ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Şabiyev Bəymirzə Şabi oğlu

Şabiyev Bəymirzə Şabi oğlu

T.e.n., Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi kafedrasının dosenti
Telefon:+(994)12 439- 04-02

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 25 dekabr, 1964- cü ildə Azərbaycan Respublikası,Yardımlı rayonu, Şəfəqli kəndidə anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1991-ci ildə M.V.Lomonosov adına MDU-nun Tarix fakultəsini bitirmişdir.
 • 1995-ci ildə “Uzun Həsən Ağqoyunlunun (1453-1478) hakimiyyəti dövründə Ağqoyunlu dövlətinin Osmanlı imperiyası ilə qarşılıqlı münasibətləri” adlı dissertasiya işini müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • BDU, Tarix fakultəsinin “Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi” kafedrası, baş müəllim - 1997
 • BDU, Tarix fakultəsinin “Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi” kafedrası, dosent - 2007
 • Apardığı dərslər: Azərbaycan tarixi- bakalavr kursu; Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə münasibətləri- magistratura kursu
 • 20 məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ağqoyunlu dövlətinin xarici siyasəti, Çuxur Səəd Bəylərbəyliyinin tarixi
 • Çuxur-Səəd bəylərbəyliyi Əmirgünə xan Qacarın hakimiyyəti dövründə. Tədqiqat işində mənbələr təhlil olunmuş, Azərbaycan Səfəvi dövlətinin inzibati-idarə sistemində mühüm yer tutan və Osmanlı ilə sərhəddə strateji mövqeyə malik olan Çuxur Səəd bəylərbəyliyində hərbi – siyasi vəziyyət tədqiq edilmişdir. Əmirgünə xan Qacarın hakimiyyəti dövründə Çuxur Səəd bəylərbəyliyində baş vermiş proseslərə daha çox diqqət yetirilmiş, İrəvan bölgəsi uğrunda Səfəvi və Osmanlı dövlətləri arasında gedən hərbi –siyasi mübarizə ilkin mənbələr əsasında təhlil olunmuşdur. Tədqiqat zamanı əldə edilən yeni faktlar və elmi nəticələr Tarix və onun öyrənilməsi problemləri jurnalında çap edilmiş məqalədə əksini tapmışdır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Maxaçkala, 16-17 noyabr, 2006
 • Uluslararası “Şah Xətai –Sultan Səlim ” simpoziumu “İrəvan vilayətiнин türk toponimləri (“Cabr”ın materialları əsasında)”. 5-6 aprel 2013,
 • Mədəni Müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan, Beynəlxalq elmi-konfrans.29 aprel 2016-ci il. Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinə multikultural mühit. səh. 161-163.
 • Azərbaycan Səfəvilər dövləti və ermənlər.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.63

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • “Kitabi Dədə Qorqud” və Ağqoyunlular.“Tarix və onun problemləri”jurn.,2003,IV sayı
 • Ağqoyunluların mənşəyi.“Tarix və onun problemləri”jurnalı, 2006,II sayı
 • К вопросу о происхождении Аккоюнлу.Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: история и современность.Махачкала, 2006
 • Osmanlı işğalı dövründə Naxçıvan sancağının əhalisi.“Tarix və onun problemləri”jurnalı, 2007,III sayı
 • XVIII əsrin 20-ci illərində Naxçıvan bölgəsinin əhalisi.BDU-nun Xəbərləri. Bakı, 2007,II sayı
 • XVII yüzilliyin 20-40-cı illərində Səfəvi-Osmanlı münasibətləri (İrəvan və Bağdad uğrunda mübarizə)Тarix və Onun Problemləri №1 2014
 • Azərbaycan xalqının etnogenezində qıpçaqların yeri. Dərs vəsaiti. Bakı, 2015, 14 ç.v. rəyçi
 • Azərbaycan Səfəvi dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu. Bakı, 2015. 21 ç.v. rəyçi
 • İrəvan beylərbəyi Təhmasibqulu xan Qacar. Bakı Universiteti xəbərləri. humanitar elmlər seriyası 4. səh. 62-70 2016.
 • Azərbaycan Səfəvi dövləti ( XVI-XVIII əsrlər).Bakı.Elm və təhsil nəşriyyat, 2017, 360. həmmüəllif.
 • İcma Torpaq Mülkiyyəti Formasına Yeni Yanaşma. BDU Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası ) N2, 2017 s.111-119
 • Azərbaycan Səfəvi Dövlətinin İrəvan vilayəti, BDU-nun xəbərləri, Bakı, 2017,
 • Azərbaycan Səvəfi Dövləti və Ermənlər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları 21-23 May. 2018. s 231-239
 • Azərbaycan Səfəvi dövlətinin İrevan vilayəti (təkmilləşdirilmiş ikinci nəşr) Bakı-"Avropa", 2018, s.456.
Bookmark and Share