ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyalara Opponentlik

1. Əfəndiyeva Vüsalə Elşad qızı. “Azərbaycan – Norveç əlaqələri (1991-2011-ci illər)”. – İxtisas: 5507.01 - Beynəlxalqmünasibətlər tarixi. – Dissertasiya 24 oktyabr 2018-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda müdafiə edilmişdir.

2. Aslanlı Günel Mobil qızı. “Azərbaycan Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında dövlət siyasəti (2003-2013-cü illər)”. İxtisas: Vətən tarixi - 5503.02. – Dissertasiya 11 iyul 2018-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda müdafiə edilmişdir.

3.Əmirova Yaqut Fərahim qızı. Azərbaycan SSR – Türkiyəmünasibətləri (XX əsrın 20-ci illəri). – İxtisas: 5503.02 – Vətən tarixi. – Dissertasiya 28 aprel 2017-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adınaTarix İnstitutunda müdafiə edilmişdir.

4. Mahmudova Gülnaz Hacıömər qızı. Azərbaycan Respublikasının dövlət ali təhsil sistemində humanitar sahələr üzrə kadr hazırlığı (1991-2005-ci illər). – İxtisas: 5503.02 – Vətən tarixi. – Dissertasiya 17 fevral 2016-cı ildə AMEA-nın A.A.Bakıxanov adınaTarix İnstitutunda müdafiə edilib.

5. Rövşanə Ramiz qızı Sadıqbəyli. XX əsrin 50-90-cı illərində SSRİ-nin Misirlə qarşılıqlı iqtisadi, elmi və mədəni əlaqələrində Azərbaycan SSRİ-in iştirakı. – 5503.02 – Vətən tarixi. 5502.01– Ümumi tarix. 5507.01 – Beynəlxalq münasibətlər tarixi. 5509.01 – Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat metodikası ixtisasları. Dissertasiya 16 dekabr 2015-ci ildə AMEA-nın A.A.Bakıxanov adınaTarix İnstitutunda müdafiə edilib.

6. Raisə Rəşid qızı Cəfərova. Mərkəzi Asiya respublikalarında Azərbaycan diasporu: təşəkkülü və fəaliyyəti. İxtisas: 5503.02 – Vətən tarixi. – Dissertasiya 23 sentyabr 2015-ci ildə AMEA-nın A.A.Bakıxanov adınaTarix İnstitutunda müdafiə edilib.

7. Yəhya Məmməd oğlu Babanlı. Azərbaycan diasporunun dövlətlərarası münasibətlərin inkişafında rolu. – İxtisas: 5503.02 – Vətən tarixi. – Dissertasiya 29 iyun 2015-ci ildə AMEA-nın A.A.Bakıxanov adınaTarix İnstitutunda müdafiə edilib.

8. Ahmet Adem oğlu Çamalan. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasında təhsil əlaqələri (1991-2010). İxtisas: 5503.02 – Vətən tarixi. – Dissertasiya 26 may 2014-cü ildə AMEA-nın A.A.Bakıxanov adınaTarix İnstitutunda müdafiə edilib.

Bookmark and Share