ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

AVROPA VƏ AMERİKA ÖLKƏLƏRİNİN YENİ VƏ MÜASİR TARİXİ KAFEDRASI


Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrası 1924-cü ildə Ümumi tarix kafedrasının tərkibində fəaliyyətə başlamışdır. 1980-ci ildən Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrası adı ilə müstəqil fəaliyyət göstərir. Müxtəlif illərdə kafedrada akademik Ə.S.Sumbatzadə, professorlar Ədhəm Şahmalıyev, Məlik Orucov, Pyotr Fridolin, Yakov Ratqauzer, Leonid İşkov, İvan Tokin, Mehdi İrəvanski, baş müəllim Məmməd Sadıxzadə və başqa alimlər dərs demişlər.

1971-1998-ci illərdə kafedraya görkəmli alim və pedaqoq prof. Ruhulla Orucov başçılıq etmişdir. 1999-cu ildən kafedraya prof. Məmməd Fətəliyev rəhbərlik edir. Prof.M.B.Fətəliyev 1973-cü ildən Tarix fa­kültəsində pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. Tür­kiyə-Yunanıstan münasibətlərində Kipr məsələ­si, Türkiyənin Balkan siyasəti elmi problemləri üzərində tədqiqat aparır. 120 elmi məqalənin, o cümlədən 6 monoqrafiyanın müəllifidir. 2012-ci ildən kafedranın professorudur.

Hazırda kafedrada professorlar M.B.Fətə­liyev, Musa Qasımlı, dosentlər Elmira Hüseynova, Rövşən Hətəmov, Məmmədağa Baxışov, fəlsəfə doktoru-baş müəllimlər Aydın Musayev, Turan Axundova, Tariel Abbasov, baş müəllimlər Rəfael Hüseynov, Nailə Güləhmədova və 2 nə­fərdən ibarət tədris-köməkçi heyət – Aybəniz Paşayeva və t.f.d. Samudə Eyyubova çalışır.

Kafedrada Azərbaycanın xarici ölkələrlə əla­qələri və beynəlxalq münasibətlər tarixini araşdıran mütəxəssislər qrupu formalaşmışdır. Hazırda kafedra əməkdaşları Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi; Beynəlxalq mü­nasibətlər tarixi; Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti mövzuları üzərində tədqiqat aparırlar.

Son illərdə kafedra əməkdaşlarının «Yunanıstan, Türkiyə və böyük dövlətlər 1919-1922-ci illərdə», «Türkiyə, Yunanıstan və böyük dövlətlər Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində» (M.B.Fətəliyev); «Heydər Əliyev – istiqlala gedən yol», «Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azər­bay­can siyasəti» (M.C.Qa­sımlı); «Beynəlxalq münasibətlər nə­zə­riy­yəsi» (M.Ə.Ba­xışov) və s. monoqrafiyala­rı nəşr edilmişdir. Prof.M.B.Fətəliye­­vinrəh­bər­liyi ilə kafed­ra əmək­­daşları tədris edi­­­lən fənlərə aid 5 dərs vəsaiti, meto­dik gös­­tərişlər və proq­ram­­lar hazırla­ya­raq tə­­­lə­bələrin istifa­də­si­nə ver­mişlər. Kafedra bakalavr pilləsində 20, ma­gistr pilləsində 7 fən­ni tədris edir.

Kafedra müəllimlərinin elmi-pedaqoji tərkibi

  • Bakalavr

1.Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi

2.Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi

3.Kanada tarixi

4.Latın Amerikası ölkələri tarixi

5.ABŞ-ın mədəniyyət və incəsənəti

6.ABŞ-ın Cənubi Qafqaz siyasəti

7.Amerika tarixi-2

8.Sivilizasiyalar tarixi

9.Amerikaşünaslığa giriş

10.ABŞ-ın regional və milli təhlükəsizliyi

11.ABŞ-ın siyasi sistemi və xarici siyasəti

  • Magistratura

1.Balkan problemləri və beynəlxalq münasibətlər (XX əsrin 20-30-cu illəri)

2.SSRİ-Türkiyə münasibətlərində ABŞ faktoru (1960-1991)

3.İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsində və dövründə beynəlxalq münasibətlər

4.ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasəti

5.Türkiyə, Yunanıstan və böyük dövlətlər I Dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində

6.Müasir beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri

7.Avropa İttifaqı beynəlxalq münasibətlər sistemində

8.ABŞ və Avropa İttifaqı

9.Azərbaycan Respublikası aparıcı Qərb dövlətlərinin xarici siyasətində

10.Kanadanın xarici siyasəti (1867-2012)

11.ABŞ-ın xarici siyasətində Yaxın Şərq problem

12.ABŞ və SSRİ-Türkiyə münasibətləri (1960-1991)

13.XX əsrin sonları- XXI əsrin əvvəllərində ABŞ-ın xarici siyasəti

14.II Dünya müharibəsi illərində ABŞ-Böyük Britaniya münasibətləri (1939- 1945)

Kafedranın elmi istiqamətləri

İstiqamət: Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi İstiqamət: Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi İstiqamət: Beynəlxalq münasibətlər tarixi. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət fəaliyyəti

Bookmark and Share