ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Aynur Qardaş qızı Hüseynova

Aynur Qardaş qızı Hüseynova

Tarix elmləri doktor, müəllim
Telefon:+(994)12 439-08-56

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1975-ci il mart ayının 11-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur
 • 1992-ci ildə Bakı şəhərində 153 №-li orta məktəbi bitirmişdir

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1993-1997-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin bakalavr təhsili üzrə tələbəsi olub.
 • 1997-1999-cu illərdə BDU-nun Tarix fakültəsində magistraturada təhsil alıb. Magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2000-2004-cü illərdə "Türk və Qafqaz xalqları tarixi" kafedrasının dissertantı olmuşdur.
 • "Skif problemi rus və sovet tarixşünaslığında (tarixi-arxeoloji tədqiqat)" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 14 noyabr 2006-cı il tarixli (protokol № 31-k) qərarı ilə tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsində təsdiq olunmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1999-2001-ci illərdə "Qədim dünya və orta əsrlər tarixi" kafedrasında, 2001-2007-ci illərdə "Türk və Qafqaz xalqları tarixi" kafedrasının baş laborantı olmuşdur.
 • 2007-ci ildən hal-hazıra qədər "Türk və Qafqaz xalqları tarixi" kafedrasının müəllimidir.
 • Tarix fakültəsində bakalavr təhsil pilləsi üzrə tarix və regionşünaslıq (qafqazşünaslıq) ixtisası tələbələrinə "Qafqaz tarixi", regionşünaslıq (qafqazşünaslıq) ixtisası tələbələrinə "Gürcüstan tarixi", "Ermənilərin tarixi", "Dağıstan tarixi" fənlərini tədris edir.
 • 18 məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Qafqaz xalqları tarixinin aktual məsələlərini tədqiq edir

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • "Türk xalqları tarixi" fənnindən metodik vəsait - tərcümə
 • "Qafqaz xalqları tarixi" fənnindən metodik vəsait - tərcümə
 • Skifiyanın etnogeografi Sovet tədqiqat elmi işlərində. Tarix və Onun Problemləri №2. 2006 il
 • Skifiya tarixi, rus alimlərin tərəfindən öyrəlinməsi. Tarix və Onun Problemləri №4, 2006 il.
 • Onomastiq təsdiqləyən skifiyaların türk-dilli olduğu faktlar əsasında. APU, Xəbərlər №3, 2006 il.
 • Skifiyaların Orta Asiyaya müdaxiləsi və Azərbaycan ərazisində Skifiya Çarlığı. Tarix və Onun problemləri №3. 2007 il.
 • Skifiyaların azərbaycan xalqının formalaşması mənbələr.Tarix və Onun Problemləri №3, 2007 il.
 • Dagestan mədəniyyəti ikinci düniya müharibə illərində. Tarix və Onun Problemləri №1-2, 2008 il.
 • Gürcistan mədəniyyəti ikinci düniya müharibə illərində. Tarix və Onun problemləri №4, 2008 il.
 • Gürcüstanda millətlər arası münaqişələri başlanması (1991-2003) illərdə. Tarix və Onun problemləri, 90-illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış №3, 2003 il.
 • Gürcistanın iqtisadiyyatın inkişafı müstəqiliktən sonra. Tarix və Onun problemləri №4, 2009 il.
 • Gürcistanda hakimiyyəti dəyişməsi 2003-cü ildə. Tarix və Onun problemləri №4, 2010 il.
 • Gürcistan-NATO. Tarix və Onun problemləri №2, 2011 il.
 • Gürcistan-Rusiya, Tarix və Onun problemləri №3, 2011 il.
 • Rusiya-Gürci müharibəsi BDU, Xəbərləri, №3, 2012 il
 • Rusiya-Gürci qarşidurma. BDU, Xəbərlər, №4, 2012 il.
 • Qafqaz Xalqları deportasiyası ikinci düniya müharibə illərində. Avropa-Azərbaycan cəmiyyəti və Yahad-İn-Umun Assosiyasının (Fransa) birgə təşkil etdiyi, Azərbaycan II Düniya müharibəsində və Qafqaz holokostun önləməsində  rolu. mövzusunda beynəlxalq simpoziumun materiallar toplusu . Bakı. 2012-ci il.
 • Abxaziyadan, Osetia separatizməsi Rusia-Gürci qarşidumasına qədər. (rus dilində) Проблемы и риски современной Российской модернизации концептуальное осмысления и практика реализации. Научно-Исследовательский Институт истории. экономики и права. Москва, 2012 год Чебоксары.
 • Qafqazdaki integrasiya problemi. Qarabağ: dünən, bu gün və sabah 12-ci elmi-əməli konfransının materialların kitabı.
 • Hərbi-siyasi əməkdaşlığı Cənubi Qafqaz ABŞ-la və Qərb Avropa ölkələri ilə. BDU, Xəbərlər №3, 2013 il.
 • Gürcistanın ABŞ-la və Qərb Avropa hərbi-əməkdaşlığı. The Caucasus and the world international scientific journal. Gürcistan №18, 2014 il.
 • Düniya dövlətlərinin siyasəti ikili standartlar üzrə ermənistan-azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması. (Ukrayina) Гилея Науко Вестник . 2014 il.
 • Böyük Dövlətlərini mövqeyi pozisiyaları Gurci-Cənubi Osetiya münaqişələrində. Lənkəran Universiteti və Qafqaz Universitetinin keçirdiyi benəlxalq konfransı. Bakı. 2014 il
 • SSSR-i dağılması və Qafqazda Dövlət Cumhuriyyəti yaranması. Tədris proqramm rus dilində 2015 il
 • Международные и региональны проекты на Кавказе на современном этапе. Intercultural communications ISSN 1512-4363. №25. Gürcüstan 2015 (həmmüəllif),səh. 110-125
 • "Распад СССР и образование суверенных государств" kurs proqramı 2016
 • Новые вызовы взаимоотношений Азербайджана и России на современном этапе. Tarix və Onun Problemləri N3, 2016 , səh. 214-223
 • Политика двойных стандартов мировых держав по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu. Elmi məruzələr 2-ci kitab. 17-18 aprel. Bakı 2017. 248 стр.
 • Политика двойных стандартов мировых держав по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu. Elmi məruzələr 2-ci kitab. 17-18 aprel. Bakı 2017. 248 стр.
 • 4 dekabr 2017-ci il“Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər”mövzusunda respublika konfransına adlı «Решения проблемы правового статуса Каспия».Bakı. 2017
 • Bioethics and traditional multicultural features in Caucasus region/ Medicine and Law World Association for Medical Law Volume 36. Number 2 June 2017. 253-254 p.
 • Турецко-Армянские Отношение в первые десятилетия XXI века. // Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik, III Beynəlxalq elmi konfrans, 21-22 dekabr, 2018, s. 117
Bookmark and Share