ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Qasımlı Musa

MUSA CƏFƏR oğlu QASIMLI

Tarix elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının professoru
Tel:(+99412) 4390121
E-mail:[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1957-ci il oktyabrın 28-də Yardımlı rayonunda anadan olmuşdur.
 • 1974-cü ildə orta məktəbi tərifnamə ilə bitirmişdir.
 • Həmin il Azərbaycan (indiki Bakı) Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1979-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • Namizədlik dissertasiyası: “Dinc yanaşı yaşamaq uğrunda SSRİ-nin mübarizəsi və AFR burjua tarixşünaslığının tənqidi (70-ci illər-80-ci illərin əvvəlləri)”. 1986-cı il.
 • Doktorluq dissertasiyası: “Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə (1946-1991)”.1992-ci il.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1979-1982-ci illərdə təyinatla Yardımlıda orta məktəbdə müəllim işləmişdir.
 • 1982-1985-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının aspiranturasında oxumuşdur.
 • 1986-1992-ci illərdə BDU-nun Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent, tarix fakültəsinin dekan müavini vəzifələrində çalışmışdır.
 • 1992-1997-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin beynəlxalq əlaqələr şöbəsində işləmişdir.
 • Eyni zamanda kafedranın professoru olmuşdur.
 • Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasının, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Dərslikləri Qiymətləndirmə Şurasının, BDU tarix fakültəsi Elmi Şurasının üzvüdür.
 • ABŞ-da fəaliyyət göstərən Orta Şərq Araşdırmaları Assosiasiyasının (Arizona Universiteti), Mərkəzi Avrasiya Araşdırmaları Cəmiyyətinin (Harvard Universiteti), Rumın Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzinin (Buxarest), Turan Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin, Uluslararası Strateji Araşdırmalar Kurumunun (Ankara) üzvü, YUNESKO-nun Beynəlxalq Kadr Akademiyasının həqiqi üzvüdür (Kiyev).
 • SSRİ Siyasi Elmlər Assosiasiyasının, SSRİ Elmlər Akademiyasının Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət tarixi Elmi Şurasının üzvü, Azərbaycan EA Tarix İnstitutunda fəaliyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış doktorluq Müdafiə Şurasının sədr müavini, BDU-da fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasının, Təhsil Nazirliyi Elmi Metodik Şurası tarix bölməsinin, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tarix və siyasi elmlər ixtisası üzrə Ekspert Şurasının üzvü olmuşdur.
 • Bakalavr pilləsində “Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi”, “Beynəlxalq münasibətlər tarixi” və “ABŞ-ın xarici siyasəti” , magistraturada isə “SSRİ - Türkiyə münasibətlərində ABŞ faktoru (1960-1991)” fənlərini tədris edir.
 • Azərbaycanda tək və müştərək olaraq 16 kitab və monoqrafiyası, 57 elmi məqaləsi, 12 fənn proqramı və metodik işi, 6 dərslik və dərs vəsaiti çap edilmişdir. Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti, 1920-1945-ci illərdə Azərbaycan istiqlal mübarizəsi və xarici dövlətlər, 1920-1922-ci illərdə Azərbaycan-Türkiyə, Azərbaycan-xarici dövlətlər, 1920-1924, 1960-1991-ci illərdə Sovet-Türkiyə münasibətləri, 1946-1991-ci illərdə Azərbaycanın beynəlxalq mədəni əlaqələri problemlərini n araşdırılması onun adı illə bağlıdır.
 • Xarici ölkələrdə - Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan və İranda 5 monoqrafiyası, ABŞ, Rusiya, Türkiyə, Polşa, Rumıniya, Qazaxıstan, Kipr və İranda 34 elmi məqaləsi dərc edilmişdir.
 • Monoqrafiyaları haqqında xaricdə müsbət rəylər çap olunmuşdur. Əsərlərinə ABŞ, Rusiya, Türkiyə, Polşa, Rumıniya, Gürcüstan, Latviya, Litva və İraq alimləri istinad etmişlər.
 • 20 monoqrafiyanın elmi redaktoru olmuş və ya ön söz yazmış, 16 monoqrafiyaya, 7 tədris-metodik işə rəy vermişdir. 20 monoqrafiyanın elmi redaktoru olmuş və ya ön söz yazmış, 16 monoqrafiyaya, 7 tədris-metodik işə rəy vermişdir.
 • Azərbaycan televiziyasının “Bizim planet” analitik proqramının aparıcısıdır. “Beynəlxalq həyat” jurnalının həmtəsisçisi və baş redaktoru olmuşdur.
 • Rəhbərliyi altında 3 nəfər namizədlik, 1 nəfər isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Bir neçə nəfər aspirant və dissertantın elmi rəhbəridir. 4 namizədlik, 1 doktorluq işinin rəsmi opponenti olmuşdur.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Beynəlxalq münasibətlər. Böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918; 1920-1922), Sovet-Türkiyə münasibətləri (1920-1924; 1960-1991); Azərbaycan istiqlal mübarizəsi və xarici dövlətlər (1920-1945); Azərbaycan beynəlxalq mədəni əlaqələrdə (1946-1991).

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1983-2008-ci illərdə Azərbaycanda keçirilən 15-dən yuxarı elmi konfransda iştirak və məruzələr etmişdir.
 • 1985-2008-cı illərdə 25-dən çox beynəlxalq elmi konfransda - Orlando, San-Fransisko, Los-Ancelos (ABŞ), Plovdiv (Bolqarıstan), Krakov, Varşava (Polşa), Bilkent, İstanbul, Ankara, Elazığ (Türkiyə), Moskva, Yekaterinburq (Rusiya), Tiflis, Batum (Gürcüstan), Qazimaqosa, Lefkoşa (Kipr), Tehran, Təbriz (İran), Vilnüs (Litva), Odessa (Ukrayna), Türküstan (Qazaxıstan),Tallin (Estoniya), Amsterdam (Hollandiya) və b. şəhərlərdə dəfələrlə məruzələr etmişdir.
 • Bir neçə xarici ölkə universiteti ilə elmi əlaqələr saxlayır. “Rumın Avrasiya Araşdırmaları” (Rumıniya), “Orta Asiya və Qafqaz Araşdırmaları”, “TuranSAM” (Türkiyə) və “Qafqaz i mir” (Gürcüstan) elmi jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür.
 • Rusya, İngiltere ve Fransa’nın Osmanlıya 1915 yılı 24 mayis tarihli muracaatının kabul edilməsinde Çar hükümetinin çabaları (Rusiya, Dış İşleri Bakanlığı Dokumanları Işığında)19-20 yuzyillarda türk-ermeni ilişkileri sempozyumu. Uluslararası Sempozyum Bildiri Özetleri. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı kültür müdürlüğü: 5-7 ocak 2015. Kaynaşma. Kırgınlık. Ayrılık. Yeni Arayışlar.
 • Cəmiyyətə inteqrasiya və siyasi həyatda iştirak - Dünya azərbaycanlılarının IV qurultayında məruzə. – 4 may 2016-cı il (Bakı).
 • Siyasi tarixin bəzi problemlərinin tədqiqinin metodoloji tələblərinə dair. – II Azərbaycan elm festivalı. 31 oktyabr 2016-cı il. Məruzə (Bakı).
 • Sovyet Büyükelçisinin 1923 tarihli mektuplarında Türkiyenin dış politikası meseleleri. – Diplomasi ve dış politika araştırmlaraında arşivlerin rolü uluslararası sempozyumu. 7-9 nisan 2016. İstanbul. T.C.Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih yüksek Kurumu Atatürk Araştlırma Merkezi, T.C. Dışişleri bakanlığı Diplomatik Arşiv dairesi Başkanlığı (Məruzə). (Türkiyə).
 • Sykes-Picot antlaşmasından sonra ermeni teşkilatlarının fealiyetlerine Antant ülkeleri ve Osmanlı devletinin yaklaşımı (Mayıs 1916-Şubat 1917). – Sykes-Picotun yüzyüncü yılında Türkiye ve Ortadoğu. 12-13 Mayıs 2016. Uluslararası sempozyum. İstanbul, 2016 (Meruze). (Türkiyə).
 • Türkiyenin Avrupa Birligine üye olmak için başvurusu ve Sovyetler Birliginin sözde ermeni soykırımı meselesini gündeme taşıması (Sovyet belgeleri işığında). – Türk-ermeni ilişkilerinin bölgesel politikalara etkisi (19. Yüzyıldan günümüze) Uluslarası sempozyumu. 12-14 Mayıs 2016, Bitlis (Məruzə). (Türkiyə).
 • Переселенческая политика на Кавказе в XIX веке и её последствия (на основе российских архивных материалов). – III Международный форум историков-кавказоведов «Русско-кавказские отношения: от первых контактов до современного единства» Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного НЦ РАН. 19-20 октября 2016 г. Ростов-Дон. (Məruzə). (Rusiya).
 • Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kafkas cephesinde silahlı çetelerin oluşturulmasında ermeni kilisesinin rölü (Rusya arşiv belgeleri ışığında). – Birinci dünya savaşının 100-cü yıldönümü: türk-ingilis penceresi. Antalya, 7-9Aralık 2016 (Məruzə). (Türkiye).
 • Fevral inqilabı və Antanta dövlətlərinin Cənubi Qafqaz siyasəti (1917-ci ilin martından dekabrınadək) rus dilində. Moskva Universitetinin Xəbərləri Siyasi elmlər seriyası N1, 2017
 • Fevral inqilabından 1917-ci ilin sonunadək Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizəsi. rus dilində. Ümumrusiya elmi konfransının materiallarış oktyabr, 2017 Rostov-na -Donu s.108-118.
 • Борьба за Южный Кавказ: от Февральской революции до конца 1917 г, Юг России в услових революционных потрясений, вооруженных конфликтов и социально-политических кризисов, 1917-2017 гг, ВСеросийская научная конференция 5 октября 2017 г ЮНЦАНР, Ростов на Дону, 2017 (Rusiya).
 • İtilaf Ülkələrinin Güney Kafkasya Politikası (Ekim-Aralık, 1917) // XVIII.Türk Tarih Kongresi, 1-5 Ekim, 2018, s. 180.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan Respublikası dünya meridianlarında. B., Gənclik nəşriyyatı,1992. 5,58 ç.v.
 • Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan məsələsi. Bakı, Azərnəşr, 1993. 4,2 ç.v.
 • Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində (1991-1995-ci illər). Bakı, Gənclik nəşriyyatı, 1996. 8,7 ç.v.
 • Azərbaycan və beynəlxalq parlament təşkilatları (N.Axundovla birgə). Bakı, Mütərcim nəşriyyatı, 1996. 5,5 ç.v.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti (konsepsiya məsələləri). Bakı, Mütərcim nəşriyyatı, 1997. 7,5 ç.v.
 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi(XX əsr.I hissə.1900-1945-ci illər) Dərs vəsaiti.Bakı,2007. 300 səh
 • Uluslararası Güney Azerbaycan meselesi(40lı yıllar) Ankara, 1997.(türk dilində)
 • Azərbaycan - Türkiyə diplomatik-siyasi münasibətləri (aprel 1920-ci il - dekabr 1922-ci il). Bakı, Mütərcim nəşriyyatı, 1998. 7,5 ç.v.
 • Xarici dövlətlər və Azərbaycan(aprel işğalından SSRİ yaradılana qədərki dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər)Dərs vəsaiti. Bakı, Qanun nəşriyyatı,1998. 352 səh.
 • Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918-ci illər). 3 hissədə. I hissə (1914-cü il avqust - 1917-ci il oktyabr). Bakı, Qanun nəşriyyatı, 2000. 15 ç.v.
 • Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918-ci illər). 3 hissədə. II hissə (1917-cü il noyabr - 1918-ci il noyabr). Bakı, Adiloğlu nəşriyyatı, 2001. 15 ç.v.
 • Azərbaycanın xarici işlər nazirləri. Bakı, Adiloğlu nəşriyyatı, 2003 (E.Hüseynova ilə birgə). 7ç.v.
 • Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918-ci illər). 3 hissədə. III hissə (sənədlər, materiallir,xəritələr,şəkillər). Bakı, Adiloglu nəşriyyatı. 2004. 35 ç.v.
 • Azərbaycanın baş nazirləri. Bakı, Adiloğlu nəşriyyatı, 2005 (Cavid Hüseynov ilə birgə). 8, 3ç.v.
 • Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri (1920-1922).Təbriz, 1998.126 səh. (fars dilində)
 • Азербайджан в международных культурных связях( 1946-1991). Тбилиси, Артануджи,2005. 300 стр.(rus dilində)
 • Heydər Əliyev-istiqlala gedən yol. 1969 -1987-ci illər. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006. 38 ç.v.
 • Azərbaycan türklərinin milli mücadilə tarihi.1920-1940. İstanbul,2006. 704 səh.
 • SSRİ - Türkiyə münasibətləri (Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək). I cild. 1960-1979. Bakı, Adiloğlu, 2007, 560 s.
 • СССР-Турция: от нормализации отношений до холодной войны.Москва,ИНСАН,2008.576 стр. (rus dilində)
 • Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. 2 hissədə. I hissə, Bakı 2003.386 səh.II hissə, Bakı 2008. 352 səh.
 • SSRİ - Türkiyə münasibətləri (Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək). II cild. 1979-1991. Bakı, Adiloğlu , 2009. 400 s.
 • Azərbaycan Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin bağlanması və “yeni xarici siyasət xətti”“Diplomatiya aləmi” jurnalı, Bakı, 2009, №7.
 • Sovet –Türkiyə münasibətləri (Mustafa Kamal Atatürkün Vladimir İliç Leninə məktubundan SSRİ-nin yaradılmasınadək)Bakı Dövlət Universitetinin 90 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, 2009.
 • Azərbaycan Rusiya ilə Türkiyə arasında (1920-1922)“Diplomatiya aləmi” jurnalı, Bakı, 2010, №26.
 • Агрессия Армении против Азербайджана.Дипломатические уси-лия по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта (1987-2009)Дипломатические усилия по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта (1987-2009). – От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армяно-азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта (Под ред Г.М.Алексеева). М., 2010, (Rusiya).
 • Азербайджан между Россией и Турцией (1920-1922) (rus dildə)Журн. «Вопросы истории», Москва, 2010 № 10-11, (Rusiya).
 • XX əsrin 80-ci illərinin sonu – 90-cı illərinin əvvəllərində dünyada baş verən geosiyasi dəyişikliklər “Geostrategiya” jurnalı, 2011, №1 (1)
 • Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin köçürülməsi və nəticələri “Milli Məclis” analitik informasiya jurnalı, 2011, mart-aprel.
 • Sosializmin iflası: Avropanın sosialist ölkələrində və SSRİ-də baş verən hadisələrin geosiyasi nəticələri “Geostrategiya” jurnalı, 2011, №2 (2)
 • Türk dünyası tarixçilərinin əməkdaşlığı: mövcud vəziyyət və perspektivlər (Azərbaycandan baxış) “Türk dünyası: dünəni və bu günü:” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransa təqdim olunmuş məruzə. Tezisləri. 23-24 may 2011-ci il. Azərbaycan Tarix Qurumu və Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsi. Bakı, 2011.
 • Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin köçürülməsi və nəticələri “Milli Məclis” analitik informasiya jurnalı, 2011, may-iyun 2011.
 • Azərbaycan təhdid altında: bolşevik işğalından Ermənistanın təcavüzünə qədər (1920-1988)“Strateji təhlil” jurnalı, Bakı, 2011, №1 (2).
 • Taşnakların Türkiye aleyhine olan ayaklamalarda kürtleri kullanmalarıTarih. Türk dünyası dergisi. İstanbul, 2011, Eylül, Cilt 50. Sayı 297, (Türkiyə).
 • 1920-1922 yıllarında Bolşevik Rusyanın Azerbaycan politikasına Türkiyenin yaklaşımı (Azerbaycan ve Rusya arşiv materyalleri ışıgında)7.Uluslararası Atatürk Kongresi. Üsküp-Manastır, Makedoniya, 17-22 Ekim 2011, MANU, 2011, (Makedoniya).
 • Российско-турецкие отношения в архивных документах Азербайджана (1920-1922 г.)II Международная конференция. «Архивное востоковедение». Москва, 16-18 ноября 2011 г. Москва, 2011, (Rusiya).
 • Azərbaycan: sovet respublikasından müstəqil dövlətə doğru“Geostrategiya” jurnalı, Bakı, 2012, №01 (07).
 • Cənubi Qafqaz kütləvi qırğınlar ərəfəsində (1903-1904) Milli Məclis jurnalı, Bakı, 2012, mart-aprel, elmi məqalə.
 • 1918-ci il mart: Bakıda qırğın. mart-aprel“Zəriflik”, Bakı, 2012, №8.
 • Bakı qırğınları (fevral,1905-ci il) Milli Məclis jurnalı, Bakı, 2012, sentyabr-oktyabr.
 • Bakı qırğını (avqust-oktyabr, 1905)Milli Məclis jurnalı, Bakı, 2012, noyabr-dekabr.
 • Taşnakların Türkiye aleyhine olan ayaklamalarda kürtleri kullanmaları. 20.yüzyılın 20-li-30-lu yıllarından Türk dünyası Tarih kültür dergisi. Eylül. 2012. Sayı 297, İstanbul, (Türkiyə).
 • Bakıda qırğın (1918-ci il, mart)Milli Məclis jurnalı, Bakı, 2013, mart-aprel.
 • Ermenilerin Azerbaycan topraklarına yerleşdirilmesi ve sonuçları (1828-1988) Yeni Türkiyə yayınları, Ankara, №54, (Türkiyə).
 • Çarlık Rusyanın sıcak denizlere çıkma isteği ve ermeniler Birinci uluslararası türk-ermeni ilişkileri ve büyük gücler sempozyumu. Bildiriler. 2-4 mayıs 2012. Erzurum/Türkiye. Atatürk Universtesi, 2014.
 • Democrahic process in the territory of Nagorno Karabakh from 1828 to present The Armenian-Azerbaijani Nagorno Karabakh conflict: a threat to regional peace, security and neighborly relations. Turkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı. Avrasiya imcelemeleri merkezi. Center for Eurasian studies. Ankara, 2014, November 21 th.
 • ABŞ-ın ikili standartlar siyasəti: hər şey olduğu kimi “Milli Məclis” Analitik informasiya jurnalı. Yanvar, fevral, 2015.
 • Erməni silahlı dəstələrinin hazırlanması və fəaliyyətləri (1914 avqust – 1915-ci aprel) AKP yanında SAM-ın jurnalı. Strateji təhlil. Say 1(12), 2015.
 • Ermənistanın sovetləşdirilməsindən Azərbaycan ərazilərinin işğalınadək erməni iddiaları: tarix-olduğu kimi (1920-1994-cü illər). Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2016. –520 səh.
 • Территориально-пограничные вопросы на русско-турецкой конференции и в Московском договоре.– “Diplomatiya aləmi” jurnalı, 2016, №41, s.104-121.
 • Территориально-пограничные вопросы на русско-турецкой конференции и в Московском договоре.– AMEA. Xəbərlər. İctimai elmlər seriyası. 2016, №1, s.31-44.
 • Müstəqil Azərbaycana dövlətinin xarici siyasətinin formalaşması: beynəlxalq münasibətlərin möhkəm və etibarlı təməlləri. – Müstəqillik yollarında. Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2016, s.272-292.
 • Xarici siyasət: reallıqlar, uğurlar və perspektivlər. –Müstəqillik yollarında. Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2016, s.328-349.
 • Русско-турецкая конференция и Московский договор.– “Вопросы истории”, Москва, 2016, №12, s.50-63.(Rusiya).
 • “Rusiya – Türkiyə konfransında və Moskva müqaviləsində ərazi-sərhəd məsələləri” // Diplomatiya aləmi / №41, 2016 – s. 104-121.
 • “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin formalaşması: beynəlxalq münasibətlərin möhkəm və etibarlı təməlləri” // Müstəqillik yollarında / Bakı, 2016-s.272-292
 • Ermənistanın sovetləşdirilməsindən Azərbaycan ərazilərinin işğalınadək erməni iddiaları: tarix olduğu kimi (1920-1994). Bakı, 2016 - 520səh.
 • Азербайджан, Армения и Турция в 1920-1994 г: реальная история. М; 2016 – 616с.
 • Внешняя политика Азербайджанской Республики (1991-2003). М; 2016-704с.
 • Russia and Turkey:The Turkish government could not remain indifferent...-“Russkiivopros” , Prague, 2016, ISSUE 4,p.10-14.(Çex Respublikası)
 • Ermənilərin Cənubi Qafqazda gətirilməsi və Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətləri (1920-1930-cu) illər//Milli Məclis// mart-aprel 2017, s.70-77
 • XIX əsrdə Qafqazda köçürmə siyasəti və onun yekunları ( Rusiyanın arxiv materialları əsasında ) ru dilində. AMEA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər seriyası. 2017 N1, s 15-20
 • Cənubi Qafqaz Rusiya, Türkiyə və Antanta ölkələri arasında (1920-1922) illər, Qafqazşünasların birinci beynəlxalq forumu. Elmi məruzələr I kitab. Bakı. 2017 s.14-18.
 • Birinci Dünya müharibəsindən sonrakı ilk illərdə müttəfiq dövlətlərin Anadolu və Cənubi Qafqaz siyasəti və Rusiyə -Türkiyə yaxınlaşması.//Yeni Türkiyə//Ankara. N33, 2017, səh 1183-1192 .
Bookmark and Share