ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Xəlilzade Arzu Cahid qızı

Xəlilzade Arzu Cahid qızı

Mənbəşünaslıq, Tarixşünaslıq və Metodika kafedrasının

tarix üzrə elmlər doktoru, dosent əvəzi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1989-ci il dekabr 2-də Ağdam şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub.
 • 1995-2006-ci illərdə 162 saylı orta məktəbdə təhsil almışdı.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2006-2010-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti təhsil almışdı.
 • 2010-2012-cü illərdə Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsi, magistr təhsil almışdı
 • 2012-2015-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinin doktorantura şöbəsini bitirmişdir
 • 2016-ci 25 iyun tarixli BakıDövlət Universitetinin nəzdində yaradılmış Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiya müdafiəsi keçirdib, mövzu Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının Sənədləri 1918-ci ildə Quba Qəzasında Həyata keçirilən Soyqırmı Öyrənmək üçün mənbə kimi.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinin müəllimidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının Sənədləri 1918-ci ildə Quba Qəzasında Həyata keçirilən Soyqırmı Öyrənmək üçün mənbə kimi.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • ABŞ tarixinin mənbəşünaslığı, Tarixi tədqiqat metodları,
 • Qafqaz xalqlarının mənbəşünaslğı, Mənbəşünaslıq, ABŞ tarixinin tarixşünaslığı

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 1918-ci il Bakı soyqırımı. Tezis, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqiııiyinin Bərpasının İyirminci İldönümü Münasibətilə Magistrantların və Gənc Tədqiqatçıların Elmi-Praktik Konfransının Materialları Bakı 2011 səh41-44.
 • Azərbaycan Xalqının 31 mart soyqırımı tezis Görkəmli Azərbaycan Tarixçisi və Şərqünaşı Alim Akademik Ziya Bünyadovun Anadan Olmasının 90 illiyi Münasibətilə Magistrantların və Gənc Tədqiqatçıların Elmi-Praktik Konfransının Materialları Bakı 2012.
 • Ermənistan Dövlət terrorizmi siyasəti və onun nəticələri. Geostrategiya jurnalı N5 (11) sentyabr-oktyabr 2012.  1918-ci ildə Qubada yəhudi qırğını Dirçəliş XXİ əsr, 2013, səh 393-399.
 • Fövqəladə Tədqiqat Kmissiyasının yaradılmasına dair. Tarix və Onun problemləri N2, 2012, səh 198-202.  Quba qırğınları arxiv sənədlərində. Azərbaycanlıların Soyqırımı Arxiv sənədlərində I Beynəlxalq konfransın materialları 29-30 mart 2013.
 • 1918-ci ildə Quba qırğınları Fövqəladə Tədqiqat Komissiyasının sənədlərinə. Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XVIII Respublika Elmi-Konfransının Materialları 19-20 dekabr bakı 2013-cu
 • 1918-ci il Quba qəzasının qırğınları Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədlərində. Heydər Əliyev və Azərbaycan Təhsili Respublika Elmi-Konfransının Materialları Bakı 2013.
 • Quba qırğınları Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədlərində. Dövlət İdarəçiliyi Nəzəriyyə və Təcrübə N1(45) 2014.
 • Destroyed monuments of Guba province during the Armenian massacre. Hileya 97 N6 2015. Kiyev Массовое истребление лезгинцев в Кубинском уезде Азербайджана в 1918 году Hileya 2016, Kiyev.
 • 1918-ci il Quba soyqırımı çağdaş vətən tarixşünaslığında.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.104
 • 1918-ci il Quba Soyqırımı Fövqəladə Təhqiqat Komissiyanın Sənədlərinədə (Monoqrafiya Azərbaycanlıların 1918-ci il 31 mart soyqırımının 100 illiyinə həsr olunur). Bakı - 2018, s.207
 • 1918-ci il Quba soyqırımı çağdaş vətən tarixşünaslığında. Azərbaycan Xalq Cümhuriyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları 21-23May, 2018 il. s. 465-468
 • ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ США Учебное пособие 2018 Sentyabr (rus dilində)
 • Regionşünaslıq (Amerikaşünaslıq) İPFS-BO5 ABŞ tarixinin mənbəşünaslığı dərs vəsaiti. Bakı, 2019. s.191
 • Ulu Öndər Xilaskarlıq Missiyasının Banisidir. Tarix və Onun Problemləri, N2, 2019
Bookmark and Share