ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Türk Xalqları Tarixi Tədris kabineti. Virtual kitabxana

“Türk xalqları tarixi”nin Tədris kabineti (aud.№803)

2015/2016-cı tədris ilinin sentyabr ayından Tarix fakültəsində Universitetdaxili 50+50 qrant layihəsi çərçivəsində hazırlanaraq istifadəyə verilmiş “Türk xalqları tarixi kafedrasının tədris kabineti” nəzdində “Türk xalqları tarixi”, həmçinin digər fənlər və problemlər üzrə ədəbiyyatların toplandığı "Virtual kitabxana" fəaliyyətə başlayır. Hazırda kitabxanada azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində 100-ə yaxın kitab, jurnal, məqalə toplusu, konfrans materialları və digər nəşrlər toplanıb. Kitabxanada mövcud ədəbiyyatlardan tələbələrin, həmçinin müəllimlərin istifadə edəcəyi nəzərdə tutulur. Bu işi koordinasiya etmək məqsədilə fakültə dekanı dos.Azad Rzayevin daxili sərəncamı ilə Tarix fakültəsi tələbələrindən Fidan Əlisoy (Sabah qrupu, III kurs) və Fəridə Həmidzadə (tarix ixtisası, III kurs) “Virtual kitabxana” üzrə məsul şəxslər təyin edilmişlər. 2016-cı il fevral ayının 1-dən “Virtual kitabxana”da toplanmış kitab və jurnallardan, digər materiallardan istifadə etmək mümkün olacaq.

Kitabxananın fəaliyyəti ilə, kitabxanada olan ədəbiyyat və materiallarla tanışlıq və onların əldə edilməsi ilə bağlı Türk xalqları tarixi kafedrasının elektron ünvanına müraciət edilə bilər: [email protected]

Kitabxanamızın akademik nəşrlərlə təmin edilməsinə hər birimiz yardım edə bilərik. Çox dəyərli hesab etdiyimiz nəşrləri evimizdə saxlamaqla heç kimin xəbər tutmayacağı adi kitaba da çevirə bilərik; kitabxanaya verməklə, çoxlarının oxuyaraq faydalana biləcəyi çox qiymətli mənbəyə də. Qərar hər birimizə aid!

Kitablar və jurnallar

(Siyahının yenilənmə tarixi - 15.01.2016)

__________________________________________________________________

a) Azərbaycan dilində

KA/1 – Azərbaycan tarixçiləri. Biblioqrafik göstərici. I hissə. Kitablar. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2010. – səh.384.

__________________________________________________________________

KA/2 – Birinci  Dünya müharibəsində Osmanlı ordusunun Qafqaz hərə­katı, Azərbaycan Milli Ordusunun yaradılması və Azərbaycanın istiqlalını qazanması. Bakı, BABKM mətbəəsi, 1998.  – səh.63.

__________________________________________________________________

KA/3 – Cavid CAVADOV. Azərbaycanda xeyriyyəçilik hərəkatı (XIX əsrin sonu – XX əsrdə). Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 1999. – səh.256.

Monoqrafiya XIX əsrin sonu – XX əsrdə xalqımızın ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamış xeyriyyəçilik hərəkatının tarixi araşdırılmasına həsr olunmuşdur. Zəngin arxiv, ədəbiyyat və dövri mətbuat materialları əsasında yazılmış monoqrafiyada istər XIX əsrin sonu və istərsə də XX əsrin müxtəlif dövrlərində Azərbaycanda yaranıb fəaliyyət göstərən xeyriyyə cəmiyyətlərinin, onların yaranmasına səbəb olan amillərin və nəhayət, bu sahədə dövlət strukturlarının fəaliyyəti tədqiqata cəlb olunmuşdur. Əsərin bir fəsli dünya ictimaiyyəti və azərbaycanlıların qaçqın və köçkünlərə təmannasız yardımlarına hərs olunmuşdur.

__________________________________________________________________

KA/4 – Qafar CƏBİYEV. Girdiman tarixi (IV – IX əsrlər). Bakı, “Şərq-Qərb”, 2010. – səh.616.

__________________________________________________________________

KA/5 – Qüdrət İSMAYILZADƏ. Arxeoloqun çöl gündəliyindən. Bakı, Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2009. – səh.201.

__________________________________________________________________

KA/6 – Doktor Cavad Heyət. Tərtibçi: Məhərrəm Qasımlı, Bakı, Azərbaycan Nəşriyyatı, 1995. – səh.216.

Bu kitab İran və Azərbaycan elm və mədəniyyətinin inkişafında müstəsna xidmətləri olan dünya şöhrətli alim doktor Cavad Heyətin çətin, şərəfli ömür və yaradıcılıq yolundan söz açır. Təkcə yaşadığı İranda, təhsil aldığı Türkiyə və Fransada, qəlbən sevdiyi Azərbaycanda deyil, demək olar ki, dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində məşhur cərrah, türkoloq, ictimai xadim kimi tanınan Cavad Heyət türk-İslam mədəniyyətinin XX yüzillikdəki seçkin simalarından biri olduğu üçün onun çoxşaxəli yaradıcılıq fəaliyyətini bütün dolğunluğu ilə əks etdirmək zəruridir. Böyük alimin 70 illiyi münasibətilə “Azərbaycan” Nəşriyyatının oxuculara təqdim etdiyi bu kitab da məhz həmin niyyətlə hazırlanmışdır.

__________________________________________________________________

KA/7 – Fərhad Mirzə Qacar. Səfərnamə. Fars dilindən tərcümə: Tahirə Həsənzadə.  Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012. – səh.211.

Qacar şahzadəsi Fərhad Mirzə 1875-1876-cı illərdə Məkkə ziyarətinə gedərkən Şimali Azərbay­candan keçmiş, bir sıra yerləri gəzmiş, görkəmli şəxsiyyətlərlə söhbət etmişdir. Onun “Səfərna­mə”si bu baxımdam müasir tədqiqatçılar və oxucular üçün böyük maraq kəsb edir.

__________________________________________________________________

KA/8 – Elxan SÜLEYMANOV, Məhərrəm ZÜLFÜQARLI, Dəyanət MUSAYEV. Şamaxı Qırmızı terrorun hədəfində. 1930-40-cı illər repressiyaları. Bakı, Poliqraphic Production, 2012.– səh.223.

“Şamaxı qırmızı terrorun hədəfində (1930-40-cı illər repressiyaları)” kitabı AVCİYA-nın Şama­xının XX əsr tarixi ilə bağlı 2011-ci ildən başlanmış layihəsinin davamı kimi nəzərdə tutulmuş­dur. Kitabda 1930-40-cı illərdə sovet hökumətinin Şamaxıda həyata keçirdiyi repressiyalardan, xüsusilə Təklə hadisəsindən və “Şamaxı prosesi”ndən ətraflı bəhs olunur.

__________________________________________________________________

KA/9 – Ədalət QASIMOV. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respub­likasının inkişaf tarixi (1969-2003-cü illər). Bakı, “Turxan” NPB, 2013. – səh.264.

__________________________________________________________________

KA/10 – Kəmalə RUİNTƏN. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və dünya siyasəti. Bakı, Adiloğlu, 2008. – səh.260.

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində yaranmış Dağlıq Qarabağ məsələsi regional məsələ olmaqla yanaşı, dünya siyasətinə təsir göstərən amillərdən sayılır. Monoqrafiyada müna­qişənin həlli üçün səmərəli sayılan 2006-cı ilin fonunda münaqişənin mənbələri, onun inkişaf mərhələləri, beynəlxalq təşkilatların və münaqişənin nizamlanması prosesində birbaşa iştirak edən ATƏT-in Minsk qrupunun, həmin qrupun həmsədr dövlətlərinin mövqeyi və münaqişəyə münasibəti araşdırılır. Kitabda həmçinin İranın nüvə məsələsi ilə Ermənistan-Azərbaycan müna­qişəsinin qarşılıqlı təsiri təhlil edilir, münaqişənin Ermənistanın iqtisadiyyatına təsiri də diqqət­dən kənarda qalmamışdır. Həmçinin beynəlxalq hüquqi sənədlərə istinad edilərək ermənilərin “öz müqəddəratını təyinetmə” və “dövlətlərin varisliyi” məsələləri kimi iddialarına faktlarla ca­vab verilir. Bununla yanaşı, monoqrafiyada münaqişənin bu günədək həll olunmamış qalmasının səbəbləri araşdırılır.

__________________________________________________________________

KA/11 – İsmayıl MƏMMƏDOV. Hunlar. Dərs vəsaiti. Bakı, Bakı Universite­ti Nəşriyyatı, 1997. – səh.98.

Kitabda türk xalqlarının etnogenezisində iştirak edən xalqlar içərisində mühüm mövqe tutan hunlardan, Hun imperatorluğundan və bu imperiyanın tərkibində mövcud olmuş saysız-hesabsız xalqlar və tayfalardan bəhs olunur.

__________________________________________________________________

KA/12 – N.Nərimanov. Məqalələr, nitqlər. İki cildlik. I cild. Fevral 1896 – mart  1920. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1971. – səh.268.

__________________________________________________________________

KA/13 – Məhərrəm ZÜLFÜQARLI. Qaradağlı faciəsi. Dağlıq Qarabağda erməni terroru. 17 fevral 1992-ci il. Bakı, Qanun, 2010. – səh.36.

Kitabda hətta bir çox rəsmi xronoloji məlumatlatlarda belə haqqında məlumat verilməyən bir faciədən,  Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinin işğalından bəhs olunur.

__________________________________________________________________

KA/14 – Mövlud Uluğtəkin Yılmaz. Türk xalqlarının ortaq ata-babaları. Tərcümə: Fazil Karaoğlu. Bakı, Göytürk, 1997. – səh.211.

__________________________________________________________________

KA/15 – Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycan türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələr sistemində (XX əsrin 90-cı illəri). Bakı, Adiloğlu, 2005. – səh.236.

Monoqrafiyada Azərbaycanın türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələri tarixşünaslıqda və siyasətşünas­lıqda ilk dəfə olaraq kompleks şəkildə elmi-tədqiqat obyekti kimi araşdırılır, müxtəlif faktların toplanması, sistemləşdirilməsi və təhlili əsasında müstəqilliyin ilk on ili ərzində bu əlaqələrin ta­rixi yazılır. Faktiki materialların öyrənilməsi və təhlili əsasında mövcud əlaqələrin formaları, məqsəd və vəzifələri göstərilir, real vəziyyəti – mövcud problem və çətinliklər müəyyənləşdirilir, ümumiləşmələr aparılır, gələcəkdə bütün potensial imkanlardan istifadə edilməklə münasibətlə­rin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə praktik tövsiyələr verilir.

__________________________________________________________________

KA/16 – Solmaz QAŞQAY. Ön Asiyada miqrasiya proseslərinə dair. Bakı,               “Şərq-Qərb”, 2009. – səh.120.

__________________________________________________________________

KA/17 – Şəhla MƏMMƏDLİ. XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycan – Hindistan ticarət əlaqələri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2011. – səh.152.

__________________________________________________________________

KA/18 – Tofiq MUSTAFAZADƏ. Azərbaycan – Rusiya münasibətləri. XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrin əvvəllərində. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2013. – səh.528.

__________________________________________________________________

KA/19 – Tofiq MUSTAFAZADƏ. Qarabağ xanlığı. Bakı, Sabah, 2010.                     – səh.333.

Kitabda XVIII-XIX əsrlər Azərbaycan tarixində çox mühüm rol oynamış bir dövlətin – Qarabağ xanlığının tarixi ilk mənbələr və müasir elmi ədəbiyyatın əsasında ilk dəfə kompleks araşdırıl­mışdır.

__________________________________________________________________

KA/20 – Yaqub MAHMUDOV. Özümüz. Bakı, Aspoliqraf, 2008. – 169 səh.

Kitabda ötən əsrin 60-70-ci illərinin əvvəllərində Rəsul Rza başda olmaqla, ilk Azərbaycan ensiklopediyaçılarının xalqımızın ulu keçmişinin, yaratdığı ümumbəşəri dəyərlərin ensiklopedi­yada doğru-düzgün əks  olunması uğrunda rəsmi ideologiyanın müdafiəçilərinə, onların Mərkəz­dəki havadarlarına qarşı çətin mübarizəsindən bəhs olunur. Əsərdə o zaman Azərbaycanda yeni­cə rəhbərliyə başlayan Heydər Əliyevin Ensiklopediyadakı milli oyanış qüvvələrini təqiblərdən və haqsız ləkələnməkdən qorumasına dair nadir faktlar işıqlandırılmışdır.

__________________________________________________________________

KA/21 – Yaqub MAHMUDOV. Orta əsrlər tarixi. Avropa erkən orta                       əsrlərdə. Bakı, Təhsil, 2012. – səh.216. – Dərslik.

Dərslikdə orta əsrlərin ilk çağlarında Avropa ölkələrində feodal münasibətlərinin meydana gəlməsi və təşəkkülü, Fransa, İtaliya, Almaniya, İngiltərə, həmçinin Bizans tarixinin ən mühüm hadisələri əksini tapmışdır. Kitabda “xalqların böyük köçü”, barbar krallıqların yaranması, erkən orta əsr Avropa tarixinin və mədəniyyətinin özəllikləri, xristianlığın erkən dövrü, dinin və dövlətin qarşılıqlı münasibətləri kimi məsələlərə xüsusi diqqət ayrılmışdır.

__________________________________________________________________

KA/22 – Yaqub MAHMUDOV. Azərbaycan tarixi. Erkən intibah dövrü (IX əsrin ikinci yarısı – XIII əsrin əvvəlləri). Bakı, Aspoliqraf, 2008. – səh.128.  – Dərslik.

Kitabda Ərəb Xilafətinin süqutundan sonra Azərbaycanda yerli dövlətlərin yaranması ilə baş­lanmış siyasi, iqtisadi və mədəni dirçəlişdən bəhs olunur. Müəllif “Kitabi-Dədə Qorqud” dastan­larının bütün ölkə ərazisində yayılması və Azərbaycan xalqının təşəkkülü ilə başlanmış və XIII əsrin əvvəllərinədək davam etmiş bu oyanış dövrünü ilk dəfə olaraq Azərbaycan tarixinin erkən intibah dövrü kimi qələmə alır.

__________________________________________________________________

KA/23 – Yeganə Gözəlova. Orta əsrlərdə Avrasiyanın ticarət əlaqələri. Bakı, Təhsil, 2011.

Monoqrafiyada V-XV əsrləri əhatə edən 1100 illik xronoloji çərçivədə Avrasiyanın ticarət əlaqə­ləri kompleks şəkildə işıqlandırılır. Müəllifin əsas diqqət yetirdiyi məsələlər beynəlxalq ticarətin nəzəri tərəfləri, o cümlədən Avropa-Asiya ticarət balansının aktivlik dərəcəsi, ticarətin “Avrasi­ya” adlı coğrafi və tarixi məkan üçün başlıca pozitiv və neqativ tərəfləri, iqtisadi əlaqələrin cəmiyyətin inkişafında yeri, orta əsr ticarətinin simasının tədricən dəyişilməsi prosesidir.

__________________________________________________________________

KA/24 – Yunuz OĞUZ. Qədim türklər və passionarlıq nəzəriyyəsi L.N.Qumilyovun tədqiqatlarında. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2011. –səh.191.

__________________________________________________________________

KA/25 – Yusifəli HƏSƏNOV. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq idman və turizm əlaqələri sistemində (1991-2005-ci illər). Bakı, Elm və təhsil, 2015. – səh.224.

Monoqrafiyada Azərbaycan Respublikasında idman və turizmin inkişafını şərtləndirən və təmin edən idman və turizm təşkilatlarının strukturlarının yaradılması, idman və turizm sahəsində maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi, bu məqsədlə dövlət proqramlarının hazırlanması, regional və beynəlxalq təşkilatlarda fəal iştirakı, müxtəlif ölkələrlə müvafiq müqavilələrin bağlanması məsələləri işıqlandırılır. Kitab mütəxəssislər və geniş ictimaiyyət üçün nəzərdə tutulmuşdur.

__________________________________________________________________

b) Türk dilində

KT/1 – Barış ÖZDAL, R.Kutay KARACA. Diplomasi Tarihi - I. I Baskı.Bursa:Dora Yayınları, 2015. – s.604.

__________________________________________________________________

KTd/2 – Doç.Dr.Barış ÖZDAL, Doç.Dr.R.Kutay KARACA. Diplomasi Tarihi - I. Ders Notları 2015.Bursa:Dora Yayınları, 2014. – s.392.

Ders notları, Diplomasi tarihi üzerine kısa bir zaman içinde hızlı fakat doğru bilgiler edinmek isteyenler için hazırlanmıştır.

__________________________________________________________________

KT/3 – Doç.Dr.Barış ÖZDAL, Doç.Dr.R.Kutay KARACA. Diplomasi Tarihi - II. Yardımcı Ders Notları 2014.Bursa:Dora Yayınları, 2014. – s.246.

Türkçe literatürde eksikliği tespit edilen soru ve kısa cevaplardan oluşan kitapdır.

__________________________________________________________________

KT/4 – Doç.Dr.Barış ÖZDAL, Doç.Dr.R.Kutay KARACA. Osmanlı Diplomasi Tarihi . Yardımcı Ders Notları 2014.Bursa:Dora Yayınları, 2014. – s.262.

Türkçe literatürde eksikliği tespit edilen soru ve kısa cevaplardan oluşan kitapdır.

__________________________________________________________________

KT/5 – Doç.Dr.Barış ÖZDAL. Diplomasi Tarihi - I. Yardımcı Ders Notları.Bursa:Dora Yayınları, 2013. – s.158.

Türkçe literatürde eksikliği tespit edilen soru ve kısa cevaplardan oluşan kitapdır.

__________________________________________________________________

KT/6 – Charles J. Rose bault. İslamın kılıcı Sebahattin Eyyubi. Nokta kitap. İstanbul, 2010. – səh.295.

__________________________________________________________________

KT/7 – Doç.Dr.Hakan Kırımlı. İsmayıl bey Kaspiralı. Krım türkleri kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi Yayınlar No4. Ankara, Kızılay, 2001. – səh.46.

__________________________________________________________________

KT/8 – İslam Kerimov. İdeal nesil arzusu. İstanbul,  2000. – səh.196.

__________________________________________________________________

KT/9 – Henri De COULİBOEUF De BLOCQUEVİLLE. Türkmenler arasında. Çeviren: Rıza Akdemir. Ankara, İmge Matbaacılık & Yayıncılık, 2000. – səh.111.

1860 yılında Harezm bölgesinde yaşayan Türkmenler üzerine yapılan bir İran seferine, fotoqraf­çı ve ressam olarak katılan Fransız subayı Henri de Blocqueville, savaşı İran ordusunun kaybet­mesi üzerine, Teke Türkmenleri’ne esir düşmüş ve 14 ay boyunca Türkmenler arasında yaşamış­tır. Bu süre içinde Türkmenler’in aile heyatı, gelenek ve göreneklerini dikkatla izleyen yazar, kültür tarihimiz bakımından çok mühim saydığımız bir eser ortaya koymuştur. Yazar, ilk defa olaraq 1866 yılında neşredilen kitabına, bizzat çekdiği fotoqraflara ve çizdiği taslaklara göre yapılan gravürleri de eklemiş ve böylece kültürümüze etnoğrafiya, sanat tarihi ve folklor bakı­mından büyük bir hizmette bulunmuştur. Almancasından cevirilen eserin, Türk tarihinin Orta Asya’dakı köklerini incelemek ve oğrenmek isteyenler için faydalı bir kaynak olacağına inanıyoruz.

__________________________________________________________________

KT/10 – Nursultan Nazarbayev. Kazakistanın yeni gelişme merhalesinde “Kazakistan-2030” stratejisi. Ankara, Pelin ofset, 2007. – səh. 43.

__________________________________________________________________

KT/11 – Mehmet Ali Yalçın. Hitlerin türk dostları. II Dünya Savaşındaki gizli belgeler ve yazışmalar. İstanbul, Düş yayınları, 2006. – səh.185.

__________________________________________________________________

KT/12 – Metin Özkan. Türk Devletleri. İstanbul, Kalipso yayınları.                                      – səh.341.

__________________________________________________________________

KT/13 – Mustafa Armağan. Avrupanın 50 büyük yalanı. İstanbul, Timaş

yayınları, 2009. – səh.320.

__________________________________________________________________

KT/14 – Okay  Tiryakioğlu. Kuşatma 1453. İstanbul, Timaş yayınları, 2010.  – səh.283.

__________________________________________________________________

KT/15 – Samed Serdarniya. Salar-i Milli Bağır Han. Ankara, Sıhhiye, 1996. – səh.94.

__________________________________________________________________

KT/16 – Prof.Dr.Osman TURAN. Türk Cihan Hakimiyyeti Mefküresi Tarihi. Türk Dünya Nizamının Milli, İslami ve İnsani Esasları. Cilt:1-2. Boğaziçi Yayınları 1996. – səh.347.

Türklerin, tarih boyunca, kıt’alara hakimiyyeti biliniyor; fakat bu kudretin manevi ve mefkurevi amilleri düşünülmüyordu. Bu durum Türk milletini, tarihini ve medeniyyetini anlamakta, hatta İslam ve Hıristiyan dünyalarının tekamüllerini de izahta güçlük teşkil ediyordu. İşte bu eser, milli, dini ve insani ideallere bağlı bir milletin, asırlarca, nasıl bir Cihan hakimiyeti mefkuresine erişerek yükseldiğini, “Nizam-i alem” davası ile başka milletlere ne derece adalet ve nizal getirdiğini hikaye eder.

__________________________________________________________________

c) Rus dlində

KR/1 – Великий сын Кавказа – Арнольд Чикобава-110. Тбилиси, Тбилисский Государственный Университет имени Ив.Джавахиш­вили, факультет гуманитарных наук, Институт Кавказоведения, 2008. – стр.28.

Арнольд Чикобава - историк грузинской языковедческой мысли, теоретик общего языко­знания, выдающийся представитель описательного и сравнительного картвельского языка.

__________________________________________________________________

KR/2 – Геноцид азербайджанского народа 1918 года: организаторы и            палачи. Баку, ИПО «Турхан», 2013. – стр.272.

__________________________________________________________________

KR/3 – Самарканд. Путеводитель. Ташкент, Издательство журнала «SAN AT», 2007. – стр.48.

__________________________________________________________________

KR/4 – Утарида ГУСЕЙНОВА. Азербайджан – США перспективы сотрудничества (90-е годы). Баку, «Нурлан», 2000. – стр.176.

В монографии, впервые, в качестве объекта исследования рассматривается Азербай­джан вовнешнеполитических интересах США, в комплексной форме анализируются азербайджано-американские отношения последнего десятилетия ХХ века. Работа осно­вывается на фактических материалах, собранных автором в США и Азербайджанской Республике.

__________________________________________________________________

KR/5 – Ягуб МАХМУДОВ. Взаимоотношения  государств Аккоюнлу и Сефевидов с западноевропейскими странами (II половина XV - начало XVII века). Баку, Издательство Бакинского Университета, 1991. – стр.264.

В монографии исследуется история взаимоотношений государств Аккоюнлу с Сефевида­ми, охватывающих значительные территории на Ближнем и Среднем Востоке, в том числе в Закавказье, с европейскими державами в средние века; освещается дипломатии­ческая деятельность азербайджанских посланцев, ведших переговоры с западноевропей­скими правителями.

__________________________________________________________________

d) Ingilis dilində

Kİ/1 – Samarkand. Guidebook. Tashkent, “SAN AT”, 2007. – стр.28.

__________________________________________________________________

Kİ/2 – The Great Son of Caucasus – Arnold Chirobava-110. Tbilisi, Iv.Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanites Institutr of Caucasiology, 2008. – стр.28.

__________________________________________________________________

Jurnallar

a) Azərbaycan dilində

JA/1 – “Altay” jurnalı, 1 Oktyabr 2009, №2

__________________________________________________________________

JA/2 – “Füyuzat” jurnalı. Ədəbi, fənni, siyasi, ictimai, müsəvvər, həftəlik türkcə  məcmuəyi- islamiyyətdir. №2 (58), 2011

__________________________________________________________________

JA/3 – “Füyuzat” jurnalı. Ədəbi, fənni, siyasi, ictimai, müsəvvər, həftəlik türkcə  məcmuəyi- islamiyyətdir. №2 (57), 2011

__________________________________________________________________

JA/4 – “Hesabat”. ANS PRESS,Nəşriyyat Evi, №09(160), Oktyabr 2009

__________________________________________________________________

JA/5 – “Hesabat”. ANS PRESS,Nəşriyyat Evi, №08(159), Avqust-Sentyabr 2009

__________________________________________________________________

JA/6 – “Hesabat”. ANS PRESS,Nəşriyyat Evi, №05(156), May 2009

__________________________________________________________________

JA/7 – “Hesabat”. ANS PRESS,Nəşriyyat Evi, №12(150), Noyabr 2008

__________________________________________________________________

JA/8 – “Hesabat”. ANS PRESS,Nəşriyyat Evi, №16(53), 29.04.2006

__________________________________________________________________

JA/9 – “Region plus”. Analitik buraxılış, №23(91), 1 Dekabr 2009

__________________________________________________________________

JA/10 – “Region plus”. Analitik buraxılış, №20(88), 15 Oktyabr 2009

__________________________________________________________________

JA/11 – “Region plus”. Analitik buraxılış, №19(87), 1 Oktyabr  2009

__________________________________________________________________

JA/12 – “Region plus”. Analitik buraxılış, №14(34), 15 İyul 2007

__________________________________________________________________

JA/13 – “Region plus”. Analitik buraxılış, №13(33), 1 İyul 2007

__________________________________________________________________

JA/14 – “Strateji təhlil” jurnalı. Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Nəşri.                     №3 2013

__________________________________________________________________

JA/15 – “Tarix və Gerçəklik”. Azərbaycan Tarix  Qurumu, 1/2010

__________________________________________________________________

b) Türk dilində

JT/1 – Prof.Dr. Harun ÖZTÜRKLER. Ortadoğu Ve Kuzey Afrika Ekonomi­lerine Giriş. ORSAM Kaynak, No:2, Eylül 2015.

__________________________________________________________________

JT/2 – ISID Sonrası Irak’ta Tartışmalı Yeni Aktor: Haşdi Şaabi (Halk/Millet Yığınları).  ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi), Rapor No:198, Mayıs 2015. Ankara, Türkiye, ORSAM, 2015.

__________________________________________________________________

JT/3 – Türkiye – Lübnan Dostluk Köprüsü: Lübnan’da Türk Varlığı Ve Osmanlı Mirası. ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi), Rapor No:199, Haziran 2015. Ankara, Türkiye, ORSAM, 2015.

__________________________________________________________________

JT/4 – Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri. ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi), Rapor No:195, Ocak 2015. Ankara, Türkiye, ORSAM, 2015.

__________________________________________________________________

JT/5 – “Tesam akademisi 03”. Ocak /January 2015

__________________________________________________________________

JT/6 – Türk Dünyası Araştırmaları. 133, Ağustos 2001

__________________________________________________________________

JT/7 – “Tarih”. Türk dünyası tarih ve kültür dergisi. Aralık 2001

__________________________________________________________________

JT/8 – “Tarih”. Türk dünyası tarih ve kültür dergisi. Mayıs 2001

__________________________________________________________________

JT/9 – “Tarih”. Türk dünyası tarih ve kültür dergisi. Aralık 2000

__________________________________________________________________

JT/10 – “Tarih”. Türk dünyası tarih ve kültür dergisi. Ekim 2000

__________________________________________________________________

JT/11 – “Tarih”. Türk dünyası tarih ve kültür dergisi. Temmuz 2000

__________________________________________________________________

JT/12 – “Tarih”. Türk dünyası tarih ve kültür dergisi. Haziran 2000

__________________________________________________________________

JT/12 – “Tarih”. Türk dünyası tarih ve kültür dergisi. Mart 2000

__________________________________________________________________

c) Rus dilində

JR/1 – «История и реальность». Азербайджанское Историческое общество, 1/2000

__________________________________________________________________

JR/2 – “Kavkaz”, август 1997, №1

__________________________________________________________________

d) İngilis dilində

Jİ/1 – Turkey – Lebanon Friendship Bridge: The Turkish Presence And The Ottoman Heritage In Lebanon. ORSAM (Center For Middle Eastern Strategic Studies), Report No:199, June 2015. Ankara-Turkey, ORSAM, 2015.

__________________________________________________________________

Jİ/2 – A New Controversial Actor In Post-ISIS IRAQ: Al-Hashd Al-Shaabi (The Popular Mobilization Forces). ORSAM (Center For Middle Eastern Strategic Studies), Report No:198, May 2015. Ankara-Turkey, ORSAM, 2015.

__________________________________________________________________

Jİ/3 – International Cooperation Againist Foreign Terrorist Fighters: The Experience Of Turkey. ORSAM  Review Of Regional Affairs, No:22, February 2015.

__________________________________________________________________

Jİ/4 – EURAS Academic Journal. Volume 2, No:1, 2014. Istanbul/Turkey, Winter-2014.

__________________________________________________________________

Jİ/5 – EURAS Academic Journal. Volume 1, No:3, 2013. Istanbul/Turkey, Autumn-2013.

__________________________________________________________________

Jİ/6 – The History & Reality”. Azerbaijan Historical Society, 1/2000

__________________________________________________________________

Konfrans materialları

KM/1 – Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya. İqtisadi və Beynəlxalq Münasibətlər. II Beynəlxalq konqres. Qafqaz Universi­teti. Bakı, 02-05 may 2007

__________________________________________________________________

KM /2 – Центральная Азия 2010 - Перспективы человеческого развития.. Региональное бюро по странам Европы и СНГ. Publishwd by ScanWeb, Finland, 2010

__________________________________________________________________

Məqalə topluları

MTA/1 – Azərbaycanda inqilabi hərəkatın sosial-iqtisadi zəmini (XIX əsr – XX əsrin əvvəlləri). Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi. Bakı, S.M.Kirov adına ADU-nun nəşri, 1983. – səh.91.

__________________________________________________________________

MTA/2 – Azərbaycanda inqilabi hərəkatın inkişafında fəhlə təşkilatlarının rolu. Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi. Bakı, S.M.Kirov adına ADU-nun nəşri, 1984. – səh.83.

__________________________________________________________________

MTA/3 – Azərbaycanın mühüm tədris və tədqiqat mərkəzi. Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının 10 illik yubileyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, “Adiloğlu” MMC, 2002. – səh.72.

__________________________________________________________________

MTR/1 – Социально-экономические предпосылки революционного движения в Азербайджане (конец XIX - начало ХХ вв.). Тематический сборник научных трудов. Баку, Издание АГУ им.С.М.Кирова, 1983.  – стр.91.

__________________________________________________________________

MTR/2 – Роль рабочих организаций в развитии революционного движения в Азербайджане. Тематический сборник научных трудов. Баку, Издание АГУ им.С.М.Кирова, 1984.  – стр.83.

__________________________________________________________________

Bookmark and Share