ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Hacıyev Sani

Hacıyev Sani Tofiq oğlu

Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasının professor, tarix elmləri doktoru
Telefon: +99412 439 10 68
E-mail: s.t.hacı[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 2 oktyabr, 1964-cü ildə Ermənistan Respublikası Basarkeçər rayonu Nərimanlı kəndində anadan olmuşdur.
 • 1971-1981-ci illərdə Bakı ş. Nəsimi rayonu 19 saylı orta məktəbində təhsil almışdır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1981-1986-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində təhsil almışdır.
 • 1993-cü ildə həmin Universitetin əyani aspiranturasına gəbul olunmuş və 1996-cı ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.
 • 1996-cı ildə “Birinci dünya müharibəsi illərində Türkiyə-Rusiya münasibətləri və erməni terroru” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
 • 2007-ci ildə “XX əsrdə Türkiyəyə qarşı erməni və PKK terroru” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş və 2008-ci ildə AAK-ın qərarı ilə tarix elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1986-cı ildə BDU-nun Tarix fakültəsini bitirərək təyinatla Kəlbəcər rayonu 3 saylı orta məktəbinə müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
 • 1988-ci ildə, təyinat müddətini bitirdikdən sonra AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya institutunda baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1990-cı ildən Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinin Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasında baş laborant işləmişdir.
 • 1996-cı ildən həmin kafedrada müəllim, 2000-ci ildən isə dosent vəzifəsində calışır.
 • 2000-ci ildən Tarix fakültəsinin dekan müavini, 2005-ci ildən isə dekan vəzifəsinə seçilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Müasir dövrdə Türkiyədə terrorizm

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Şərqi Anadolu türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqrımları. Azərbaycan Xalq Cünhuriyyəti tarixinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi sessiyasının materialları ( mart, may) Bakı, 2003. s 5-18.
 • Qafqaz, Yaxın və Orta Şərq dünya siyasətində: tarix və müasirlik // Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Maxaçqala, 2006
 • Терроризм в Турции и позиции соседних государств. Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике история и современность ( материалы международной научно-практической конференции. Махачкала, 16-17 ноября 2006, г.) Махачкала-2006.
 • Türk tarix qurumu. Beynəlxalq konfrans. Ankara 2007
 • Azərbaycan tarixinin öyrənilməsinə yeni yanaşmanın banisi. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə Tarix fakeltəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2008, s 4-12.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 91-ci ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. Nyu-York 2009
 • Теоретические аспекты проблемного преподавания и обучения истории в высшей школе. Проблемы современного образования материалы международной научно-практической конференции Пенза-Ереван- Прага 5-6 сентябр 2010. с. 340-366.
 • Birinci dünya müharibəsi illərində Azərbaycan-Osmanlı münasibətləri. Türk tarix qurumun ənənəvi XVI-ci Beynəlxalq konqressi. Ankara 20-24 sentyabr 2010-ci il.
 • Роль Парламента Азербайджанской Республики в становлении и развитии парламентаризма в странах СНГ. Международная научная конференция Таврическая чтения, 7 декабря Санкт-Петербург, 2010.
 • Внешнеторговые связи Турции и США в условиях глобализации. XV публичные чтения А. Крымского Киев, 2011. с 61-63.
 • The Island of Cyprus under the reugn of England/  International Conference The East Mediterranean and Cyprus Economic and Integration from past to future/ 15-16 december 2010 p. 14-18.
 • Yunanistan, Ermənistan və PKK (XX əsrin 80-90-cı illəri) Türk dünyası:dünəni və bu günü 23-24 may 2011 Beynəlxalq elmi konfrans Materialları I. Bakı 2012, s 14-18
 • Конфликт между Турцией и Изарилем. Тюркский мир: история и современость. Сборник статей международного тюркологического симпозиума, 28-29 апрель, 2011 г, с. 106-109.
 • Изучения турецко-американских отношений в российской историографии. Международная научная конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки, локальное наследие и глобальные перспектива, "Традиционализм и " Революционизм на Востоке", 24-26 апрель 2013. с. 74-75
 • Bakı Dövlət Universitetinin həm üzv həm də hörmətli rektorumuzun həmsədr oldugu “Qafqaz Universitetləri Birliyinin Təbriz beynəlxalq konfransı” Çexiya, Brno şəhərinin Mendel Universiteti,Karlov Universiteti ilə ikitərəfli əlaqələr qurulmuşdur.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Türkiyədə kürdçülük hərəkatının meydana çıxmasında iri dövlətlərinə təhrikçilik rolu. AMEA məruzələri, N 5-6, 2003, s 259-265.
 • PKK-nın yaranması tarixindən AMEA məruzələri. N5-6, 2003. s. 264-273.
 • Ən yeni dövrdə Asiya və Afrika ölkələrində regional münaqişələr. Bakı, 2007
 • I Dünya müharibəsindən sonra Asiya və Afrika ölkələrində milli azadlıq hərəkatı. Bakı, 2007
 • Türkiyə tarixşünaslığında PKK probleminin incələnməsi üzərinə. Tarix türk qurumu. Ankara, 2007
 • Yaxın və Orta Şərqdə separatçı terrorizm. Hədəf: Türkiyə və Azərbaycan // "Dirçəliş XXI əsr" jurnalı, 2004
 • II Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə Türkiyədə kürdçülük hərəkatı // Bakı Universitetinin xəbərləri, 2004, №2
 • XX əsrin 60-70-ci illərində Türkiyədə kürdçülük təşkilatları və marksizm-leninizm ideologiyası // Tarix və onun aktual problemləri, 2004, №2
 • 1950-ci ildə Türkiyə-ABŞ münasibətləri. ADR-in yaranmasının 73-cü il dönümünə həsr edilmiş BDU gənc tarixçi tədqiqatçılarının elmi konfransının materialları. BDU, 1991
 • 1915-ci ildən Türkiyənin Van vilayətində erməni millətçilərinin türklərə qarşı soyqırımı. Tarix və onun problemləri jurnalı. Bakı, 1007, N1 s. 20-22
 • Türkiyə Respublikası və PKK terroru. Tarix və onun problemləri jurnalı. Bakı. 1998, N3. s 83-91
 • Zaqafqaziyanın Müstəqil Federativ respublika elan olunması və Osmanlı İmperiyası ilə münasibətləri. AXC-ni 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransının materialları. Bakı, 1998, 54-71.
 • Türkiyədə kürd separatçılığınin tarixi köklərinə dair. AXC-nin illiyinə həsr olunmuş elmi konfransının materialları. Bakı, 1998, s. 54-71.
 • Azərbaycan Vümhuriyyətinə qarşı erməni təcavüzü və terror tarixindən. N. Tusi adına ADPU-nun və Şamaxı filialı, Azərbaycan Tarixçi Qurumu, AXC-nin 80-cu illiyinə həsr olunmuş II ənənəvi elmi konfransın materialları. Bakı, 1998. s 29-32.
 • Azərbaycan Cünhuriyyətinə qarşı erməni təcavüzü və Rusiya (1918-1920-ci illər). Azərbaycan Təhsi8l Nazirliyi, BDU, AXC-80, Gənc tədqiqatçıların məqalələr toplusu, Bakı, 1998, s 98-102.
 • Ermenleri azeri Türklerine karşı terör ve karlıamları ( XX yuz yıl başları) Türklər. İstambul, 2002, XIX cild, s. 181-193.
 • Yunanistan və PKK teroru. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2006, s 23-27.
 • Türkiyə tarixşünaslığında PKK probleminin incələnməsi üzərində. Türk tarix qrumu. Ankara, 2007
 • XX əsrin 70-80-ci illərində Türkiyə diplomatlarına qarşı erməni terroru. Tarix və onun problemləri jurnalı, Bakı. 2007, s 147-153.
 • İran, Suriya və İraqın PKK terroruna münasibətinə dair ( XIX əsrin 80-90-ci illəri). BDU-nun Elmi Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, N1, 2008. s 52-60
 • Türkiyənin Mərkəzi Asiya Siyasəti Qloballaşma Fonunda. Tarix və Onun Problemləri, 2019 N3, s.178-183

TƏDRIS-METODIKI IŞLƏRI

 • Osmanlı dövləti. 1870-1918-ci illər. Bakı, 2002
 • "Asiya və Afrika ölkələri tarixi" fənn proqram bakalavr pilləsi üçün.Bakı.2017. Elmi redaktor
 • "Yaxın və Orta Şərq ölkələri tarixi" fənn proqram. bakalavr pilləsi üçün.Bakı.2017.Elmi redaktor
 • "İxtisas (Türkiyə)Ölkəsinin Tarixi".fənn proqram.bakalavr pilləsi üçün.Bakı.2017.tərtib edən

MONNOQRAFİYALAR

 • Türkiyə - Rusiya münasibətləri və erməni terroru. Bakı, 1998
 • Müasir Türkiyədə terror. Bakı, 2005
 • Qanla yazılmış tariximiz. MeqaPrint House. Bakı. 2009.elmi redaktor.
Bookmark and Share