ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

İsmayılova Sənubər

İsmayılova Sənubər Abdulla qızı

Tarix elmləri namizədi, dosent
Telefon: +99450 310–30–19

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 12 fevral 1950–ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1967-1972–ci illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Şərqşünaslıq fakültəsinin tələbəsi olub.
 • 1985–ci ildə «1971–1975–ci illərdə Azərbaycanda ümumtəhsil məktəblərinin inkişafı» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1976–cı ildən BDU–da «Türk və Qafqaz xalqları tarixi» (o vaxt "SSRİ tarixi (sovet dövrü)") kafedrasında işləyir. Hazırda həmin kafedranın dosentidir.
 • Tarix fakültəsində bakalavr təhsil pilləsində tarix və regionşünasliq (Qafqazşünasliq) ixtisası tələbələrinə, həmçinin Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin "Beynəlxalq münasibətlər" ixtisasi tələbələrinə "Türk xalqları tarixi (qədim dövr və orta əsrlər)" fənnini tədris edir.
 • Azərbaycan Respublikası Medalının Vesiqəsi NI-1425, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1012-ci il 5 mart tarixli  2074 nömrəli sərəncamı ilə Tərəqqi medalı verilmişdir.
 • 50-dən çox məqalənin müəllifidir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Türk Xalqları tarixi
 • Magistratura fənni "Türkiyə Cumhuriyyətində Gender məsələsi"

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Türk xalqları tarixinin aktual problemləri; türk xalqlarının qədim dövr və orta əsrlər mədəniyyəti

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Qazax xalqının etnogenezi // «Tarix və onun problemləri» jurnalı, 2003, №4 (rus dilində)
 • Erkən orta əsrlərdə türk xalqlarının mədəniyyəti. Qədim türk yazıları // «Tarix və onun problemləri» jurnalı, 2004. №4 (rus dilində)
 • Türk xalqlarının islamaqədərki mədəniyyəti // «Tarix və onun problemləri» jurnalı, 2006. №4 (rus dilində)
 • Türk xalqlarının qədim eposları // «Tarix və onun problemləri» jurnalı, 2007. №4 (rus dilində)
 • Sibir və Volqaboyu türkdilli xalqların mədəniyyəti (həmmüəllif) // «Tarix və onun problemləri» jurnalı, 2008. №4
 • Kafedra əməkdaşları tərəfindən Tarix fakültəsində tədis üçün hazırlanmış və 2004-cü ildə nəşr olunmuş "Türk xalqları tarixi (qədim dövrlərdən müasir dövrə qədər)" Vahid proqramın qədim dövr bölməsinin rus dilinə tərcüməsi. Adiloğlu MMS. 2008.
 • Источники- Ценные факты об изучении истории Тюркских Народов, rus dilində Tarix və Onun problemləri Bakı, N 3, 2016.
 • Развитие Просвещения В Центральной Азии Во Второй Половине ХIX Века народов // Tarix və onun problemləri, №3 2016, səh.32-39, müəl. E.F.Axundov ilə həmmüəllif
 • Tariximizin ilk diplomat qadını- Sara Xatun. Azərbaycanda türk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri. Respublika elmi-praktik konfransı. 18-19 May 2017. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı, 2017, s.106-108.
 • 18-19 May 2017-ci il tarixlərdə Bakı Dövlət Universitetində keçirilmiş BDU-nun Türk xalqları tarixi kafedrasının 25 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanda türk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransında iştirak. Məruzə mövzusu: “Tariximizin ilk diplomat qadını- Sara Xatun” məsə¬ləsinin Azərbaycanda araşdırılma səviyyəsi.
 • Племена, кочевавшихся из Центральной Азии в Европу в средние века,(rus dildə) Tarix və Onun  Problemləri №1, 2018, s. 20-26
 • Тюркские Племенные Объединения в Восточной Европе: Кыпчаки, Tarix və Onun Problemləri, s.7-12, N2, 2019
 • Şərqi Avropada Türk Tayfa Birləşmələri. Uzlar. həmmüəllif Elmar Axundov. Tarix və Onun Problemləri, 2019 N3, s.14-19
 • Государство Караханидов и Переход к Исламу // в соавторстве Эльмар Ахундов, Tarix və Onun problemləri N 4, 2021, s.11-15

 

Bookmark and Share