ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Qarayeva Gülxanım

Qarayeva Gülxanım İbrahim qızı

Tarix elmləri namizədi, dosent
Tel:(99412) 439-01-21

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1947-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1966-cı ildə N.Tusi adına 173 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • Həmin ildə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb dili şöbəsinə daxil olmuşdur.
 • 1969/70- ci tədris ilində isə dil təcrübəsi keçmək məqsədilə MƏR-da Qahirə Universitetində təhsil almaq üçün göndərilmişdir.
 • . 1971- ci ildə Şərqşünaslıq fakültəsini bitirmiş və həmin ildə də tarix fakültəsinin Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1978- ci ildən saat hesabı dərs demiş, 1991-cı ıldən ısə müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1971-ci ildə, BDU
 • 1990-cı ildə, Yəmən Xalq Demokratik Respublikasında ziyalıların formalaşması
 • 1945-1991-ci illərdə ABŞ-ın Yaxın və Orta Şərq siyasəti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1971-ci ildən BDU, Tarix fakültəsi, Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrası.
 • Yaxın və Orta Şərq ölkələri tarixi; Ərəb ölkələri tarixi.
 • 24 məqalənin, 1 monoqrafiyanın, 4 kitabın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • 1945-1991-ci illərdə ABŞ-ın Yaxın və Orta Şərq siysəti mövzusu üzərində işləyir. Mövzu ilə bağlı material toplamış, 5 məqaləm və 1 kiçik həcmli kitabım çapdan çıxmışdır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2006-cı ildə Azərbaycan və Türkiyə beynəlxalq elmi-praktik simpoziumda iştirak etmişəm.
 • Türkiyə-ABŞ münasibətlərində Kipr problemi. BDU 90-illik yubiletinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfrans, Bakı, 2009

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Misir və Şarm əş-Şeyx memorandumu. Bakı 2003
 • Osmanlı imperiyası və onun dünya tarixində yeri.Bakı 2004
 • Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin yeni tarixi.Bakı 2006
 • XIX əsrdə Osmanlı imperiyasında islahatlar. Bakı 2006
 • Soyuq müharibə dövründə ABŞ-Misir münasibətləri. Bakı 2006
 • Saudiyyə Ərəbistanı-ABŞ münasibətləri. Bakı 2007
 • XX əsrin 50-60-cı illərində ABŞ-ın İranda siyasəti.Bakı 2008
 • ABŞ-ın İsrail dövlətinin yaranmasında iştirakı, Aida İmamquliyevanın 70-illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans, Bakı, 2009. s 175-178.
 • II Dünya müharibəsindən sonra Suriya-ABŞ münasibətləri. BDU-nun 90-illik yubileyi ilə əlaqədar Tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransı, Bakı, 2009 s. 351-357.
 • XX əsrin 80-ci illərində Lubnən-ABŞ münasibətləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri N4, Bakı 2011, s.142-151
 • 1978-1979-ci illər İran İslam inqilabı və ABŞ BDU-Xəbərləri N2, Bakı, 2012 s. 76-81.
 • İkinci dünya savaşından sonra Türkiyə-ABŞ. Tarix və onun problemləri N2, Bakı, 2013. s. 79-85.
 • XIX yüzyılın ortalarında ABD-nin Orta Doğu Politikası (XIX yüzilliyin ortalarında ABŞ-in Orta Şərq siyasəti. Sultan Abdul Aziz ve Dönemi Semposiyumu. 12-13. dekabr, 2013. s 171-182.
 • Kipr böhranının Türkiyə-ABŞ münasibətlərinə təsiri. BDU-Xəbərləri N4. 2014. s. 52-59
 • 80-ci illərdə Yaxın Şərq böhranı və ABŞ mövqeyi. BDU-nun xəbərləri” №4, , Bakı -2015
 • Urdun uğrunda İngiltərə-ABŞ rəqabəti BDU-nun xəbərləri” №2, Bakı -2015
 • Kemp-Devid müqaviləsinin ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasətində yeri. Tarix və Onun problemləri N4, 2016
 • VIII uluslararası türk kültürü və kültürel mirası koruma simpozyumu, XX əsrin 60-cı illərində Türkiyə-ABŞ münasibətləri. 10 şubat 2016.
 • "Yaxın və Orta Şərq ölkələri tarixi" fənn proqram. bakalavr pilləsi üçün.Bakı.2017. tərtib edən

KİTABLAR

 • Asiya və Afrika ölkələrinin yeni tarixi. Metodik vəsait. Bakı, 1998
 • Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin yeni tarixi.Bakı, 2006
 • Saudiyyə Ərəbistanı-ABŞ münasibətləri.Bakı, 2006
 • Ərəb ölkələrinin orta əsrlər və yeni dövr tarixi. Monoqrafiya, Bakı, 2008
 • Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin yeni tarixi. dərslik. Bakı, 2010.
 • Çağdaş ərəb ölkələrinin sosial-iqtisadi və siyasi inkişafının istiqamətləri. Bakı, 2012.
Bookmark and Share