ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Talıbova Maral

Talıbova Maral Xanım Əmir qızı

BDU, tarix fakültəsi «Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika» kafedrasının baş Müəllimi
Tel:(+99412) 4381209

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 22 sentyabr 1940-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmub

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1961-1966, ADU,tarix fakültəsinin əyani şöbəçisi
 • 1969-1973, ADU, tarix fakültəsi, aspiranturası

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1966-1969, ADU, tarix fakültəsi, «SSRİ tarixi» kafedrası, baş laborant
 • 1969-1973, ADU, tarix fakültəsi, «SSRİ tarixi» kafedrası, aspimrant
 • 1975-1980, ADU, tarix fakültəsi, «SSRİ tarixi» kafedrası, müəllim
 • 1980-1983, ADU, tarix fakültəsi, «Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və köməkçi tarix fənləri» kafedrası, müəllim
 • 1983-ci ildən hal-hazıra qədər BDU, tarix fakültəsi, «Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika» kafedrası, baş müəllim
 • 30-dan çox elmi məqalənin, proqram («SSRİ tarixinin tarixşünaslığı», «Azərbaycan arxivşünaslığı», «Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı», «Tarixin tarixi metodikası») və metodiki vəsaitin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • «Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika»;«Azərbaycan tarixinin tarixhünaslığı» «Azərbaycan fəhlə sinifinin yaranması və formalaşmasının tarixşünaslığı» problemi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1964, M.V.Lomonosov adına MDU, TEC-in konfransı;
 • 1965, ADU, TEC-in konfransı;
 • 1965, EDU, TEC-in konfransı;
 • 1981, 1986, 1988, 1996, 2007, BDU və Bakı şəhər Ali məktəblərinin konfransları;

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • «Oktyabr və Azərbaycan fəhlə sinifinin formalaşması probleminin öyrənilməsi tarixindən», Bakı, 1988.
 • «Azərbaycan fəhlə sinifinin mədəni-texniki səviyyəsinin öyrənilməsi tarixindən», BDU, 1994.
 • «Azərbaycan fəhlə sinifinin əmək fəaliyyətinin inkişafı tarixinin bəzi məsələlərinin öyrənilməsindən», BDU, 1994.
 • «Azərbaycan tarixşünaslıbında maarifçi-demokratik istiqamət» // Tarix və onun problemləri, 2007.
 • «A.Bakıxanovun tarixi görüşləri» // Tarix və onun problemləri, 2008.
 • Tarixi Sənədlərlə iş və Onun əhəmiyyəti fənnin proqramı. Bakı.2010
 • Azərbaycanın ikinci müharibəsində iştirakının tarixşünaslığı.
 • Qafqaz tarixinin tarixşünaslığı fənnin proqramı. Bakı. 2011.
 • К изучению истории исторической науки. методическое пособиею Бакую 2011.
 • Azərbaycan Arxivşünaslığın kursunun proqramı. Bakı-2011.
 • К истории изучения исторической науки. для подготовки бакалавров. Баку. 2012.
 • Azərbaycan Arxivşünaslığı kursunun proqramı. Bakı.2012.
Bookmark and Share