ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

ASİYA VƏ AFRİKA ÖLKƏLƏRİ TARİXİ


Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrası. 1922-ci ildə Müsəl­man Şərqinin ümumi tarixi adı ilə fəaliyyətə başlayan kafedra 1930-cu ildən Asiya və müstəmləkə ölkələrinin tarixi kafedrası adı ilə fəaliyyətini davam etdirmişdir. 1937/38-ci dərs ilində Ümumi tarix kafedrasına birləşdirilmiş, 1950-ci ildən 1960-cı ilədək Yaxın və Orta Şərq xalqları tarixi kafedrası adı ilə fəaliyyət göstərmişdir. 1960-cı ildə növbəti dəfə Ümumi tarix kafedrasına birləşdirilib. 1965-ci ildə yenidən Ümumi tarix kafed­rasından ayrılmış və Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrası adı ilə fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.

1965-ci ildən kafedraya dos. Əkbər Dadaşlı, dos. Qənbər Hüseynov, prof. Zakir Abdullayev və prof. Məhəd Sofiyev rəhbərlik etmişlər. 2012-ci ildən kafedra müdiri prof. Sani Hacıyevdir.

Prof. S.T.Hacıyev müasir dövrdə Türkiyədə terrorizm problemini tədqiq edir. 80-ə yaxın elmi əsərin, o cümlədən 4 monoqrafiyanın, dərslik və dərs vəsaitlərinin, fənn proqramlarının müəl­lifidir. 2008-ci ildən kafedranın professorudur. 2011-ci ildən BDU-nun Sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektorudur. Hazırda kafedrada professor S.T.Hacıyev, dosentlər Rafiq İsmayılov, Rövşən Aslanov, Gülxanım Qarayeva, Aida Bağırova, Atamoğlan Məmmədli, İqbal Ağayev, Qismət Davudov, Gülnarə Məmmədzadə, Kəmalə Sofiyeva, müəllimlər t.f.d Günel Əliyeva-Məmmədova, İsrail Əmirov və tədris-köməkçi heyət üzvü Günel Tağıyeva çalışır.

Kafedrada ərəb xilafətində xalqların qarşılıqlı əlaqələri, Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin yeni və ən yeni dövrdə siyasi, ictimai-iqtisadi və mədəni əlaqələri araşdırılmış və elmi tədqiqatların nəticələri monoqrafiyalarda öz əksini tapmışdır: «İkinci dünya müharibəsindən sonra SSRİ-Türkiyə əlaqələri tarixindən» (M.M.Sofiyev); «Müasir Türkiyədə terror» (S.T.Hacıyev); «Er­­mə­nilərin gerçək tarixi», «Asiya və Afrika öl­kələrinin orta əsrlər tarixi», «İran II dünya müharibəsi illərində» (A.A.Məm­­mədli); «Ərəb­ xilafətinin döv­­­­­­­lət idarəçilik sis­­­te­­­­­mində türklər (VIII­-­X­ əsrin or­taları)» (N.Ç.Axun­do­va); «İra­­­qın xarici siya­sə­ti. 1968-­2003» (A.R.Ba­­­ğı­­­­rova); «XIX əs­rin 20-60-cı illə­rin­də İran-Türkiyə müna­si­bətləri»(R.B.As­la­­­­­nov); «İran İslam Res­­­­pub­­likası ilə Azər­bay­­can Respublikası arasında mə­dəni əla­­qə­­­­lərin inkişafı» (G.M.Məm­məd­zadə); «İx­şidi­lər dövləti», «Bağ­dad-fus­tad: bir­gə­­olma və qar­şı­dur­ma» (R.İ.İs­ma­yı­lov); «Osmanlı Ordusu­nun Qafqaz hərəkatı və onun Azərbay­canda xilaskarlıq rolu» (K.M.So­fiyeva).

Əməkdaşlar tərəfindən nəşr edilmiş dərslik və dərs vəsaitləri tədris prosesində geniş tətbiq edilir: «Asiya və Afrika ölkələrinin çağdaş tarixi», «Ərəb ölkələrinin çağdaş tarixi» (N.Ç.Axundova, A.R.Bağırova, R.İ.İsmayılov), «Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin orta əsrlər tarixi» (R.B.Aslanov, N.Ç.Axundova, A.A.Məmmədli), «Yaponiya tarixi» (Q.Ş.Davudov). Kafedrada bakalavr pilləsində 15, magistr pilləsində 7 fənn tədris edilir.

Kafedra müəllimlərinin elmi-pedaqoji tərkibi

Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasının müəllimləri BDU-nun Tarix və Şərqşünaslıq fakültələrində dərs deyirlər.

Kafedranın elmi istiqamətləri

Asiya və Afrika, o cümlədən Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin problemlərinə dair elmi məqalələrin, dərsliklərin, kitabların tədqiqat sahələri üzrə işlər aparılır.

 

Bookmark and Share