ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Hətəmov Rövşən

RÖVŞƏN QABİL OĞLU HƏTƏMOV

Tarix elmləri namizədi, Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının dosent
Tel:(+99412 ) 4390121
E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Hətəmov Rövşən Qabil oğlu 1966-cı il dekabrın 29-da Neftçala şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1983-cü ildə BDU-nun Tarix fakültəsinə qəbul olunmuşdur.
 • 1987-ci ildə BDU-nun və Azərbaycan Respublikasının Xalq Təhsili nazirliyinin məqsədli göndərişi ilə təhsilini davam etdirmək üçün Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə göndərilmişdir
 • 1990-cı ildə Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2006-cı ildə «Almaniya-Osmanlı münasibətlərində Azərbaycan amili (1917-1918-ci illər)» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1990-cı ildə BDU-nun Tarix fakültəsində tarixi tədqiqatlarda EHM və riyazi üsulların tətbiqi Elmi-tədqiqat laboratoriyasında baş laborant vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
 • 1991-1992-ci illərdə Azərbaycan maddi-mədəniyyət tarixi ETL-nə elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1992-ci ildə Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasına baş laborant vəzifəsinə qəbul olmuşdur.
 • 1993-1995-ci illərdə həmin kafedrada asistent, 1995-1996-cı illərdə müəllim, 1996-2007-ci llərdə isə baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır.
 • Hal-hazırda həmin kafedrada dosent əvəzi vəzifəsində çalışır.
 • «Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi», «Avropanın yeni tarixi», «Kanada tarixi» fənnlərini tədris edir.
 • 22 elmi məqalə və bir neçə metodik vəsaitin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • XVIII əsr Fransa burjua inqilabı onun müsirlərinin memuarlarında; Birinci Dünya müharibəsi illərində Almaniya və Osmanlı dövlətlərinin Qafqaz siyasətləri; XVII-XIX əsrlərdə İngiltərə, Fransa, Prussiya və Avstriya monarxları.
 • “Şimali Qafqazda Almaniyanın işğal rejiminin quruluşu, xüsusiyyətləri”.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan Birinci Dünya Müharibəsi illərində böyük dövlətlərin xarici siyasətində// elmi məruzənin tezisləri/ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi sessiya (mart-may2003). Altıncı iclas. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması. 7 aprel 2003-cü il. Materiallar. Bakı, 2003 s. 14-19
 • «Beynəlxalq münasibətlər tarixi» //metodik göstəriş /Tarix fakültəsinin qiyabi təhsil alantələbələri üçün ixtisas fənnlərindən metodik göstərişlər. ( III-V kurslar). Bakı, 2003 s.51-68
 • «Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi» fənninin proqramı (I dövr, 1640 -1870-ci illər)//proqram/ «Adiloğlu» nəşriyyatı , Bakı 2003, 46 s., 2,8 ç.v.
 • «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti» ensiklopediyası //məqalələr/I cild, Bakı, 2004; II cild, Bakı 2005, 2 ç.v. (Həmmüəllif)
 • Almaniya və Osmanlı dövlətinin Cənubi Qafqazdakı milli qüvvələrdən birinci dünya müharibəsi dövründə istifadə etmək cəhdləri// məqalə/ Tarix və onun problemləri, 2006, №1 s.53-61
 • «Kanada tarixi» fənninin proqrammı//AzTU-nun mətbəəsi, Bakı, 2007,16 s, 2 ç.v.
 • Denstervilin Bakıya hərbi ekspedisiyası haqqında.//Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə Tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları.Bakı, 2008, s.288-295
 • Sovet Rusiyası-Almaniya «Əlavə müqaviləsi»nin (27 avqust 1918-ci il) meydana çıxması səbəbləri haqqında// Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. 2008, №4 Birinci dünya müharibəsi illərində Bakı nefti Almaniyanın hərbi-siyasi planlarında. //Ta-rix və onun problemləri, 2008, №1-2 s.124-133
 • Tarix fakültəsinin qiyabi şöbəsində tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiy-yələr. Bakı, 2008 (Həmmüəllif)
 • Böyük Vətən müharibəsi illərində Şimali Qafqazda nasist işğalı rejimi – Bakı Universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), № 1, 2014. səh. 69-76
 • Böyük Vətən Müharibəsi illərində SSRİ-də hərbi vətənpərvərlik təbliğatı – Tarix və onun problemləri, № 2, 2014. səh. 140-146
 • “Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi”, bakalavriat üçün – 2 ç.v.2014
 • “Böyük Vətən müharibəsi illərində Sovet dövlətinin İslam dini ilə bağlı siyasəti”, Tarix və onun problemləri, №2, 2015, səh. 180-186.
 • İkinci Dünya Müharibəsi Ərəfəsində Almaniyanın Təbliğat Aparatı. Bakı. Tarix və Onun Problemləri. 2016 №2
 • Azərbaycan SSR-nin Neft sənayəsində 1942-ci ilin avqust-oktyabrında həyata keçirilən xüsusi tədbir haqqında. Tarix və Onun problemləri. N4. s 88-93. 2016.
 • Avropa və Amerika Ölkələrinin Yeni Tarixi fənnin proqramı XVII əsrin ortaları - XX əsrin əvvəlləri.  tərtib edən. Bakı. 2017. s. 84
 • Революция в отечественной и мировой истории: К 100-летию российских революции 1917 года. ( Международная научная конференция. Санкт-Петербург, 14 апрель 2017)г.
 • Geosiyasi dəyişikliklərin mərkəzi. Bakı, 10 noyabr 2017-ci il.
 • Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübəsi, müasir dövr və perspektivlər. Respublika elmi konfransı. Bakı, 4 dekabr 2017-ci il.
 • 1918-ci ilin yayında Cənubi Qafqazda Almaniya-Osmanlı qarşıdurması.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.60
 • Qafqazın uğrunda döyüşlərdə (1942-1943) Milli Diviziyaların iştrikı və hərbi komandalığının münasibəti. Tarix və Onu Problemləri N2. 2018, s. 111-119.
 • 1918-ci ilin yayında Almaniya və Osmanlı imperiyaları arasında rəqabətin səbəbləri haqqında. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın Materialları 21-23 May, 2018 il. s. 317-320
 • Bakı Dövlət Universitetinin və Tarix fakültəsinin 100 illik yubileyində həsr olunmuş Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında Tarix fakültəsinin yeri və rolu mövzusunda respublika elmi-praktik konfrans. Bakı. 8-9 oktyabr 2019-cu il.
 • Участие национальных дивизий в боях за Кавказ и отношение к ним советского военного командования // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. № 1. 2020. Серия 2. Искусствоведение. Филологические науки . c. 143-152
 • II Dünya müharibəsi dövründə Bakı şəhərinin müdafiəsinin gücləndirilməsi tədbirləri haqqında // Böyük Qələbə - 75 (Məqalələr toplusu). Bakı, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası, 2020. səh. 64-92
 • “Мобилизации людских ресурсов Азербайджанской ССР на фронт в годы Великой Отечественной войне” (“Böyük Vətən müharibəsi illərində Azərbaycan SSR-nin insan resurslarının cəbhəyə səfərbər edilməsi ”//08.05.2020 Международная научно-практическая конференция «Победа советского народа в Великой Отечественной войне: история и современность»Rusiya Elmlər Akademiyası, Elm və Ali Təhsil Nazirliyi, Rusiya Federasiyası elmi-tədqiqat sosioloji mərkəzi və digər elmi qurumların birgə təşkilat .
Bookmark and Share