ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

İsmayılov Rafiq

İsmayılov Rafiq İsmayıl oğlu

Tarix elmləri  doktoru, BDU-nun professor
Tel:439-01-21

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • R.İ.İsmayılov 1939- cu ildə Qazax rayonunun Xanlıqlar kəndində anadan olmuşdur.
 • 1957-ci ildə Kürdəmir rayonunun Şilyan kəndində orta məktəbi bitirmişdir.
 • 1959-cu ildə BDU şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb şöbəsinə daxil olmuş,və buranı 1964-cü ildə fərqlənmə ilə bitirmişdir.
 • 1964-1967-ci illərdə SSSR-i İqtisadi əlaqələr komitəsinin xətti ilə Sudanda və Yəməndə ərəb dili tərcuməçisi kimi çalışmışdır.
 • 1968-ci ildən BDU şərqşünaslıq fakültəsində ərəb dili müəllimi,1971-ci ildən Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasında müəllim , baş müəllim,dosent vəzifələrində işləmişdir.1978-1986-ci illərdə Tarix fakültəsinin dekan müavini olmuşdur.
 • 1992-1993-cü illər AR prezidentinin humanitar məsələlər üzrə dövlət müşaviri olmuşdur.
 • 1993-cü ildən hal –hazıra qədər Beynəlxalq münasibətlər tarixi kafedrasının , sonra Asiya və Afrika ölkələləri tarixi kafedrasında dosent kimi fəaliyyət görsərir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1964-BDU şərqşünaslıq fakültəsini bitirib
 • 1967-1971-EA aspirantı
 • 1971-ci il-“İhşidilər dövləti”adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1968-BDU şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb dili müəllimi.
 • 1971-ci ildən Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasının müəllimi,baş müəllimi,dosenti.
 • 1992-1993-AR prezidentinin humanitar məsələlər üzrə müşaviri.
 • 1993-dən hal hazıra qədər Beynəlxalq münasibətlər tarixi,sonra Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasının dosenti.
 • Apardığı dərslər-“Asiya və Afrika ölkələri tarixi”, “Yaxın və Orta şərq ölkələri tarixi”
 • 50 məqalənin , 3 monoqrafiyanın ,3 kitabın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • İşxidlər Dövləti (935-969) Baku, 1971. Avtoreferat
 • Müsəlman dünyasının tarixi problemləri
 • VIII-X əsrlərdə Misirin Siyasi-İqtisadi və Sosial Durumu. tarix üzrə elmlər doktoru dərəcəsi alçaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferat. 2015.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • İhşidilər dövləti-monoqrafiya.Bakı.2007
 • Asiya və Afrika ölkələri proqramı(yeni və ən yeni dövr).Bakı.2006
 • Türk-Afrika konfransının materyalları “Günümüzdə Səhra altı Afrikanın ekonomik inkişaf perspektivləri.İst.2008
 • VIII-X əsrlərdə Misirdə aqrar münasibətlər.AMEA “ Elmi araşdırmalar” No3-4.2004
 • VIII-X əsrlərdə Misirdə torpaq mülkiyyəti formaları.BDU “Elmi xəbərlər” No2.2005
 • Əl-Əmin Əl-Məmun qarşı durması və Misir. BDU “Elmi xəbərlər” No2.2006
 • Erkən Abbasilər dövründə Misirin hərbi idarəçilik sistemində məvalilər. AMEA “ Elmi araşdırmalar” No1-4.2006
 • Misir Xəlifə Əl-Mənsur dövründə (774-7850ci illər). Tarix və Onun problemləri. N2, 2007.
 • Abbasilər Misiri Xilafətdə siyasi böhran ərəfəsində və dövründə. tarix və Onun problemləri N4, 2007.
 • Orta çağ ərəb qaynaqlarında şəhər anlamı. BDU-nun 90 illiyi münasibətilə Tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları Bakı 2009, səh 384-389.
 • Azərbaycan ərəbşünaslarının Xilafət tarixinə dair tədqiqatları Prof. A. İmanquliyevanın 70-ilik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. B. 2009, səh 178-181.
 • Abbasilər Misirində şəhərlər və şəhərsalma. Tarix və Onun problemləri B. 2009, N3, səh 10-16.
 • Erkən orta çağ Misirində sosial-iqtisadi duruma dair. BDU-nun Xəbərləri humanitar elmlər seriyası, N3, 2009. səh 117-124.
 • Abbasilər Misirində şəhərin sosial təyinatı. Tarix və Onun problemləri. B, 2009, N4, səh 15-22.
 • Abbasilər xilafətinin süqutunda xəlif amili. AMEA-nın Şərşünaslıq İnstitutunun Elmi araşdırmalar toplusu IX buraxılış. 2009 .səh 200-208.
 • Abbasilər Misirində sosial durum haqqında. Tarix və Onun problemləri. B. N3, 2010 səh 5-12.
 • Место Египта в арабо-византийских отношениях. Культура народов Причерноморья Издание Таврического Национального Университета Им. В. И. Вернадского. Симферополь, N177, 2010
 • Erken ortaçağ Mısırının ilk türk valisi. Journal World of Turks München Germany vol 2 N1 səh 203-209. 2010.
 • Halife Al=Mutasim zamanında Mısırda türkler. Türkiye Sosial Araştırmalar dergisi Ankara, N3, səh, 203-209, 2010.
 • Place and role of Central Asia Turks in the History of Abbasid Egypt Bulleten of International Institute for Central Asian Studies, Vol 12. 2010/
 • Abbasilər Misirinin türk valiləri. BDU-nun Xəbərləri humanitar elmlər seriyası N1, 2011.
 • Об общественной деятельности тюркских наместников в Аббасидском Египте. Türk dünyası dünəni və bu günü mövzusunda Beynəlxalq elmi kinfransın materialları, səh 114-118, 2011.
 • “Fustat vs Bağdad” Bakı, 2015, Adiloğlu,.
 • “Misirdə kənd və şəhər (Abbasilər dönəmi)” Bakı, 2015, Elm və təhsil,
 • ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ elmi konfransın materailları, Bakı-2015.
 • XVI yüzyıl Avropasında və Moskva Rusiyasında “Türk Heyranlığı” və sonucları/13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal bilimler Kongresi, Bildiriler Kitabı.- İstanbul, 2016. (həmmüəllif)
 • Osmanlı dövlət təcrübəsinin Moskva çarlığına təsiri/ III Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumunun Materialları, Bakı, 25-27 may, Cild II, 2016.

KİTABLAR

 • Asiya və Afrika ölkələri orta əsrlər tarixi (feodalizm münasibətlərinin meydana gəlməsi və inkişafı),(həmmüəllif),Bakı,1996
 • Asiya və Afrika ölkələrinin çağdaş tarixi (Uzaq şərq, Cənubi-Şərqi A siya),(həmmüəllif).Bakı,2003
 • Asiya və Afrika ölkələrinin çağdaş tarixi (İran,Türkiyə,İsrail,Ərəb ölkələri),(həmmüəllif).Bakı,2008
 • Ərəb ölkələrinin müasir tarixi I-ci cild həm müəllif. BDU, 2013
 • Fustad və Bağdad. BDU. 2015.
 • Деревня и город в Египте ( Аббасидский период). Баку, 2015.
Bookmark and Share