ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu

Tarix elmləri namizədi, dosent
Telefon:+(994)12 569-75-05
E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu 1956 cı ildə avqustun 5-də Küdəmir rayonunun Dəyirmanlı kəndində anadan olmuşdur.
 • Orta təhsili 1963-1973 cü illərdə Kürdəmir şəhər 1 nömrəli orta məktəbdə almışdır.
 • 1973-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olmuş, 1978-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1979-1983-cü illərdə Kürdəmir rayonunun Qarasaqqal və Köhnəbazar kənd orta məktəblərində tarix müəllimi işləmişdir.
 • 1983-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Avropa və Amerika olkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasında işləyir, 1985-ci ildən həmin kafedranın dosentidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1973-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olmuş, 1978-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • Elmi-tədqiqat işinə böyük marağı olan M.Baxışov 1987-1992-ci illərdə Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının dissertantı olmuş, 1992-ci ildə "Azərbaycanın xarici ölkələrlə iqtisadi əlaqələri (1970-80-ci illər)" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib, tarix elmləri namizədi alimlik elmi dərəcəsi almışdır.
 • 2002-ci ildən "Avropa İttifaqı beynəlxalq münasibətlər sistemində" mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1979-1983-cü illərdə Kürdəmir rayonunun Qarasaqqal və Köhnəbazar kənd orta məktəblərində tarix müəllimi işləmişdir.
 • 1983-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Avropa və Amerika olkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasında işləyir
 • 1985-ci ildən həmin kafedranın dosentidir
 • Dos.M.Baxışov Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi, Beynəlxalq münasibətlərin nəzəriyyəsi və tarixi üzrə respublikanın aparıcı mütəxəssislərindən biridir.
 • O, Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi, müasir tarixi və Beynəlxalq münasibətlərin nəzəriyyəsi və tarixinə dair çoxsaylı məqalə, proqram, metodik vəsait, monoqrafiya, dərs vəsaiti və dərsliklərin müəllifidir.
 • M.Baxışovun nəşr olunmuş elmi əsərlərinin həcmi 300 çap vərəqinə yaxındir.
 • O, BDU-nun Tarix fakültəsinin və Universitetin ictimai-siyasi işlərində fəal iştirak edir, kafedra müdirinin müavinidir.


DƏRS VƏSAİTİ

 • Rumıniyanın yeni və müasir tarixi. Bakı, 2017, 56 v.
 • Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasəti (1776-2016). Bakı, 2017, 186 v.
 • İtaliyanın yeni və müasir tarixi. Bakı.2018, s.11,9 ç. v.
 • İngiltərənin yeni və müasir tarixi. Baklı. 2018, 7,75 ç.v.
 • Argentinanın yeni və müasir tarixi. Bakı. Mətbəəsi ASC, 2018
 • Ölkəşünaslıq: AFR, Fransa. Bakı, 2018
 • Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi ( II dünya müharibəsindən sonrakı dövr). Bakı. Mətbəəsi ASC. 2018.
 • Yeni Tarix (1871-1918 II hissə) Bakı. Mətbəəsi ASC, 2018.
 • Yeni tarix fənninin proqramı. Bakalavr üçün.Bakı. Mətbəəsi ASC. 2018
 • Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni və müasir tarixi. Bakı. Mətbəəsi ASC. 2018.
 • XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəllərində ABŞ-ın xarici siyasəti, proqram AzTU-nun mətbəəsi, Bakı, 2019 1 ç.v.
 • Dərs vəsaiti. “ Kubanın  yeni və müasir tarixi”. Bakı, 2019, 6

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Diplomatların hazırlanmasında ixtisas fənlərinin rolu."H.Əliyev və Azərbaycanda diplomat kadrların hazırlanmasının aktual problemləri" adlı elmi-praktik konfransın materialları,Bakı,ADU, 2004
 • Avropa İttifaqının rəhbər orqanları və ixtisaslaşdırılmış təşkilatları.Bakı, 2003-ci ildə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı,2004
 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi (1918-2003-cü illər) Dərs vəsaiti.Bakı, "Şirvannəşr", 2004
 • "İngiltərənin Avropa İqtisadi Birliyinə daxil olması"-məqalə."Tarix və onun problemləri" № 4
 • Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi (dərs vəsaiti) 2-ci nəşr.Bakı, "Şirvannəşr", 2005
 • "Avropa hüququ" fənninin proqramı-maqistratura üçün.Bakı,BDU,2005
 • "Avropa İttifaqı beynəlxalq münasibətlər sistemində" fənninin proqramı - maqistratura üçün.Bakı,BDU,2005
 • "Qərbi Avropa inteqrasiyası və ABŞ-ın mövqeyi- məqalə."Tarix və onun problemləri" № 2, 2005
 • "İngiltərənin Qərbi Avropa inteqrasiyasında iştirakı"-məqalə.Odlar Yurdu universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri (sosial elmlər seriyası) № 13,2005
 • Böyük Britaniyanın müasir tarixi (1918-1945) - dərs vəsaiti.Bakı, "Şirvannəşr", 2005
 • Latın Amerikası ölkələrinin müasir tarixi (1918-1945) - dərs vəsaiti.Bakı, "Şirvannəşr", 2005
 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XVII əsrin ikinci yarısından 1871-ci ilədək - dərs vəsaiti-2-ci nəşr.Bakı, "Şirvannəşr", 2005
 • Fransa və Avropa interasiyası-məqalə."Tarix və onun problemləri" № 1
 • Müasir taix (Fransa,italiya,İspaniya) (1918-1945) dərs vəsaiti.Bakı, "Şirvannəşr", 2006
 • Antantanın yaradılması-monoqrafiya.Bakı, "Şirvannəşr", 2006
 • Müasir taix (Avsriya,Macarıstan,Rumıniya,Almaniya) (1918-1945) dərs vəsaiti.Bakı,2007
 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi (1871-1918-ci illər) Dərslik.Bakı,2007
 • Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi (dərs vəsaiti) 3-cü nəşr.Bakı,2007
 • Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi fəninin proqramı.Bakı,2007
 • Latın Amerikası ölkələrinin yeni və müasir tarixi fənninin proqramı.Bakı,2007
 • Avropa ölkələrinin müasir tarixi fənninin proqramı.Bakı,2007
 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi (1918-2003-cü illər) Dərslik 2-ci nəşr.Bakı,2007
 • Fransa və Avropa interasiyası-məqalə.Bakı,2007
 • İtaliya və Avropa inteqrasiyası-məqalə.Bakı,2007
 • Almaniyanın yeni tarixi-dərs vəsaiti.Bakı,2008
 • ABŞ-ın yeni tarix-dərs vəsaiti Bakı, Şirvannəşr, 2008
 • ABŞ və Avropa inteqrasiyası. Tarix və Onun problemlər N1, 2008 il.
 • Benəlxalq münasibətlər tarixi-proqram bakalavr üçün. Bakı, Şirvannəşr, 2008 il.
 • Fransanın yeni tarixi-dərs vəsaiti Bakı, Şirvannəşr, 2008 il.
 • Benəlxalq münasibətlər tarixi ( XVII əsrin ortalarında 1871-ci ilədək) dərs vəsaiti. Bakı Şirvannəşr 2009 il.
 • Avropa İttafaqının yaradılması. BDU-nun Xəbərləri ( humanitar elmlər siyahısı) N1, 2009 il
 • Yunanistan, İspaniya və Portuqaliyanın Avropa İttifaqına daxil olması. ABU xəbərləri ( elmi əsərlərin məcmüəsi_N4, 2009 il.
 • Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi (1918-1945) dərs vəsaiti. Bakı, Şirvannəşr, 2010 il.
 • ABŞ və Cənubi Qafqaz proqram bakalavr üçün Bakı, 2010 il.
 • Latın Amerikası ölkələrinin yeni tarixi dərs vəsaiti Bakı, ATU mətbəəsi, 2010 il
 • Qərbi Avropa ölkələri XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində - dərs vəsaiti. Bakı ATU mətbəəsi 2010 il.
 • Avropa İttifaqı ilə Latın Amerika ölkələrinin qarşılıqlı münasibətləri ( XX əsrin 90-cı illəri, XXI əsrin əvvəlləri) Tarix və Onun problemləri N4, 2010 il.
 • Latın Amerikası ölkələrinin müasir tarixi dərs vəsaiti Bakı, ATU mətbəəsi, 2011 il.
 • Avstriya, İsveç və Finlandiyanın Avropa ittifaqına daxil olması. Tarix və Onun problemləri N4, 2011 il.
 • ABŞ-ın siyasi mədəniyyəti - proqram Bakı, 2011 il.
 • ABŞ və regional münaqişələr proqram, Bakı, 2012 il.
 • Avropa İttifaqı beynəlxalq münasibətlər sistemində- magistratura üçün proqram Bakı, 2012 il.
 • İrlandiya və Danimarkanın Avropa inteqrasiyasında iştirakı. Tarix və Onun problemləri xüsusi buraxılış. 2012 il.
 • ABŞ-ın Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı münasibətlərinin səciyyəvi cəhətləri Tarix və Onun problemlıri xüsusi buraxılış, 2013 il.
 • Fransanın yeni və müasir tarixi dərs vəsaiti Bakı, 2013 il.
 • Latın Amerikası ölkələrinin yeni və müasir tarixi dərs vəsaiti Bakı, 2013 il
 • Almaniyanın yeni və müasir tarixi dərs vəsaiti Bakı 2014 il.
 • Avropa İttifaqının təhlükəsizlik siyasəti. Bakı, 2014 il. Multikultiralizm prossesləri qloballaşma şəraitində. Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransının materialları, 22 nayabr 2013 il.
 • ABŞ və Avropa İttifaqı fənninin proqramı magistratura üçün ATU-nun mətbəəsi, Bakı, 2014 il.
 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi ( XVII əsrin ikinci yarısından 1918-ci ilədək) monoqrafiya Bakı, 2015 il.
 • Latın Amerikasında İstiqlaliyyət müharibəsi dərs vəsaiti Bakı, 2015 il.
 • Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi proqram Bakı, 2015 il
 • Diplomatiya tarixi, Bakı, 2015. 1 ç.v.
 • Latın Amerikası ölkələrinin yeni və müasir tarixi, Bakı, 2015. 1,5 ç.v.
 • İspaniyanın yeni və müasir tarixi. Bakı, 2016. 656v
 • “Avropa İttifaqının Yaponiya ilə münasibətləri” (AR-nın müstəqilliyinin bərpasının 25illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları). Bakı, 7dekabr 2016-cı il
 • “Avropa İttifaqı ilə ÇXR-nın qarşılıqlı münasibətləri” // Turizm və qonaqpərvərlər tədqiqatları / №4, 2016
 • Amerika tarixi-2, Bakı, 2016. 1,5 ç.v.
 • “Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət, siyasi və cəmiyyətin həyat tərzidir” movzusunda IV beynəlxalq elmi konfransı-11 iyun,2016
 • Avropa İttifaqında gender siyasətinin folmalaşması// Gender problemi və müasir Azərbaycan, Elmi konfransın materialları Bakı, 25 noyabr, 2017
 • Avropa inteqrasiyasının inkişafında Maastrix , Amsterdam və Lissabon müqavilələrinin rolu. Tarix və Onun Problemləri №1, 2018, s. 136 - 142
 • Avropa İttifaqının Xarici Siyasəti: Hazırlanması Və Həyata Keçirilməsi.PROCEEDING of the International Conference on SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ACTUAL PROBLEMS OF HUMANITARIAN SCIENCES dedicated to the 95th anniverasary of the National Leader Haydar Aliyev, May 14-15, 2018, s. 411-413.
 • Avropa İttifagının  Şərq Tərəfdaşlığı proqramında Azərbaycan Respublikasının fəaliyyəti.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.45
 • XX əsrin 60-90-cı illərində Latın Amerikasında inteqrasiya prosesləri.Tarix və Onun Problemləri, 2019 N2, S.136-141.
 • Kubanın yeni və müasir tarixi. dərs vəsaiti. Bakı, Az. TU-nin mətbəəsi, 2019
 • Ölkəşünaslıq-Fransa Respublikası, bakalavr üçün proqramm, Az. TU-nin mətbəsi, Bakı, 2019
Bookmark and Share