ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Zeynalova Sevinc Əlixan qızı

Zeynalova Sevinc Əlixan qızı

Müəllim
Telefon:+(994)12 539-03-57

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1967-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1973-1983-cü illərdə Bakı şəhəri 126 saylıorta məktəbdə təhsil almışdır

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1983-1988-ci illərdə Moskva Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində təhsil almışdır.
 • "XV-XVI əsr Azərbaycan dövlətlərinin xarici siyasət məsələləri rus tarixşunaslığında" adlı dissertasiya mövzusu üzərində çalışır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1988-ci ildə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin göndərişi ilə Bqakı Dövlət universitetinin Tarix fakültəsinin SSRİ tarixi kafedrasına baş-laborant vəzifəsinə qəbul olunmuşdur.
 • 1997-ci ildə Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasına müəllim vəzifəsinə təyin edilmişdir.
 • Hal-hazıradək orada çalışır.
 • Orta əsrlər tarixi fənnini tədris edir.
 • 10 məqalənin və 1 metodik vəsaitin müəllifidir.

TƏDQİQAT OBYEKTİ

 • XV-XVI əsr Azərbaycan dövlətlərinin xarici siyasət məsələləri rus tarixşünaslığında
 • “Səfəvi-Avropa əlaqələrinin Rusiya tarixşünaslığı” mövzusu üzərində elmi iş aparmışdır. Tədqiqatçı Rusiya tarixşünaslığında Səfəvi dövlətinin Avropa ölkələri ilə əlaqələrinin işlənmə vəziyyətini tədqiq etmiş, başlıca diqqəti Səfəvi dövlətinin antiosman cəbhəsinə qatılmasının səbəbləri, Avropa ilə əlaqələrinin tarixi şərtləri kimi məsələlərə yönəltmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Ağqoyunlu dövlətinin Qərbi Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin səbəbləri. // Bakı Universitetinin xəbərləri, 2003, № 2
 • XV-XVI əsrlərdə Azərbaycanın diplomatik əlaqələrinin iqtisadi aspektləri rus tarixşünaslığında. // Bakı Universitetinin xəbərləri, 2003, № 3, səh. 141-145
 • XVI-XVII əsrlərdə Fars körfəzi uğrunda mübarizə məsələləri rus tarixşünaslığında. // Bakı Universitetinin xəbərləri, 2004 № 3
 • XVI-XVII əsrlərdə Osmanlı-İngiltərə münasibətləri rus tarixşünaslığında. // Elmi-praktiki konfrans. Tezislər. Bakı, 2004.
 • XV əsrin II yar.-XVI əsrdə Osmanlı imperiyasının xarici siyasət məsələləri rus tarixşünaslığında. // Bakı Universitetinin xəbərləri, 2005, № 4, səh. 271-275
 • Səfəvi - İsmanlı münasibətləri rus tarixşünaslığında. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi münasibətilə tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi- praktik konfranslarının materialları, Bakı, 2009 il
 • İngiltərə-Osmanlı münasibətləri tarixindən ( XVI əsrin I yarısı), Tarix və Onun problemləri, №1, 2010 il.
 • Stüartların Levant siyasəti, Tarix və Onun problemləri, №3, 2010 il
 • XVI əsrin I yarısında İngiltərənin xarici siyasətində Şərq məsələsi. Tarix və Gercəklik. №1, 2011 il
 • Osmanlı-Məmlük münaqişəsi və Zülqədəroğulları. Türk Dünyası: dünən və bu günü. Məqalələr məcmüəsi, Bakı, 2011 il
 • XVI-XVII əsrin I rübündə Venesiya-Osmanlı münasibətləri və Səfəvilər. Tarix və Gerçəklik. №2, 2012 il.
 • Menteşe beyliyinin Venesiya ilə ticarət əlaqələri. Tarix və Gerçəklik №1, 2013 il.
 • Levant ticarətində “italyan üstünlüyü” dövrü (XIII-XIV əsrlər) // Bakı Universitetinin Xəbərləri, 1, 2014
 • Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə siyasi əlaqələri XV əsr Qərb mənbələrində // AMEA Tarix İnstitutunun Əsərləri, 2014, 42
 • XVI əsrin birinci yarısında Tüdorların Xarici siyasətində yaxın Şərqin Yeri . Tarix və Onun problemləri, Bakı, N3, 2016, s48-53
 • XV-XVI əsrlərin hüdudunda Levant bölgəsində beynəlxalq durum // Bakı Universitetinin Xəbərləri, 3, 2015
 • İran körfəzi uğrunda Osmanlı-Portuqaliya rəqabəti və Səfəvilər // Tarix və gerçəklik. Bakı, 2015, sayı 3
 • XVI əsrin I yarısında Tüdorların xarici siyasətində Yaxın Şərqin yeri. Tarix və onun problemləri,N3, 2016, s.48-53
 • XV-XVI əsrin əvvəllərində İspaniyanın " Dünyanı bölüşdürmək" uğrunda Portuqaliya ilə rəqabəti. Bakı Universitetinin Xəbərləri, 1,2017
 • Orta əsrlər tarixi (Son orta əsrlər və ya Erkən yeni dövrün başlanğıcı) Dərs vəsaiti (mühazirə mətnləri). Həmmüəllif, Bakı , 2017
 • İtaliya Müharibələri və Habsburqlar. BDU-Xəbərləri (humanitar seriyası) N3, 2018, s.117-123

TƏDRİS-METODİKİ İŞLƏRİ

 • Orta əsrlər tarixi. Metodik vəsait. Bakı, 2008 il
 • Orta əsrlər tarixi. Bakalavr hazırlığı üçün metodik vəsait. Bakı, 2010 il.
Bookmark and Share