ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Əliyeva Lalə Ağamirzə qızı

Əliyeva Lalə Ağamirzə qızı

T.e.n., Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi kafedrasının baş müəllimi
Telefon:+(994)12 439- 04-02

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 6 aprel, 1966-cı ildə Azərbaycan Respublikası, Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1992-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti (BDU), Tarix fakultəsini bitirmişdir.
 • 2003-cü ildə “Qıpçaqlar və Azərbaycan (etnogenez kontekstində)” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • BDU, Tarix fakultəsinin "Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi" kafedrası, müəllim 1996
 • BDU, Tarix fakultəsinin "Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi" kafedrası, baş müəllim 2007
 • Apardığı dərslər: Azərbaycan tarixi- bakalavr kursu
 • 20 məqalə və 1 monoqrafiyanın müəllifidir.
 • Sertifikat. Sabah qrupları müəllimi. “Müasir müəllimlərin fərdi işçi planı (sillabus) tərtibi” təlimində fəal iştiraka görə verilir. 5-6 sentyabr 2015.
 • Sertifikat. Sabah qrupları müəllimi.Ali məktəb müəllimləri üçün keçirilən “Yay Akademiyası” çərçivəsində modul əsaslı 4 təlimdə uğurla iştirak etmişdir. 24-28 avqust 2015.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • İslamın yayılma çağında Azərbaycanda etno- konfessional proseslər
 • İslamın yayılması dövründə Azərbaycanda etnik proseslər Elmi işə Azərbaycanda etnokonfessional problemin ayrı-ayrı aspektləri, islamın yayılması, IX-XII əsrlərdə islam sivilizasiyasının çiçəklənməsi, monqol yürüşləri nəticəsində Azərbaycanın mənəvi-dini həyatında baş vermiş ciddi tənəzzül prosesləri, vəqflərin məhdudlaşdırılması, din xadimlərinin sıxışdırılması kimi çox mühüm problemlər təhlil edilmişdir. Müəllifin azərbaycan və ingilis dilində çap etdirdiyi məqalələrdə Azərbaycanda islamın tarixi və dini təhsillə bağlı tədqiqatları öz əksini tapmışdır.

BEYNƏLXALQ SİMPOZİUMLAR, KONFRANSLAR.

 • University of Nevada Las Vegas international Ijas Conference for Academic Dıscıplınes // Beynəlxalq elmi konfrans. 18-22 march 2013
 • İnternational Journal of Arts and Sciences . İnternational Conference for Academic Disciplines. Durin Memorial Week presentation session from 26 to 30 May 2013. Conference organized on the Harvard University campus.
 • “Religious Education in Azerbaijan: Is it important? ”OPEN Society Foundation Scholarship Programs Abstracts/ Joint Spring Conference, New York , April 22-24, 2013
 • 2013-cü ildə Harvard Universitetində yanvar-may aylarında “Yaxın və Orta şərq mərkəzinin” elmi əməkdaşı kimi fəaliyyət göstərib.// impact Islam on national identity in Azerbaijan. Open Society Foundation FDF, program. //20 January, to 30 may 2013 layihənin dəyəri 17500
 • ABŞ Columbia Universitetində keçirilən ASN World Convention, New York, 24-26 aprel, 2014-də “Azərbaycanda milli identiklik problemi” adlı təqdimatla məruzə etmişdir.
 • Harvardda həyata keşirilən “Impact Islam on national identity in Azerbaijan”/İslamın Azərbaycanda milli kimliyə təsiri/ adlı elmi tədqiq layihəsi Açıq Cəmiyyət Fondu tərəfində grant layihəsi kimi dəstəklənmiş, ona GFG /Global Faculty Grant/ programı çərçivəsində 17 500 dollar dəyərində maliyyələşdirilmişdir.
 • İCCEES-in IX Dünya Konqresi, Makuhari, Yaponiya. 3-8 avqust, 2015.
 • Beynəlxalq konfrans Oksford. 6 iyun 2015.
 • 2-10 avqust 2015-ci il-Tokioda həyata keşirilən “Travel Grant İCCEES IX World Congress” adlı elmi tədqiq layihəsi Açıq Cəmiyyət Fondu tərəfində grant layihəsi kimi dəstəklənmiş, ona GFG /Global Faculty Grant/ programı çərçivəsində 100 000 yen dəyərində maliyyələşdirilmişdir.
 • 5-7 iyun 2015-ci il- Oksford Universiteti- Nizami Gəncəvi proqramı 1582 AZN.
 • The 5-th CESS ( Central Eurasia Studies Society) Regional Conference, at Kazan Federal University, Kazan Tatarstan, Russia, june 2-4, 2016-ci il məruza adı: Transformation of Orthodox Islam to Folk Islam in Azerbaijan, Existing Heresy mixed with Old Azeri tradition.
 • Alban Apostol kilsəsinin dünəni və bu günü mövzusunda konfransş Qəbələç 20 iyulç 2016 Məruzənin adı Вернакулярное христианство удин: древность сохраненная до настоящего времени.
 • Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri. mövzusunda konfransç Bakıç 8-9 sentyabrç 2016ş Məqalənin adı Azərbaycanda yaşayan Qafqazdilli etnik qruplar maddi və mənəvi mədəniyyətində Ay Tanrıçasına Sitayişi İzləri.
 • Discourse on National Identity of Azerbaijanis through historical lens.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.62

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • İlk qıpçaqların azərbaycana axınları. Şərqin actual problemləri və müasirlik.2003
 • Azərbaycan toponimiyası. Qiyabi tələbələr üçün metodik vəsait. 2004
 • Azərbaycan xalqının etnogenezi Amerika tarixşünaslığında. "Tarix və onun problemləri", №1, 2007
 • Azərbaycanın etnik tarixinə riyazi modelləşmə metodunun tətbiq edilməsi cəhdi. "Tarix və onun problemləri", №4, 2008
 • İslam dini monqol işğalı dövründə. BDU-nun Xəbərləri, Bakı, 2013, №2,
 • Shia İslam in Azerbaijan: Historical approach and modernity.// Humanities letters 1. Volume 1. İssue 1. March 2013 SCI. PUB.
 • Azərbaycanda İslam Təhsilinin tarixi. Kitabda fəsil // A History İslamic Education in Azerbaijan. İslamic Education in Secular Societies. Ednan Aslan/Margaret Rausch(eds.) Peter Lang Edition. 2013
 • Mutual influence of religious and ethnic processes: in case of Azerbaijan; International Journal of Art and Sciences/ Humanities and Social Sciences Review, volume 2(4)
 • Vernacular Islam in Azerbaijan; International Journal of Art and Sciences/ Humanities and Social Sciences Review, volume 2(3) сящ.145-151
 • Azərbaycan xalqının etnogenezində qıpçaqların yeri. Dərs vəsaiti. Bakı, 2015, 14 ç.v.

KITABLAR

 • Qıpçaqlar və Azərbaycan (etnogenez kontekstində) 2006
 • Azərbaycan Tarixi 9 ən qədim zamanlardan XXI əsrin ilk onilliklərinədək həmmüəllif 2014
Bookmark and Share