ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARI: TARİXİ - DEMOQRAFİYA ELMI-TƏDQİQAT LABORATORİYASI

Kafedranın nəzdində Dünya azərbay­can­lıları: tarixi demoqrafiya ETL-ifəaliyyət gös­tərir. ETL 1994-cü ildə yaradılmışdır. ETL-ə 1994-2005-ci illərdə Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov rəhbərlik etmişdir. Hazırda ETL-də aparıcı elmi işçilər t.f.d. Gülzar Novruzova, t.f.d.Nuridə Quliyeva, Şə­fayət Fərəcov, böyük elmi işçilər t.f.d. Hikmət Əhmədov, Ulduz Paşayeva, elmi işçilər Gülnarə Sədrəddinova, Günay Aşurova, kiçik elmi işçilər Asəf Hacıyev, Səidə Quliyeva, Leyla Vaqif qızı, 2 texniki-köməkçi heyət – Murad Əsədov və İlahə Əliyeva çalışır. ETL-in əsas elmi istiqaməti tarixi Azərbaycan ərazisində, o cümlədən müxtəlif dövrlərdə işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında baş vermiş demoqrafik proseslər, tarixi-demoqrafik tədqiqat və əhali problemləridir. Azərbaycan Respublikasının Demoqrafik İnkişaf Konsepsiyası, Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya, Regionların sosial-iqtisadi inkişafı barədə Dövlət proqramları Azərbaycanın müasir əhali problemlərinin tarixi köklərinin öyrənilməsi üçün tarixi-demoqrafik tədqiqatları zəruri edir. Bu səbəbdən də hazırda ETL-də regionların sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən elmi tədqiqatlar, regionlar üzrə əhali problemləri öyrənilir. Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri kon­frans­lar və çap vasitəsilə icti­maiy­yətə çat­dırılır, bu yolla elmi nəticələr tarixi təd­qi­qat­lara cəlb olun­maq üçün elmi dövriy­yə­yə daxil edilir. Təd­qi­qat­ların nəticələri 8 monoqrafiya, 100-ə yaxın el­mi məqalədə, həm­çinin ETL-in «Dünya azər­baycanlıları: tarix və müasirlik» toplularında əks olunmuşdur. ETL demoqrafi­ya sahəsində respublikada kadr hazırlayan əsas mərkəzdir və burada tarixi-demoqrafiya məktəbi for­malaşmışdır. Keçən dövr ərzində tarixi-demoqrafiya sahəsində uğurlu tədqiqatlar aparılmışdır. Bu illər ərzində ETL-in 12 nəfər aspirantı və əmək­daşı dissertasiyalarını uğurla müdafiə etmişlər.

ETL ƏMƏKDAŞLARI:

1.Novruzova Gülzar Tofiq q. - aparıcı  elmi işçi, 0,5 ş.v. t..f.d.

2. Fərəcov Şəfayət Fərəc o.. -  aparıcı elmi işçi t.f.d.

3. Əhmədov Hikmət Oqtay o. - böyük elmi isçi, 0,5 ş.v, t. e. n.

4. Paşayeva Ulduz Miri q. - böyük elmi işçi.

5.Quliyeva Səidə Zakir q. - böyük elmi işçi,  t.  f. d.

6. Leyla Vaqif qızı - kiçik elmi işçi

7..Quliyeva Nuridə Hidayət o. -aparıcı elmi işçi, 0,5 ş.v.(əvəzçi),t.e.n.

8. Hacıyev Asəf Adil oğlu - kiçik elmi işçi, 0,5 ş.v. (əvəzçi), t. ü. f. d.

9.Sədrəddinova Gülnarə Eldar q.- elmi işçi , 0,5 ş.v. (əvəzçi)

10. Aşurova Günay Rauf q. - elmi isçi 0,5 ş.v.

11. Əsədov Murad Elçin o. - böyük laborant

12 Əliyeva İlahə Yaşar q. - böyük laborant

13. Cəfərli  Xaqani Allahverdi o - böyük laborant

14. Nəbiyeva Səidə Vahid q. - laborant

ETL-in MƏQSƏDİ:

  • ETL-in elm istiqaməti dünya azərbaycanlılarının tarixi-demoqrafiya problemləri, tarixi ərazilərdə və onun hüdudlarından kənarda məskunlaşmış azərbaycanlıların demoqrafiya, diaspora, miqrasiya, həmçinin işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında baş vermiş etno-demoqrafik proseslər və digər əhali problemləridir. Tədqiqatlar zamanı ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanşünaslıq ideyasının inkişafı, diaspora, əhali problemləri ilə əlaqədar imzaladığı sənədlər, xüsusilə Dünya azərbaycanlılarının Konfranslarının materialları, Azərbaycan Respublikasının Demoqrafik İnkişaf Konsepsiyası və s. əsas götürülür.

ETL-in  ELMİ FƏALİYYƏTİ:

  • ETL  əməkdaşları qarşıya qoyulmuş problemə və plana uyğun olaraq elmi araşdırmalar aparırlar.
  • 1997-ci il dekabrın 30-da AR Prezidentin İcra aparatı ilə birlikdə ölkədə ilk dəfə olaraq "Dünya azərbaycanlıları: demoqrafik proseslər, müasirlik" mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilmişdir.
  • 2003, 2004,  2009 və 2015-ci  illərdə ETL-də  "Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik" adlı elmi-nəzəri toplu nəşr olunmuşdur. Əldə olunan elmi nəticələr tədris prosesinə tətbiq olunur.

ETL-in KADR HAZIRLIĞI:

  • ETL-də ölkədə yeganə olan tarixi-demoqrafiya məktəbi formalaşmışdır. ETL-də tarixi-demoqrafiya sahəsində uğurlu tədqiqatlar aparılmış, yüksək nəticələr əldə edilmişdir.

1. t.ü.f.d.Z.Ə.Cavadova - Şimal-Qərbi Azərbaycan: tarixi-demoqrafik tədqiqat (XIX əsrin əvvəllərində - 70-ci illəri)

2. t.ü.f.d.İ.F.Kazımov - Naxçıvan bölgəsinin tarixi (1828-1920-ci il)

3. t.ü.f.d.S.Ə.İbişov - Quba xanlığının əhalısı (tarixi-demoqrafik tədqiqat)

4. t.ü.f.d.A.A.Abbasova - XVIII əsrdə Rusiyanın Cənubi Qafqaza qarşı işğalçılıq siyasətində dini-etnik amillər

5. t.ü.f.d.S.S.Xəlilova - XIX əsrin II yarısında - XX əsrin əvvəllərində azəbaycanlıların sahibkarlıq fəaliyyəti

6.t.ü.f.d.N.Ə.Quliyev - Naxçıvan xanlığının əhalisi (tarixi-demoqrafik tədqiqat)

7. t.ü.f.d.G.T.Novruzova - Rusiya Federasiyasında Azərbaycan diasporu: tarixi-demoqrafiya problemləri (1989-2002-ci illər)

8. t.ü.f.d.A.Ə.Məmmədova - Car-Balakən camaatlığı XVII əsrin sonları-XIX əsrin 30-cu illərində (tarixi-demoqrafik tədqiqat)

9. t.ü.f.d.S.O.Mustafayeva-Cənubi Qafqazda ərazi və sərhəd dəyişiklikləri (1917-1922-ci illər)

10. t.ü.f.d.A.A.Hacıyev - Dərbəndin əhalisi: XIX-XX əsrin əvvəllərində (tarixi-demoqrafik tədqiqat)

11. t.ü.f.d.S.Z.Quliyeva- Heydər Əliyevin əsərləri Azərbaycan Respublikasının İslam Konfransı Təşkilatı ilə qarşılıqlı əlaqələrini öyrənmək üçün mənbə kimi.

12. Ş. F. Fərəcöv «Ermənistan SSR-də azərbaycanlıların demoqrafik vəziyyəti (1920-1980-ci illər)».

Hazırda bölmədə 4 dissertant və 3 aspirant elmi tədqiqat mövzularını davam etdirirlər.

ETL-in ünvanı; Akademik Zahid Xəlilov küçəsi: 23 , Index AZ 1148 , BDU 3-cü tədris binası;

Tarix Fakültəsi, X mərtəbə, otaq 1007

dacontact@mail.ru

Bookmark and Share