ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Tədris metodik işlər, monoqrafiyalar

Proqram
1. Türkiyə Cümhuriyyətinin xarici siyasəti. “Regionşünaslıq (Türkiyə üzrə)” ixtisası üzrə magistratura təhsil pilləsində tədris üçün. Tərtib edənlər: Sevinc Ruintən, Cavid Əlisgəndərli. Bakı, 2017.
2. Türk xalqları tarixi (qədim dövrlərdən günümüzə qədər). Kənar fakültələrdə tədris edilmək üçün. Tərtib edən: Sevinc Ruintən. Bakı: İlay MMC, 2008. – 1 c.v.
3. XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri dünya dövlətlərinin maraqları sistemində. “Türk dünyası tarixi” ixtisası üzrə magistratura təhsil pilləsində tədris üçün. Tərtib edən: Sevinc Ruintən. Bakı, 2011.
4.Yeni dünya düzəni şəraitində Türkiyə - Qafqaz münasibətləri. Tərtib edən: Sevinc Ruintən. Bakı, 2012.

Metodik vəsait
1.Sevinc RUİNTƏN.Türk xalqları tarixi (yeni və müasir dövrlər). Bakalavr təhsil pilləsində tədris üçün. Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2012. 2,5 ç.v.

Dərs vəsaiti
1.Sevinc RUİNTƏN. XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri dünya dövlətlərinin maraqları sistemində. “Türk dünyası tarixi” ixtisası üzrə magistratura təhsil pilləsində tədris üçün dərs vəsaiti. Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2014. – 242 səh.


Tərcümə
Bakı Dövlət Universiteti “Türk xalqları tarixi” kafedrasının əməkdaşları tərəfindən tarix fakültəsində tədris edilmək üçün hazırlanmış“Türk xalqları tarixi. Bakı, 2002” Vahid proqramın rus dilinə tərcüməsi. Bakı, 2008.

Elmi redaktor

Kəmalə Ruintən. Regional münaqişələr. Metodik vəsait.Bakı: Ləman poliqrafi¬ya mətbəəsi, 2018. – 111 s. – Elmi redaktor

Cavid Əlisgəndərli. Türkiyənin Qafqaz siyasəti. Bakalavr təhsil pilləsində tədris edilmək üçün ixtisas fənni proqramı. Bakı, 2016.

Kəmalə Ruintən. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və dünya siyasəti (Bakı: Adiloğlu, 2008. 260 səh.) monoqrafiyasının redaktoru.

Monoqrafiya
Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycan türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələr sistemində (XX əsrin 90-cı illəri). Bakı: Adiloğlu, 2005. – 236 səh.

Bookmark and Share