ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Həsənov Ərşad

Ərşad Həsən oğlu Həsənov

Azərbaycan tarixi (təbiət fakultələri üzrə) kafedrasının müəllimi
Tel:(+99412 )439- 04-02

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 28 yanvar, 1963-cü ildə Azərbaycan Respublikası, İmişli rayonu, Kürdmahmudlu kəndində anadan olmuşdur

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1985-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə qəbul olub.
 • 1991-ci ildə Leninqrad Dövlət Universitetini bitirib
 • J.B.Tavernyenin «Səyahətnamə»sində Azərbaycanın sosial-iqtisadi və mədəni həyatı mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Bakı «Azərelektroişıq» zavodunda fəhlə işləmişdir.
 • 1992-ci ildə Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi kafedrasında baş laborant işləmişdir.
 • 2004-cü ildə Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi kafedrasında müəllim vəzifəsinə keçirilmişdir.
 • Apardığı dərslər: Azərbaycan tarixi- bakalavr kursu
 • 4 məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • XVIII əsrdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi və mədəni həyatı (J.B.Tavernyenin «Səyahətnamə»si əsasında)
 • XVII əsrdə beynəlxalq ticarət yolları. Elmi araşdırmada Fransız səyyahı B.Tavernyenin «Səyahətnamə»adlı gündəliyində Azərbaycanın daxili və xarici ticarəti ilə bağlı olan çox mühüm materiallar təhlil olunmuş, bu zaman XVII əsrdə Azərbaycanda olmuş digər səyyahların da Azərbaycanın iqtisadi həyatı, xüsisilə xarici tğicarətinə aid materiallardan da elmi müqayisə aparmaq üçün istifadə olunmuşdur. Müəllif araşdırdığı məsələlərlə bağlı müxtəlif elmi jurnallarda iki məqalə çap etdirmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 • XVII əsrdə Azərbaycanın mədəni həyatından (J.B.Tavernyenin «Səyahətnamə»si əsasında) Tarix və onun problemləri”jurnalı, 2006
 • Azərbaycanda ticarət karvanları və karvanların təhlükəsizliyi haqqında “Tarix və onun problemləri”, 2007.№3
 • J.B.Tavernyenin həyatı və «Səyahətnamə»si haqqında “Tarix və onun problemləri”,2008. №3
 • J.B.Tavernyenin «Səyahətnamə»sində Azərbaycanın təsərrüfat həyatının bəzi məsələləri.Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümünü münasibətilə tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları, Bakı 2008
 • Səfəvilər dövlətinin mərkəzi idarə sisteminin bəzi məsələləri J.B.Tavernyenin «Səyahətnamə»sində. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı, 2012, №3
 • Внутренняя и внешняя торговля Азербайджана в середине XVII века. (по данным «Путешествие» Ж.Б.Тавернье)(rus dildə). Гилея: научный вестник; Национальный Педагогический Университет им.М.П.Драгоманова и Украинськая Академия Наук выпуск 64(№9), Киев,2012
 • “XVII əsrdə Azərbaycanda toxuculuq haqqında” “Azərbaycan xalçaları” jurnalı.
 • История Азербайджана(с древнейших времен до первых десятилетий XXI века). Bakı, 2015. həmmüəllif , 27,25ç,v.
 • XVII əsrdə Azərbaycanda məktəb və təhsil.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.62
Bookmark and Share