

Rəsul Sabir oğlu Hüseynli

T.e.n., Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının baş müəllimi

Fəlsəfə tarix elmlər doktoru namizədi
Telefon:+(994)12439-04-02

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 12 fevral 1967-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1974-1984-cü illərdə Bakı şəhərindəki 53 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.
 • 1984-1991-ci illərdə BDU-nun tarix fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir.
 • 1985-1987-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.
 • 1991-1994-cü illərdə BDU-nun aspiranturasında əyani təhsil almışdır.
 • 1998-ci ildə həmin kafedranın baş müəllimi vəzifəsinə seçilmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1991-1994-cü illərdə BDU-nun aspiranturasında əyani təhsil almışdır.
 • 1996-cı ildə "Azərbaycan ruhaniliyi XVIII yüzilin sonu - XIX yüzilin ortalarında" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
 • 2013-cü il Dosent adı almışdır. Dosent attestatı – DS № 04250, (protokol № 04-k)

TƏDQIQAT SAHƏSİ

 • Elmi-tədqiqat işində Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalından sonrakı dövrdə ruhani zümrəsinin çar hökuməti ilə qarşılıqlı münasibətləri, hökumətin milli və dini ayrıseçkilik siyasəti, din xadimlərinin azadlıq hərəkatına qoşulmasının səbəbləri, ayrı-ayrı üsyan və çıxışlardakı rolu üzə çıxarılmışdır. Müəllif gəldiyi elmi nəticələri çapa təqdim etdiyi məqaləsində əks etdirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • BDU-nun Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi kafedrası, müəllim 1995
 • BDU-nun Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi kafedrası, baş müəllim 1998
 • Apardığı dərslər: Azərbaycan tarixi - bakalavr kursu, Azərbaycan ruhaniliyi - magistratura kursu
 • 15 məqalə və 1 kitabın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan ruhaniliyi milli-azadlıq hərəkatında; ruhani zümrəsinin sosial-siyasi və hüquqi statusu.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Beynəlxalq Simpozium: "İslam sivilizasiyası Qafqazda" Bakı, 2000

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 1826-cı il üsyanları haqqında "Tarix və onun problemləri", № 4, 2007
 • XIX əsrin ortalarında müridizm hərəkatı və Azərbaycan ruhaniliyi"Tarix və onun problemləri", № 4, 2008

KITABLAR

 • Azərbaycan ruhaniliyi (xanlıqlar çağından sovet işğalınadək olan dövrdə) Bakı, "Kür" nəşriyyatı, 2002, 266 səh.
 • Azərbaycan tarixi ( ən qədim zamanlardan - XXI əsrin onilliklərinədək) həmmüəllif dərslik, Bakı 2014 il
Bookmark and Share