ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Təhminə Aslanova

TƏHMİNƏ ASLANOVA AKİF qızı

tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

E-mail: tahminaaslanova@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMATI

 • 25 aprel, 1983-cü ildə Kəlbəcər şəhəri, Azərbaycan Respublikasında anadan olub.
 • 1989-1999 illərdə, Bakı şəhərində Xətai rayon №287 Zəkalar Liseyini bitirib.

TƏHSİL VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

 • 1999-2003 illərdə Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsində bakalavr pilləsini bitirmişdir.
 • 2005-2009 Tarix fakultəsində Azərbaycan Tarixi (humanitar elmlər üzrə) doktoranturaya qəbul olunmuşdur.
 • 2012-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. Mövzu " Azərbaycam rəhbərliyində siyasi qruplaşmalar və onun respublikanın ictimai-siyasi həyatina təsiri ( XX əsrin 20-ci illərinin ikinci yarısı - 30-cu illərin əvvəli)
 • 2013-cü il tarixli (protokolı N21-10) qərarı ilə Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2003-2014  İ. Əfəndiyev adına Elitar Gimnaziyada müəllim kimi çalışıb.
 • 2014-cü ildən Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsində Azərbaycan Tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasında müəllim çalışır. Azərbaycan və İnglis qruplarında Azərbaycanın Yeni və Ən Yeni Tarixindən mühazirə oxuyur.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan Yeni və Ən Yeni Tarixi, XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəli.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 • Böyük Ağa Talıblı XX əsrin 20-30-cu illərinin siyasi oyunlarının qurbanı. Tarix və Onun problemləri N4 2007, səh4.
 • İdarəçilikdə sərt mərkəzləşdirmə prosesinin Azərbaycan rəhbərliyində siyasi qruplaşmaların fəallaşmasına təsiri ( XX əsrin 20-ci illərinin sonu 30-cu illərin əvvəli). Tarix və Onun problemləri, N1-2, 2009, səh 152-157
 • Azərbaycan rəhbərliyində daxili siyasi çəkişmələr (XX əsrin 20-ci illərinin sonu) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri N4, 2009, səh 62-66
 • Azərbaycan kəndində yeridilən siyasətin rəhbər diarələrdə ziddiyyətlərin kəskinləşməsinə təsiri ( XX əsrin 20-ci illərinin sonu 30-ci illər) Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin xəbərləri N6, 2009 səh 62-66.
 • Sovet Azərbaycanında siyasi rəhbərliyin sosial tərkibinin formalaşmasının bəzi xüsusiyyətləri (XX əsrin 20-ci illərinin ikinci yarısı 30-cu illər) AMEA Tarix İnstitutunun elmi əsərləri, cild 31, 2009, səh 111-115.
 • Советская политическая система и некоторые особенности её формирования (20-30-е гг. XX века) AMEA Tarix İnstitutunun elmi əsərləri, cild 33, 2010, səh. 385-395
 • Роль национальной политики центра в разногласиях в руководстве Азербайджана (вторая половина 20-х - 30-е годы XX века) Культура народов Причерноморья N192. Т.2, 2011, стр. 135-137
 • 2-3 noyabr 2017-ci ildə BDU-nun Tarix fakültəsində “Rusiyada Fevral burjua inqilabının Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyətə təsiri” mövzusunda keçirilən konfransda iştirak etmişlər

 

Bookmark and Share