ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

AVROPA VƏ AMERİKA ÖLKƏLƏRİNİN YENİ VƏ MÜASİR TARİXİ KAFEDRASI


Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi Kafedra 1924-cü ildə Ümumi tarix kafedrasının tərkibində fəaliyyətə başlayıb. 1980-ci ildən Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrası adı ilə müstəqil fəaliyyət göstərir. Kafedra müdiri prof. M. B. Fətəliyevdir. .

Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasında Azərbaycanın xarici ölkələrlə əlaqələri və beynəlxalq münasibətlər tarixini araşdıran mütəxəssislər qrupu formalaşmışdır ( M. C. Qasımlı, R. X. Hüseynov, E. A. Hüseynova, R.Q. Hətəmov, T. N. Abbasov, M.Ə. Baxışov). Bu elmi istiqamət üzrə araşdırmalara uzun müddət prof. R.A. Orucov başçılıq etmişdir.

Kafedranın əməkdaşları 2000-ci ildən başlayaraq Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi; Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi; Beynəlxalq münasibətlər tarixi: Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət fəaliyyəti mövzuları üzərində tədqiqat işi aparırlar.

Kafedrada Azərbaycanın xarici ölkələrlə əla­qələri və beynəlxalq münasibətlər tarixini araşdıran mütəxəssislər qrupu formalaşmışdır. Hazırda kafedra əməkdaşları Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi; Beynəlxalq mü­nasibətlər tarixi; Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti mövzuları üzərində tədqiqat aparırlar.

Hazırda 1945-2000-ci illərdə Yunanistan-Türkiyə münasibətlərində Kipr məsələsi və böyük dövlətlər ( M. B. Fətəliyev); XX əsrin 20-45-ci illərində istiqlal mübarizəsinin ölkə daxilində və xaricdə təşkilatı əsasları və xarici dövlətlərin münasibəti ( M.C. Qasımlı); Müasirlərin memuarlarında Böyük Fransa inqilabının səbəbləri barəsində baxışlar ( R. Q. Hətəmov);Şərqi Avropa ölkələrinin quruluşunun transformasiyası ( E. Ə. Hüseynova); XX əsrin sonu - XXI əsrin əvvəllərində ABŞ-ın Yaxın və Orta Şərq siyasəti ( T. N. Abbasov)  və başqa mövzular üzərində tədqiqatlarını davam etdirirlər.

Yuxarıdakı araşdırmaların nəticəsi olaraq kafedra əməkdaşları tərəfindən “Türkiyə diplomatiyası və Balkanlar” ( M. B. Fətəliyev); “Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində. 1991-1995”; “Azərbaycanın xarici siyasəti: konsepsiya məsələləri”; “ Xarici dövlətlər və Azərbaycan” ( M. C. Qasımlı) nəşr etdirmişlər.

2000-2019-cü illərdə kafedra üzvlərinin aşağıdakı monoqrafiyaları, dərslikləri və dərs vəsaitləri nəşr edilərək oxucuların istifadəsinə verilmişdir: “Türkiyə, Yunanistan və böyük dövlətlər Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində”;”Yunanistan, Türkiyə və böyük dövlətlər 1919-1922-ci illərində”; Balkan Antantasının yaradılması və fəaliyyəti”; ”Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi” II hissə ( həmmüəlliflə), “ Türkiyə Yunanistan və böyük dövlətlər Lozan konfrasında”, “Türkiyə məsələsi və böyük dövlətlər beynəlxalq konfranslarda, Sevr müqaviləsi”, “Турция и Балканские государства в 1919-1938 гг ( Внешнеполитические проблемы Турции на Балканах) (М. Б. Фаталиев),; “Beynhəlxalq münasibətlər tarixi ( XVII əsrin ikinci yarısından 1871-ci ilədək)”; “ Beynəlxalq münasibətlər tarixi 1918-2003-cü illər”; “Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi” (M.Ə. Baxışov); “ Heydər Əliyev-istiqlala gedən yol”; “ Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi” I hissə (1918-1945); “Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918 ci illər)”, “Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə (1946-1990)”; “ Azərbaycan türklərinin milli-mücadilə tarixi. 1920-1945”; “SSRİ-Türkiyə münasibətləri ( Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək)”. I-II cildlər. 1960-1991 ( M. C. Qasımlı), " Феномен "Арабской весны" с призмы американской политики "управляемого хаоса" ( Т.Н. Аббасов),  "Приоритеты ближневосточной политики США в конце XX - начале XXI  вв." ( Т.Н. Аббасов), "Итоги "демократизации" Большого Ближнего Востока: взгляд из Вашингтона" ( Т. Н. Аббасов).

Kafedranın əməkdaşları  M.C. Qasımlı, E. A. Hüseynova, R. Q. Hətəmov, T. N. Abbasov, M. Ə. Baxışov  müntəzəm olaraq beynəlxalq konqres, simpozium və konfranslarda iştirak və çıxış edirlər.

Kafedra müəllimlərinin elmi-pedaqoji tərkibi

Bakalavr

1.Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi

2.Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi

3.Kanada tarixi

4.Latın Amerikası ölkələri tarixi

5.ABŞ-ın mədəniyyət və incəsənəti

6.ABŞ-ın Cənubi Qafqaz siyasəti

7.Amerika tarixi-2

8.Sivilizasiyalar tarixi

9.Amerikaşünaslığa giriş

10.ABŞ-ın regional və milli təhlükəsizliyi

11.ABŞ-ın siyasi sistemi və xarici siyasəti

  • Magistratura

1.Balkan problemləri və beynəlxalq münasibətlər (XX əsrin 20-30-cu illəri)

2.SSRİ-Türkiyə münasibətlərində ABŞ faktoru (1960-1991)

3.İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsində və dövründə beynəlxalq münasibətlər

4.ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasəti

5.Türkiyə, Yunanıstan və böyük dövlətlər I Dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində

6.Müasir beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri

7.Avropa İttifaqı beynəlxalq münasibətlər sistemində

8.ABŞ və Avropa İttifaqı

9.Azərbaycan Respublikası aparıcı Qərb dövlətlərinin xarici siyasətində

10.Kanadanın xarici siyasəti (1867-2012)

11.ABŞ-ın xarici siyasətində Yaxın Şərq problem

12.ABŞ və SSRİ-Türkiyə münasibətləri (1960-1991)

13.XX əsrin sonları- XXI əsrin əvvəllərində ABŞ-ın xarici siyasəti

14.II Dünya müharibəsi illərində ABŞ-Böyük Britaniya münasibətləri (1939- 1945)

Kafedranın elmi istiqamətləri

İstiqamət: Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi İstiqamət: Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi İstiqamət: Beynəlxalq münasibətlər tarixi. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət fəaliyyəti

Bookmark and Share