ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

AVROPA VƏ AMERİKA ÖLKƏLƏRİNİN YENİ VƏ MÜASİR TARİXİ KAFEDRASI


Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrası 1924-cü ildə Ümumi tarix kafedrasının tərkibində fəaliyyətə başlamışdır. 1980-ci ildən Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrası adı ilə müstəqil fəaliyyət göstərir. Müxtəlif illərdə kafedrada akademik Ə.S.Sumbatzadə, professorlar Ədhəm Şahmalıyev, Məlik Orucov, Pyotr Fridolin, Yakov Ratqauzer, Leonid İşkov, İvan Tokin, Mehdi İrəvanski, baş müəllim Məmməd Sadıxzadə və başqa alimlər dərs demişlər.

1971-1998-ci illərdə kafedraya görkəmli alim və pedaqoq prof. Ruhulla Orucov başçılıq etmişdir. 1999-cu ildən kafedraya prof. Məmməd Fətəliyev rəhbərlik edir. Prof.M.B.Fətəliyev 1973-cü ildən Tarix fa­kültəsində pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. Tür­kiyə-Yunanıstan münasibətlərində Kipr məsələ­si, Türkiyənin Balkan siyasəti elmi problemləri üzərində tədqiqat aparır. 120 elmi məqalənin, o cümlədən 6 monoqrafiyanın müəllifidir. 2012-ci ildən kafedranın professorudur.

Hazırda kafedrada professorlar M.B.Fətə­liyev, Musa Qasımlı, dosentlər Elmira Hüseynova, Rövşən Hətəmov, Məmmədağa Baxışov, fəlsəfə doktoru-baş müəllimlər Aydın Musayev, Turan Axundova, Tariel Abbasov, baş müəllimlər Rəfael Hüseynov, Nailə Güləhmədova və 2 nə­fərdən ibarət tədris-köməkçi heyət – Aybəniz Paşayeva və t.f.d. Samudə Eyyubova çalışır.

Kafedrada Azərbaycanın xarici ölkələrlə əla­qələri və beynəlxalq münasibətlər tarixini araşdıran mütəxəssislər qrupu formalaşmışdır. Hazırda kafedra əməkdaşları Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi; Beynəlxalq mü­nasibətlər tarixi; Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti mövzuları üzərində tədqiqat aparırlar.

Son illərdə kafedra əməkdaşlarının «Yunanıstan, Türkiyə və böyük dövlətlər 1919-1922-ci illərdə», «Türkiyə, Yunanıstan və böyük dövlətlər Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində» (M.B.Fətəliyev); «Heydər Əliyev – istiqlala gedən yol», «Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azər­bay­can siyasəti» (M.C.Qa­sımlı); «Beynəlxalq münasibətlər nə­zə­riy­yəsi» (M.Ə.Ba­xışov) və s. monoqrafiyala­rı nəşr edilmişdir. Prof.M.B.Fətəliye­­vinrəh­bər­liyi ilə kafed­ra əmək­­daşları tədris edi­­­lən fənlərə aid 5 dərs vəsaiti, meto­dik gös­­tərişlər və proq­ram­­lar hazırla­ya­raq tə­­­lə­bələrin istifa­də­si­nə ver­mişlər. Kafedra bakalavr pilləsində 20, ma­gistr pilləsində 7 fən­ni tədris edir.

Kafedra müəllimlərinin elmi-pedaqoji tərkibi

 • Bakalavr
  1. Amerikanistikaya giriş
  2. ABŞ-ın yeni tarixi
  3. ABŞ-ın müasir tarixi
  4. Avropa ölkələrinin yeni tarixi
  5. Avropa ölkələrinin müasir tarixi
  6. Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi
  7. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi
  8. Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi
  9. Kanada tarixi
  10. Latın Amerikası ölkələrinin yeni və müasir tarixi
  11. Beynəlxalq münasibətlər tarixi
  12. ABŞ-Azərbaycan münasibətləri
  13. ABŞ və Cənubi Qafqaz
  14. ABŞ və qlobal problemlər
  15. ABŞ-ın partiya-siyasi sistemi
  16. ABŞ-ın xarici siyasəti
  17. ABŞ-ın mədəniyyət və incəsənəti
  18. ABŞ-ın hüquqi sistemi
  19. ABŞ-da dinlər
 • Magistratura
  1. Balkan problemləri və beynəlxalq münasibətlər (XX əsrin 20-30-cu illəri)
  2. Güney Azərbaycanda Sovet-Amerika-İngiltərə qarşıdurması (1941-1946-cı illər)
  3. Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri (Azərbaycan Respublikası beynəlxalq münasibətlər sistemində)
  4. SSRİ-Türkiyə münasibətlərində ABŞ faktoru (1960-1991)
  5. İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsində və dövründə beynəlxalq münasibətlər
  6. Azərbaycan Respublikası Avropa ölkələrinin beynəlxalq münasibətlər sistemində
  7. Avropa ittifaqı beynəlxalq münasibətlər sistemində
  8. ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasəti

Kafedranın elmi istiqamətləri

İstiqamət: Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi İstiqamət: Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi İstiqamət: Beynəlxalq münasibətlər tarixi. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət fəaliyyəti

Bookmark and Share