ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Bağırova Aidə

Aida Rəhim qızı Bağırova

Tarix elmləri namizədi, BDU-nun dosenti
Tel:(+99412) 439-01-21
E-mail:[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • A.R.Bağırova 1955-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1962-1972-ci illərdə Bakıdakı 15 saylı orta məktəbdə oxumuşdur.
 • 1972-1977-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində oxumuşdur və oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1977-1980-ci illərdə İraq Respublikasında ərəb dili tərcüməçisi işləmişdir.
 • 1980-1993-cü illərdə MEA Şərqşünaslıq İnstitutunda baş laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi, baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.
 • 1980-1984-cü illərdə SSRİ EA-nin Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında oxumuşdur və “İraqın BƏƏS partiyasi: ideologiya və siyasəti (1952-1963-ci illər)” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1993-cü ildən BDU-nun Tarix fakültəsinin Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasının baş müəllim, 1996-cı ildən isə dosent vəzifələrində çalışir.
 • 50-dən çox məqalənin, bir neçə monoqrafiyanın, dərs və metodik vəsaitlərin , proqramların müəllifidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1972-1977-ci illər - BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsi
 • 1980-1984-cü illər - SSRİ EA Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturası
 • 1984-ci il - “İraqın BƏƏS partiyasi: ideologiya və siyasəti (1952-1963-ci illər)” adlı namizədlik dissertasiyası
 • 2004-cü il – “İraqın xarici siyasəti (1968-2000-ci illər)” adlı doktorluq dissertasiyası müzakirəyə təqdim olunmuşdur

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1977-1980-ci illərdə İraq Respublikası - ərəb dili tərcüməçisi
 • 1980-1993-cü illərdə EA Şərqşünaslıq İnstitutu - baş laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi, baş elmi işçi
 • 1993-cü ildən BDU-nun Tarix fakültəsi Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrası - baş müəllim, dosent
 • Aparılan dərslər – Asiya və Afrika ölkələri tarixi, Yaxın və Orta Şərq ölkələri tarixi fənnləri 50 məqalənin, 2 monoqrafiyanın, 1 dərslik, 1 metodik vəsait, 1 metodik göstərici, 5 program müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ərəb ölkələrinin aktual problemləri; İraqin müasir tarixi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Beynəlxalq elmi konfrans - “Yeni və ən yeni dövrdə Şərq tarixşünaslığının aktual problemləri” (Moskva, 1985)
 • Aspirantların və gənc elmi işçilərin Ümümittifaq konfransı (Moskva, 1985)
 • Gənc şərqşünasların 4-cü və 5-ci Ümümittifaq sessiyası (Moskva, 1986,1989)
 • Türk dünyası qadınlarının I Konqresi (İstanbul, 1998)
 • Benəlxalq elmi-praktiki simpozium - “Türk dünyasi, Azərbaycan və Türkiyə dünya inkişaf tendensiyaları kontekstində” (Bakı, 2004)
 • Beynəlxalq elmi konfrans – “Yaxın və Orta Şərq: bu günü və sabahı” (Bakı, 2007)
 • Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans – “Türkiyə, İran və Azərbaycanda qadın haqqları: tarixi və gələcəyi” (İstanbul, 2008)
 • ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ elmi konfransın materailları, Bakı-2015.
 • Trablis müharibəsi - I Dünya Müharibəsi ərəfəsində kiçik savaş kimi.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.61

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • “Souyq müharibənin” son mərhələsində İraqın Fars körfəzi zonasındaki siyasətinin əsas aspektləri – Tarix və onun problemləri, 2003, №3
 • İraq rejimi: ABŞ-ın antiterror müharibəsinin ikinci hədəfi - Tarix və onun problemləri, 2003, №4
 • 90-cı illərdə İraq-İran münasibətləri – BDU-nun Xəbərləri, 2003, №3
 • 90-ci illərdə İraq-Türkiyə münasibətlərinin bəzi aspektləri – BDU-nun Xəbərləri, 2003, №4
 • 80-ci illərin sonu – 90-ci illərdə beynəlxalq münasibətlər sistemində Fars körfəzi zonası və İraqın siyasəti. - Tarix və onun problemləri, 2004, №2
 • İran-İraq müharibəsi illərində İraqın aparıcı dünya dövlətləri ilə münasibətləri – Şİ Elmi araşdırmaları, 2004, №2
 • Küveyt böhranı və ABŞ-ın “İraq siyasəti”. –“Sosial elmlər” jur., 2004, №1
 • 60-cı-80-cı illərdə İraqın Yaxın Şərq siyasəti. – BDU-nun Xəbərləri, 2004, №1
 • İraqın xarici siyasətinin əsas istiqamətləri(1968-2003). - BDU-nun Xəbərləri, 2004, №3
 • İraqın xarici siyasətində “ərəb birliyi problemi”. - BDU-nun Xəbərləri, 2005, №1
 • Müasir İraqda şiə məsələsi. – APU-nun Xəbərləri, 2005, №2
 • İraqda şiə probleminin bəzi aspektləri. – EA Şİ-nun Elmi araşdırmaları, 2007, №1-4
 • 2003-çü ildən sonra ABŞ-ın İraqdaki siyasətinin bəzi aspektləri. – BDU-nun Xəbərləri, 2008, №3
 • İraq müharibəsi və Körfəzdə yeni qüvvələr balansı. BDU 90-illi yubileyi münasibəti ilə tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları. 2009, s 347-351.
 • İraq müharibəsi: bəzi nəticələr haqqında. Beynəlxalq konfrans BDU həsr olunmuş 90-illik yubileyinə, 2010 s 103-104.
 • 2003-cü il İraq müharibəsi ərəfəsində böyük güclərin siyasətinə dair. BDU-nun Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası. 2010, N1. s. 93-98.
 • Проблемы иракских туркман во внешней политике Турции. Türk dünyası: dünəni və bu günü beynəlxalq elmi konfransın tezisləri. Bakı. 23-24 may 2011 s 234-238.
 • Ирак трудный путь к демократическому государству "Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri" beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı. 1-2 iyun 2011. s 13-14.
 • Ərəb baharı bəzi ilkin nəticələri dair. Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yollar akad.V. Məmmədəliyevin anadan olunmuş Beynəlxalq elmi kinfransının materialları. Bakı, 27-28 iyun 2013ş s 98-103.
 • İraqın müharibədən sonrakı bərpasında beynəlxalq birliyin iştirakına dair. BDU-nun xəbərləri” №4, Bakı -2015
 • Ирак в системе региональных отношений (2003-2010) Вестник Бакинского Университета серия гуманитарных наук, 4N, 2014,
 • “Yaponiyanın xarici siyasətində İraq problemi”, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Bakı, 2016, №1.
 • Türkiyənin “İraq siyasəti”nin açar nöqtələri (2003-2010) /Uluslararası Türk Dünyası Sosial bilimler Kongresi, Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2016.
 • İraqda türkman varlığı: dünəni və bugünü/III Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumunun Materialları, Bakı, 25-27 may, Cild II, 2016
 • Yaponiyanın xarici siyasətində İraq problemi/ Bakı Universitetinin Xəbərləri, Bakı, 2016, №1.
 • Türkiye'nin politikasında Irak faktörü (2003-2010)/ URAL Eğitim, Kültür ve Srtarejik Araşdırmalar Dergisi, İstanbul, oktyabr, 2016
 • Irak Türkmanları: tarihi ve bügünü/ URAL Eğitim, Kültür ve Srtarejik Araşdırmalar Dergisi, İstanbul,
 • "İxtisas (Ərəb Ölkələri) Ölkəsinin tarixi" Proqram. Bakı.2017. tərtib edən
 • "Asiya və Afrika ölkələri tarixi" fənn proqram bakalavr pilləsi üçün.Bakı.2017.tərtib edən.
 • Tunisin yeni Konstitusiyası, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2017
 • İran-İslam iqtisadi modeli işləyirmi? /http://minval.az/news/123716282/ elmi məqalə
 • 2003 Savaşından sonra İrak`la Avropa Birliği İlişkilerine dair www.ursad.org%2FMakaleGoster.aspx
 • Некоторые аспекты Ирако-Германского сотрудничества после 2003 года. Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası №1, 2019
 • İRAQIN  XARİCİ SİYASƏTİ  BEYNƏLXALQ  MÜNASİBƏTLƏR  KONTEKSTİNDƏ (1970-2010-cu illər) Ümumi Tarix 5502.01 doktorluq dissertasiya
  Aftoreferat.Bakı 2021

 

KİTABLAR

 • Ərəb ölkələrinin ən yeni tarixi (1918-1945). B.,1999
 • Suriyə və İraq BƏƏS partiyasi hakimiyyəti altında. B., 2000 (həmmüəlliflik)
 • İraqın xarici siyasəti (1968-2003). Monoqrafiya. B., 2003
 • Asiya və Afrika ölkələrinin çağdaş tarixi. II hissə. B., 2006,2008 (həmmüəlliflik)
 • Qiyabi söbə üçün “Yaxın və Orta Şərq ölkələri tarixi” kursunun metodik göstəricisi; 2008
 • Bakalavr pilləsi üçün “Asiya və Afrika ölkələri tarixi” kursunun proqramı; 2005
 • “Asiya və Afrika ölkələri tarixi” magistr kursunun proqramları; 2007
 • Bakalavr pilləsi üçün “Ərəb ölkələri tarixi” proqramı; 2008
 • Ирак на рубеже тысячилетия от Бури к Свободе. Lambert Academic Publishing Saarbucken. 2013
 • İraq böhran: daxili və beynəlxalq aspektləri. (Monoqrafiya), Bakı, 2017. (rus dilində)
Bookmark and Share