ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Hüseynova Elmira

Hüseynova Elmira Əli qızı

Tarix elmləri namizədi,dosent
Tel:(+99412) 5412033

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1941-ci il 20 mart, Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1958-1963-cü illərdə S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsində təhsil almışdır.
 • 1975-ci ildə Azərbaycan SSR-in Avropanın sosialist ölkələri ilə elmi-mədəni əlaqələri (1959-1965)mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Sumqayıt şəhərinin 2 və 3 saylı orta məktəblərinin, 1 saylı internat-məktəbin tarix müəllimi,1964
 • Azərbaycan xalq təsərrüfatı institutu, Sov.İKP tarixi kafedrasının laborantı, 1966-1968
 • Azərbaycan Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, «Ümumi tarix» kafedrası, müəllim, 1968
 • Həmin kafedranın baş müəllimi, 1978
 • «Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi» kafedrası, baş müəllim (kafedranın adının dəyişməsi ilə əlaqədar), 1979
 • Həmin kafedranın dosenti, 1982-indiyədək
 • 40-dan yuxarı elmi məqalələrin və Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının VI-X cildlərində Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin tarixinə dair 60 məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Şərqi Avropa ölkələrinin postsosialist inkişafının problemləri
 • Şərqi Avropa ölkələrinin NATO-ya və Avropa İttifaqına inteqrasiyası prosesləri
 • Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropa ölkələrində yenilənmiş strategiya

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Almaniya Demokratik Respublikasının və Azərbaycan SSR tarixçilərinin elmi Konfransı,1973
 • Balkanşünasların və Slavyanşünasların konfransları (Moskva, Kiyev, Xarkov şəh.),1970-1980

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • «Macarıstana dair müttəfiqlərin Nəzarət Komissiyasının yaranması və fəaliyyəti»
 • «Şərqi Avropa ölkələrində sosializmin deformasiyası»
 • «Şərqi Avropa ölkələrində transformasiyalar»
 • «Avropada 1939-ci il beynəlxalq böhran»
 • «Balkanlarda İkinci dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində beynəlxalq münasibətlər»
 • «İkinci dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində beynəlxalq münasibətlər» proqrammı
 • Amerikaşünaslıq ixtisası üzrə «Avropanın müasir tarixi» fənn proqramı (bakalavr pilləsi üçün)
 • «XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəllərində ABŞ-ın xarici siyasəti» magistr pilləsi üçün proqram
 • ADR-də 1953-cü il iyun hadisələri – Tarix və onun problemləri, № 4, 2014. Məqalədə Almaniya Demokratik Respublikasında 1953-cü ilin yayında baş vermiş hadisələrin səbəbləri, gedişi və nəticələri öz əksini tapmışdır.
 • Проблема национальных меньшинств в странах ЦВЕ в процессе Общеевропейской интеграции. Tarix və Onun problemləri N 3, 2016, səh 167-176.
 • “İkinci dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində beynəlxalq münasibətlər”, magistratura üçün – 1 ç.v. 2014
 • “Şərqi Avropanın NATO-ya və Avropa İttifaqına inteqrasiyası prosesləri”, Tarix və onun problemləri, №3, 2015, səh. 108-118.
 • Проблема национальных меньшинств в странах ЦВЕ в процессе Общеевропейской Интеграции. N3, səh 167-176.Tarix və Onun Problemləri, 2016
 • “Şərqi Avropa ölkələrində millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərdə millətçilik” // Tarix və onun problemləri / №3, 2016.
 • "Avropa və Amerika ölkələri müasir tarixi" kurs proqramm Bakı, 2017
 • Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində demokratiyanın formalaşması, Tarix və Onun problemləri N4, 2017
 • Страны Центрально-Восточной Европы на пути в Европейский Союз .// Tarix və Onun problemləri N3, 2018, s.73-80
 • Mərkəzi və Şərqi Avropa Ölkələrində Sosializimdən Kapitalizmə Keçid. Tarix və Onun Problemləri, 2019 N3, s.164-170
Bookmark and Share