ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Mehman Abdullayev

Abdullayev Mehman Qəhrəman oğlu

T.e.n., dosent Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının müdir
Tel:(+99412) 439- 04-02

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 02 fevral, 1958-ci ildə Azərbaycan Respublikası, Göyçay şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • XIX əsrin birinci 30 illiyində çarizmin Şimali Azərbaycanda aqrar siyasəti mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Ağdaş kənd təsərrüfatı texnikumu, müəllim və fənn komissiyasının sədri,1980-1985
 • BDU, Tarix fakultəsinin “Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi” kafedrası, laborant,1985
 • BDU, Tarix fakultəsinin “Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi” kafedrası, baş laborant,1987
 • BDU, Tarix fakultəsinin “Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi” kafedrası, müəllim,1990
 • BDU, Tarix fakultəsinin “Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi” kafedrası, baş müəllim,1993
 • BDU, Tarix fakultəsinin “Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi” kafedrası, dosent,1996
 • BDU, Tarix fakultəsinin “Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə” kafedrasının müdir əvəzi,2004-2006
 • BDU, Tarix fakultəsinin “Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə” kafedrasının müdiri,2006-hal hazırda
 • Apardığı dərslər: Azərbaycan tarixi- bakalavr kursu Xanlıqlar və rus müstəmləkəçiliyi dövründə Şimali Azərbaycanda aqrar münasibətlər- magistratura kursu
 • 30 məqalə,1 monoqrafiya, 8 kitabın müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Xanlıqlar çağında Azərbaycanda aqrar münasibətlər
 • Azərbaycanda aqrar münasibətlər (XVIII-XIX əsrlərdə)

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Русские кавказоведы о российской аграрной политике в Азербайджане первой половины XIX в. XXVII Международная научная конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки, Локальное наследие и глобальная перспектива. «Традиционализм» и «Революционизм» на Востоке Санкт-Петербург, 24-26 aprel, 2013
 • Dünya və Azərbaycan, Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda vəqf mülkiyyəti və mulkultural mühit, s. 135-137 29 aprel 2016-ci il.
 • Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda ali zümrənin tərkibi və statusu.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.62
 • Qarabağ Xanlığında Ali Zümrə // Dünya Azərbaycanlıları:III Beynəlxalq konfrans: tarix və müasirlik, 21-22 dekabr, 2018, s. 70-71.//

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • XIX əsrin 20-30-cu illərində Şimali Azərbaycanın dövlət kəndində rus çarizminin maliyyə siyasəti “Tarix və onun problemləri”jurn.,2001,I sayı
 • Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalının başlanması. Kürəkcay müqaviləsi (Müqavilənin bağlanmasının 200 illiyinə) “Tarix və onun problemləri”jurnalı, 2005,II sayı
 • XVIII əsrin II yarısı-XIX əsrin ortalarında Azərbaycanda vəqf institutu(Qarabağa aid materiallar əsasında) Bakı Universitetinin Xəbərləri(humanitar elmlər seriyası). Bakı, 2007, sayı 1
 • Naxçıvan xanlığına aid kəngərli sənədlərində mülk torpaq sahibliyinin xüsusiyyətləri. «Azərbaycan tarixinin aktual problemləri» adlı elmi metodiki konfransı “Tarix və onun problemləri”jurnalı, 2007,III sayı
 • Rusiya İmperiyasının Azərbaycanda müstəmləkə siyasətinin bəzi aspektləri (XIX əsrin ilk onillikləri) // “Geostrategiya” №1, Yanvar-fevral 2013,
 • Azərbaycan Səfəvi Dövlətinin Tarixinə Bir Baxış: Tariximizin şanlı səhifəsi və Qürur Mənbəyimiz // TQDK. Abituriyent jurnalı №2, 2013
 • Вакфная земельная собственность в Азербайджане в период ханств: “Хабаршы” тарих сериясы, Вестник Казахский Национальный Университет имени Аль- Фараби №2 (69)2013
 • 1918-ci ilin Mart soyqırımı - Тəhsil jurnalı №03, 2014
 • (http://www,sciencepublishinggroup.com/j/history) Wakf in the socio-ekonomic structure of Azerbaijan,the place of Wakf property (on the basis of archival materials of Etchmiadzin monastery)
 • Xanlıqları Döründə Azərbaycanda Ali Zümrənin tərkibi və statusu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları, 21-23 May 2018 il s. 372-377.

KİTABLAR

 • Azərbaycan tarixi 9-cu sinif test tapşırıqları,2003
 • Xanlıqlar və Rus müstəmləkəçiliyi dövründə Şimali Azərbaycanda aqrar münasibətlər (XIX əsrin 40-cı illərinə qədər),2005
 • Tarix.Qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün,2006
 • "Истрия". Учебное пособие для абитуриентов,учащихся старших классов и преподователей,2007
 • Tarix. Qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün dərs vəsaiti,2007
 • Qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün dərs vəsaiti,2007
 • Azərbaycan tarixi. Test tapşırıqları. 9-cu sinif.Dərs vəsaiti,2007
 • “Tarix” Qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait. Dərs vəsaiti. Abituriyent jurnalının xüsusi buraxılışı. Bakı, 2013, Həmmüəllif.
 • “Tarix” vəsaitinə əlavə. Terminlərin izahlı lüğəti və xronologiya. Qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait. Dərs vəsaiti. Abituriyent jurnalının xüsusi buraxılışı. Bakı, 2013, 20 ç.v., Həmmüəllif
 • Azərbaycan tarixi. Dərs vəsaiti. Test tapşırıqları. 8-ci sinif Orta ümumtəhsil məktəbləri üçün. Bakı, 2013, 10 ç.v.həmmüəllif
 • Azərbaycan tarixi. Test tapşırıqları. 9-cu sinif. Orta ümumtəhsil məktəbləri üçün . Dərs vəsaiti, Bakı, 2013, 11 ç.v. həmmüəllif
 • Azərbaycan tarixi ( ən qədim zamanlardan - XXI əsrin ilk onillilərinədək) dərslik Бакы,2014. Елми редактору, həmmüəllfdir.
 • Azərbaycan tarixi üzrə dərslik - test tapşırıqları 9-cu sinif üçün Бакы,2014 həmüəllifdir
 • История (пособие для абитуриентов,учащихся старших классов и преподавателей) Бакы,2014,
 • Azərbaycan tarixi ( ən qədim zamanlardan XXI əsrin ilk onilləklərinədək) dərslik, yeniləmiş 3-cü nəşr. Bakı, 2015, Elmi redaktoru, həmmüəllif 23, 75
 • Azərbaycan xalqının etnogenezində qıpçaqların yeri. Dərs vəsaiti. Bakı, 2015, 14 ç.v. elmi redaktor
 • Azərbaycan Səfəvi dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu. Bakı, 2015. 21 ç.v. rəyçi
 • Azərbaycan Səfəvi dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu. Bakı, 2015. 21 ç.v. rəyçi
 • “Azərbaycan Albaniyasının Qərb torpaqları antik dövrdə” t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün aparıcı müəssisə rəyi. 2015
 • Azərbaycan tarixinin öyrənilməsindən bədii ədəbiyyat mənbə kimi ( XIX əsrin II yarısı Şimalı Azərbaycan bədii ədəbiyyat üzrə) dərs vəsaiti. Bakı. 2016. Elmi redaktor.
 • XI - XIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanın sosial-iqtisadi və mədəni heyatı-mövzusunda ixtisas kursu üzrə proqram. ç.v. 1 Bakı, 2016-ci il Elmi redaktor.
 • Azərbaycan xanlıqlarında ali zümrənin say tərkibi ( Quba, Bakı, İrəvan və Naxçıvan aid materiallar əsasında). Dünya Azərbaycanlılar: Tarix və Müasirlik ( Elmi nəzəri toplu) IV Buraxılış. 210.s. 98-116. 2016.
 • Azərbaycan Səfəvilər Dövləti ( XVI-XVII əsrlər) Dərs vəsaiti. Bakı, 2016.
Bookmark and Share