ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

İsmayılzadə Qüdrət

Qüdrət Seyfulla oğlu İsmayılzadə

Tarix elmləri doktoru, professor, Tarix fakültəsinnin Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının müdiri Əməkdar müəllim
Tel:(+99412)-476-82-35;
E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1934-cü il 24 oktyabrda Bakı şəhərində neftçi ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1952-ci ildə 208 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1952-1957-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin tələbəsi olmuşdur.
 • 1960-1963-cü illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının aspirantı olmuşdur.
 • Namizədlik dissertasiyası – «Qərbi Azərbaycanın qədim mədəniyyəti tarixinə dair», Tbilisi Dövlət Universiteti, 12 fevral 1964-cü il
 • Qarabağ, Azıx, Sarıtəpə və digər arxeoloji ekspedisiyalarında iştirak etmişdir.
 • 1964-1988-ci illərdə Füzuli arxeoloji ekspedisiyasına rəhbərlik etmişdir.
 • Doktorluq dissertasiyası – «Azərbaycanın erkən tunc dövrü mədəniyyəti», Gürcüstan Elmlər Akademiyası, Tarix İnstitutunun Elmi Şurası, 28 oktyabr 1983-cü il
 • 26/11/2019, Prezident İlham Əliyevin digər sərəncamı ilə Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Bakı Dövlət Universitetinin“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib:

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1957-1958-ci illərdə Azərbaycan SSR Yardımlı rayonu Arus və Mirimli kənd məktəblərində tarix və rus dili müəllimi işləmişdir.
 • 1958-1977-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası: Tarix İnstitutu, Arxeologiya və Etnoqrafiya sektorunun əməkdaşı olmuşdur; hal-hazıradək Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu ilə əməkdaşlıq edir.
 • 1977-ci ildən hal-hazıradək Bakı Dövlət Universiteti: «Ümumi tarix» kafedrası, «Qədim dünya və Orta əsrlər tarixi» kafedrası, «Arxeologiya və Etnoqrafiya» kafedrasında çalışır
 • 1989-1990-cı illərdə AFR-də Azərbaycanın maddi mədəniyyəti haqqında mühazirələr oxumuşdur
 • Troya, Boğazköy və Altıntəpə kimi dünya əhəmiyyətli abidələrdə arxeoloji qazıntılarda iştirak etmişdir.
 • 200-dən artıq elmi məqalə və monoqrafiyanın müəllifidir.
 • 1971-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində Qədim Şərq, Yunanıstan və Roma svilizasiyaları haqqında mühazirələr oxumuşdur.
 • Hal-hazırda Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır, Ümumi arxeologiya və Azərbaycan arxeologiyası üzrə mühazirələr oxuyur.
 • Beynəlxalq arxeoloqlar Assosiasiyasının üzvü, Türkmənistan prezidenti yanında Şərqin mədəni irsinin öyrənilməsi üzrə Elmi Şuranın və Rusiya arxeoloqlar cəmiyyətinin Azərbaycan bürosunun üzvüdür. «Miras» jurnalının beynəlxalq redaksiya şurasının üzvüdür. «Azərbaycan Arxeologiyası» jurnalının baş redaktorudur.
 • Ümumi arxeologiya və Azərbaycan arxeologiyası dərslərini aparır
 • 150-dən artıq elmi məqalənin, 3 elmi monoqrafiyanın, 2 elmi-populyar kitabın, 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.
 • 1 elmlər doktoru və 5 elmlər namizədi yetişdirmişdir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ümumi arxeologiya, Azərbaycan arxeologiyası, Qədim mədəniyyətlər və sivilizasiyalar
 • Azərbaycanın tunc dövrü mədəni irsi araşdırır Mərhələ III:Tunc dövrünün maddi-mənəvi dəyərlərinin Azərbaycan xalqının mədəni irsində yeri məsələsinin araşdırır. Cari ildə tunc dövrü mədəniyyətlərinin formalaşmasının ilk mərhələsinə aid təsərrüfat abidələrinin və əkinçilik alətlərinin tipologiyasının icmalını hazırlanmışdır. Qüdrət İsmayilzadə "Azərbaycan Arxeologiyası" jurnalının baş redaktor. BDU-nun və Xəzər Universitetinin Rektorları tərəfindən Fəxri Fərman ilə təltif olunmuşdur.
 • Azərbaycanda paleometal dövrü ilə bağlı araşdırmalar Mərhələ I: Azərbaycanın paleometal dövrünün yerli tayfalarının mədəni tarixi inkişafında yeri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Müxtəlif illərdə Moskva, Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq), Aşqabad, Bakı, Tbilisi, İrəvan, Təbriz, Tehran, Berlin, Saar-Brükke, Astana və digər şəhərlərdə keçirilən elmi konfranslarda iştirak etmişdir
 • “Qarabağın elmi irsi bəşər tarixi aspektində” / Qarabağın arxeoloji irsinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı, 28-30 noyabr 2016
 • Восточный Ренессанс и особенности его развития в средневековой Азербайджане / Международная Конференция по теме «Эпоха Юсуфа Баласагунского: история, материальная культура, литература» Бишкек, 17-18 ноября 2016 г.
 • Q.İsmayılzadə AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun “Plovdağ arxeoloji ekspedisiyası”nın xətti ilə Naxçıvanın I minilliyə aid Rəsuldərə abidəsinin tədqiqi ilə məşğul olur.
 • 28-30 noyabr 2016-cı il tarixində Bakı şəhərində keçirilmiş Qarabağın arxeoloji irsinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransa “Qarabağın elmi irsi bəşər tarixi aspektində” mövzusunda məruzə
 • 2016-cı ilin 17-18 noyabrında Bişkekdə keçirilən «Эпоха Юсуфа Баласагунского: история, материальная культура, литература» adlı Beynəlxalq Elmi Konfransa məruzə göndərmiş və qəbul olunmuşdur.
 • 2017. 21 oktyabr Qəbələ Arxeologiyası mövzusunda Beynəlxalq Elmi Seminarı Qədim Qəbələnin ilk tədqiqatçısı Davud bəy Şərivof və onun Azərbaycan arxeologiyasının inkişafında böyük rol.
 • 2019, 07-10 noyabr Beynəlxalq Elmi Seminarı İFESCO və AMEA “QAYAÜSTÜ MƏDƏNİYYƏT: MİF, RƏSM VƏ DÜNYA”", Наскальные изображения Кельбаджарского высокогорья

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Mil düzünün ötən günləri haqqında düşüncələr. // Azərbaycan Arxeologiyası. Bakı, 2004, №1-4, 1 ç.v.
 • Гаракепектепе – сокровищница истории. Журнал «Ирс», Баку-Москва, 2006, №6(24), 1 п.л.
 • Об одном атрибуте Кура-Араксской культуры. Археология, этнография и фольклористика Кавказа. Тбилиси, 2004, 0,25 п.л.
 • Наскальные изображения Кельбаджарского высокогорья в Азербайджане. Баку, 2004
 • К вопросу о характерных особенностей петроглифов Азербайджана. Сб.: Мир наскального искусства, Москва, 2005, 0,5 п.л.
 • Куро-араксская культурная общность и ее место в истории материальной культуры Кавказа. Археология, этнография и фольклористика Кавказа. Баку, 2005, 1 п.л.
 • Azərbaycanın yüksək dağlıq bölgələrindəki qayaüstü təsvirlərin tarixi xüsusiyyətləri. Qobustan mədəni landşaftı mövzusunda beynəlxalq seminarın materialları. Bakı, 2007, 1 ç.v.
 • Прогрессивный этап в культурно-историческом развитии ранних земледельческий обществ на территории Азербайджана. Аз. Археолоэийасы вя Етнографийасы. Бакы, 2007, №1
 • Mingəçevirin nadir arxeoloji kompleksi. Mingəçevir arxeoloji ekspedisiyası – 60. Bakı, 2006, 0,5 ç.v.
 • Discovery of a unique monument// Irs. 2014,1(16), s.56-59 Məqalədə Sasani dövrünə aid Yedditəpə nekropolunun öyrənilməsi, onun tapıntılarının əsas xüsusiyyətləri, avadanlıqların xarakteri və bəzi materialların illüstrasiyası verilmişdir.
 • Şərəfli ömür yolu // Xalq qəzeti 18 sentyabr 2014. Məqalə Güllü Əbilovanın 90 illik yubileyinə həsr olunmuşdur. Burada arxeoloqun gərgin və maraqlı elmi fəaliyyəti geniş təsvir edilmişdir.
 • Güllələnmiş arxeoloq // Xalq qəzeti dekabr 2014. Məqalədə Davud Şərifovun elmi axtarışları, onun Azərbaycan arxeologiyasında xidmətləri haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.
 • Qobustan qayaüstü təsvirlərinin dövrü təsnifatında xronoloji ardıcıllıq məsələlərinə dair // Azərbaycan Arxeologiyası, 2015,cild 18, №1, səh 19-31
 • Güllələnmiş arxeoloq // Azərbaycan Arxeologiyası, 2015,cild 18, №1, səh 108-114 Məqalədə Davud bəy Şərifovun arxeologiyanın öyrənilməsində xidmətlərindən bəhs olunur.
 • Azərbaycan arxeologiyasına həsr olunmuş həyat / Azərbaycan Arxeologiyası, N2, 2015, s.71-78
 • Azərbaycan arxeologiyasında yenilik - Məqalədə keçən əsrin 70-ci illərində Füzuli bölgəsində üzə çıxarılan və öyrənilən “Yedditəpə” nekropoluna həsr olnmuşdur. “Yedditəpə” qədim dəfn abidəsində ilk orta əsrlərə aid zəngin maddi mədəniyyət nümunələri aşkar olunmuşdur. / Azərbaycan Arxeologiyası, N2,2016, s.71-78
 • Rəsul dərəsində arxeoloji qazıntılar(Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2013-2014) Bakı, 2016, s.183-188
 • Qədim Qəbələnin ilk tədqiqatçısı Davud bəy Şərifov və onun Azərbaycan arxeologiyasının inkişafında rolu /Qəbələ arxeologiyası. Beynəlxalq elmi seminar B.2017, səh 126 (azərb), səh 127 (ing) Məruzədə D. Şərifovun Qəbələ şəhərinin arxeoloji tədqiqindəki xidmətlərindən bəhs olunur.
 • Erkən əkinçilik, neolit inqilabı və Azərbaycan / Azərbaycan arxeologiyası, N 1, 2018, s. 8-11
 • Археологическое Наследие Дрeвнего Наскального Искусства Азербайджана. Tarix və Onun Problemləri. N4, 2018, s. 292-300
 • Azərbaycan Ərazisində Qayaüstü Təsvirlərin Tarixının Öyrənilməsinə Dair. həmmüəlliflə Nigarxanım Gasımova .Tarix və Onun Problemləri, 2019, N4, s. 238-243

MONOQRAFIYALAR

 • Quruçay və Köndələnçay vadisində qədim mədəniyyət izləri. Bakı, 1981
 • Babadərviş qədim yaşayış yeri. Bakı, 1977
 • Азербайджан в системе раннебронзовой культурной общности Кавказа. Баку, 2008
 • Abidələr, xatirələr, düşüncələr. Bakı, 1981
 • Azərbaycan Qafqazın erkəntunc mədəniyyəti sistemində. Bakı, 2008
 • Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya aktual problemi, həsr olunub Qudrət İsmayilzadə 80-illik yubileyi. 2014 il.
 • Древний Азербайджан в Меридианах Культурно-исторического Развития Евразиию (сборник научный статей). Баку, 2020
Bookmark and Share