ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

QAFQAZ XALQLARI TARİXİ KAFEDRASI

Əlaqə telefonu:
“Qafqaz xalqlari tarixi” kafedrası müstəqil kafedra olaraq 2012-ci ildən rektorun əmri ilə “Türk və Qafqaz xalqları tarixi” kafedrasının əsasında yaradılmışdır.
Kafedraya tarix elmləri doktoru, professor İradə Mehtiqulu qızı Hüseynova rəhbərlik edir.
Kafedranın tədris fəaliyyəti
“Qafqaz tarixi” müstəqil fənn kimi 1992-ci ildən tədris olunur. Tarix fakültəsinin nəzdində Regionşünaslıq – Qafqazşünaslıq ixtisası üzrə qəbul keçirilir.
Kafedrada tədris olunan fənlər
Bakalavr təhsil pilləsində:
Qafqazşünaslığa giriş - Tarix fakültəsində - Regionşünaslıq (Qafqazşünas) ixtisasında
Hazırki fənn çərçivəsində Qafqazda yaşayan xalqların (Azərbaycanlılar istisna olmaqla. “Azərbaycan tarixi” müstəqil fənn kimi tədris olunur) qədim dövrlərdən günümüzə qədər etnik tarixi, dövlətçilik tarixi, mədənəniyyəti, həmçinin müasir dünyada Qafqazın yeri məsələləri və s. tədris olunur.
Fənni tədris edən müəllimlər    Prof.Q.Ə.Əliyev
Dos.R.O.Qurbanov
Türk xalqları tarixi kafedrasının dosenti G.B.Useynova
Tədris edildiyi ixtisas    Se-mester    Auditoriya saatları    Aud.
kənar    Yekun    Kredit    Qeyd
Cəmi    Müh.    Sem.                
Regionşünaslıq (Qafqazşünaslıq)    I    30    15    15    Fərdi iş    Imtahan    1    Azərbaycan və rus bölmələrində
"Qafqaz tarixi" - Tarix fakültəsində - Regionşünaslıq (Qafqazşünas) ixtisasında
Hazırki fənn çərçivəsində Qafqazda yaşayan xalqların (Azərbaycanlılar istisna olmaqla. “Azərbaycan tarixi” müstəqil fənn kimi tədris olunur) qədim dövrlərdən günümüzə qədər etnik tarixi, dövlətçilik tarixi, mədənəniyyəti, həmçinin müasir dünyada Qafqazın yeri məsələləri və s. tədris olunur.
Fənni tədris edən müəllimlər    Prof.İ.M.Hüseynova
Prof.Q.Ə.Əliyev
Dos.R.O.Qurbanov
Müəllim A.Q.Hüseynova
Tədris edildiyi ixtisas    Se-mester    Auditoriya saatları    Aud.
kənar    Yekun    Kredit    Qeyd
Cəmi    Müh.    Sem.                
Regionşünaslıq (Qafqazşünaslıq)    II    60    30    30    Fərdi iş    Imtahan    4    Azərbaycan və rus bölmələrində
III    90    60    30    Fərdi iş    Imtahan    6    Azərbaycan və rus bölmələrində
IV    90    60    30    Fərdi iş    Imtahan    6    Azərbaycan və rus bölmələrində
“Türkiyə tarixi” - Tarix fakültəsində Regionşünaslıq (Qafqazşünas) ixtisasında
Hazırki fənn çərçivəsində Türkiyə türklərinin etnik tarixi, dövlətçilik tarixi, mədənəniyyəti, həmçinin müasir dövrdə türk dünyası məsələləri tədris olunur.
Fənni tədris edən müəllimlər    Türk xalqları tarixi kafedrasının professoru İ.M.Məmmədov
Türk xalqları tarixi kafedrasının dosenti G.B.Useynova
Tədris edildiyi ixtisas    Semester    Auditoriya saatları    Aud.
kənar    Yekun    Kredit    Qeyd
Cəmi    Müh.    Sem.                
Regionşünaslıq (Qafqazşünaslıq)    V    45    30    15    Fərdi iş    Imtahan    3    Azərbaycan və rus bölmələrində Gürcüstan, Dağıstan, ermənilərin tarixi - Tarix fakültəsində - Regionşünaslıq (Qafqazşünas) ixtisasında
Hazırki fənn çərçivəsində Gürcustanın, Dağıstanın və ermənilərin etnik tarixi, dövlətçilik tarixi, mədənəniyyəti məsələləri tədris olunur.
Fənni tədris edən müəllimlər    Dos.R.O.Qurbanov
Müəllim A.Q.Hüseynova
Tədris edildiyi ixtisas    Se-mester    Auditoriya saatları    Aud.
kənar    Yekun    Kredit    Qeyd
Cəmi    Müh.    Sem.                
Regionşünaslıq (Qafqazşünaslıq)    VII    90    60    30    Fərdi iş    Imtahan    6    Azərbaycan və rus bölmələrində
Qafqaz mədəniyyəti və incəsənəti - Tarix fakültəsində - Regionşünaslıq (Qafqazşünas) ixtisasında
Hazırki fənn çərçivəsində Qafqazda yaşayan xalqların (Azərbaycanlılar istisna olmaqla. “Azərbaycan tarixi” müstəqil fənn kimi tədris olunur) qədim dövrlərdən günümüzə qədər mədənəniyyət məsələləri tədris olunur.
Fənni tədris edən müəllimlər    Türk xalqları tarixi kafedrasının profesooru İ.M.Məmmədov
Müəllim A.Q.Hüseynova
Tədris edildiyi ixtisas    Se-mester    Auditoriya saatları    Aud.
kənar    Yekun    Kredit    Qeyd
Cəmi    Müh.    Sem.                
Regionşünaslıq (Qafqazşünaslıq)    V    45    30    15    Fərdi iş    Imtahan    3    Azərbaycan və rus bölmələrində
Qafqaz dilləri - Tarix fakültəsində - Regionşünaslıq (Qafqazşünas) ixtisasında
Hazırki fənn çərçivəsində gürcü və erməni dilləri tədris olunur.
Fənni tədris edən müəllimlər    R.H.Hüseynova  -  gürcü dili
X.M.Bayramov  -  erməni dili
Tədris edildiyi ixtisas    Se-mester    Auditoriya saatları    Aud.
kənar    Yekun    Kredit    Qeyd
Cəmi    Müh.    Sem.                
Qafqazşünaslıq    I    120    -    120    Fərdi iş    Imtahan    8    Azərbaycan və rus bölmələrində
II    120    -    120    Fərdi iş    Imtahan    8    Azərbaycan və rus bölmələrində
III    120    -    120    Fərdi iş    Imtahan    8    Azərbaycan və rus bölmələrində
IV    120    -    120    Fərdi iş    Imtahan    8    Azərbaycan və rus bölmələrində
V    120    -    120    Fərdi iş    Imtahan    8    Azərbaycan və rus bölmələrində
VI    120    -    120    Fərdi iş    Imtahan    8    Azərbaycan və rus bölmələrində
Akademik yazı və oxu - Tarix fakültəsində - Regionşünaslıq (Qafqazşünas) ixtisasında
Hazırki fənn çərçivəsində gürcü və erməni dillərində akademik yazı və oxu qaydaları tədris olunur.
Fənni tədris edən müəllimlər    R.H.Hüseynova  - gürcü dili
X.M.Bayramov        -    erməni dili
Tədris edildiyi ixtisas    Se-mester    Auditoriya saatları    Aud.
kənar    Yekun    Kredit    Qeyd
Cəmi    Müh.    Sem.                
Qafqazşünaslıq    VI    90    -    90    Fərdi iş    Imtahan    6    Azərbaycan və rus bölmələrində
Magistratura təhsil pilləsində:
"Regionşünaslıq (Qafqazşünaslıq)"
Qafqazın qədim dövlət və cəmiyyətləri (prof.Q.Ə.Əliyev)
H.Əliyev və Qafqazda sülh prosesi (prof.İ.M.Hüseynova)
XVIII-XIX əsrlərdə çarizmin Qafqazda müstəmləkə siyasətinə qarşı azadlıq mübarizəsi (dos.R.O.Qurbanov)
Qafqaza turk axınları (prof.Ə.İ.Muxtarova)
Qafqaz xalqlarının azadlıq hərəkatında İslam amili (dos.A.R.Göyüşov)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Qafqazın digər dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələri (prof.Q.Ə.Əliyev)
XIX əsrdə Qafqaz xalqlarının mədəniyyəti (dos.R.O.Qurbanov)
Yeni dünya düzəni şəraitində Türkiyə - Qafqaz münasibətləri (dos.əvəzi S.F.Ruintən)
Kafedra əməkdaşlarının ictimai fəaliyyəti
Kafedranın professoru, əməkdar müəllim İ.M.Hüseynova dövri mətbuatda tarixi, siyasi-dövlətçilik problemləri üzrə fəal çıxışlarına görə İradə Hüseynova «Azərbaycan bayrağı» və «Qızıl qələm» mükafatları ilə təltif edilmişdir. O, həmçinin «Tarix. İnsan. Cəmiyyət» elmi-metodiki jurnalının baş redaktorudur.
Kafedranın əməkdaşları fakültə və Universitet Elmi Şuralarının, fakültə metod şurasının, AR Təhsil Nazirliyinin "Tarix" metodiki şurasının üzvləridirlər. Kafedranın professoru İ.M.Hüseynova AR Təhsil Nazirliyinin Tarix Elmi-metodiki şurasının Rəyasət heyətinin sədr müavinidir.
Kafedra əməkdaşlarının beynəlxalq fəaliyyəti
Kafedra əməkdaşları müxtəlif səviyyəli beynəlxalq konfrans, simpozium, seminar, proqram və layihələrdə iştirak edirlər.
Kafedranın professoru İ.M.Hüseynova Rusiya Federasiyası Pedaqoji Akademiyasının və Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür.
Elmi-pedaqoji kadrlarin, gənc mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində iş
Kafedrada elmi-pedaqoji kadrlarin və gənc mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində mühüm islər görülür. Hazırda kafedrada 1 doktorluq, 1 namizədlik dissertasiyasi üzərində iş gedir.
Doktorluq dissertasiyası
Mövzu: Elmin, texnikanın və qabaqcıl təçrübənin Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında yeri (1960-1985-ci illər). – dosent Qurbanov Rafiq Oruc oğlu
Namizədlik dissertasiyası
Mövzu: “Qafqaz Respubkikalarının Türkiyə ilə iqtisadi və mədəni əlaqələri (1918-1920-ci illər)” - Arslan İsa İbrahim – əyani doktorant (Elmi rəhbər: professor Q.Ə.Əliyev).

Kafedra müəllimlərinin elmi-pedaqoji tərkibi
Hüseynova İradə Mehtiqulu q. tarix elmləri doktoru, professor
Əliyev Qabil Əli o. tarix elmləri doktoru, professor
Qurbanov Rafiq Oruc o. tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Hüseynova Aynur Qardaş q. tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim

Kafedranın elmi-tədqiqat istiqamətləri
"Qafqaz tarixi (qədim dövrlərdən müasir dövrə qədər)"

Bookmark and Share