ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

İslamova Zəhra Rüstəm qızı

tarix elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasında müəllim

e-mail: zehra.islamova.80@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

08.04.1980-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1997-ci ildə Bakı şəhərində ,Xətayi rayonu 260 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • 1997-ci ildə BDU-nun Tarix fakültəsinə (əyani) daxil olmuş və 2001-ci ildə həmin fakültə bitirib.
 • 2008-2011-ci illərdə BDU-nun Tarix fakültəsinin magistraturasında təhsil alaraq fərqləmə diplomu.
 • 2011-2015-ci illərdə BDU-nun Tarix fakültəsində Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının doktorant olub. Vətən tarixi 5503.02 ixtisası üzrə təhsil alıb. "Azərbaycan tarixi XVIII əsr diplomatik missiyalarının sənədlərində" adlı mövzusunu araşdırmış və tədqiqat işini başa çatdıraraq 2016-ci il 10 dekabr tarixində müdafiə etmişdir.
 • Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyanın 18 oktyabr 2017-ci il tarixli ( protokol № 26-K) qərarı ilə tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2001-2017-ci illərdə Qaradağ rayonu 288 saylı tam orta məktəbdə tarix müəllimi işləyib.
 • 2017-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasında müəllim işləyir

TƏDRİS EYDİYİ FƏNLƏR

 • Azərbaycan tarixi
 • Azərbaycan tarixi - 1

ELMİ-TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan son orta əsrlər tarixi ( XVI-XVIII əsrlər)

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

31-dən atıq elmi məqalə, 5 Respublika və 7 Beynəlxalq konfransda tezis və məqalələrlə çıxış edib

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ.

 • XVII əsrin I rübündə Azərbaycan tarixi rus elçi və diplomatik qeydlərində. Tarix və Onun problemləri, Bakı, 2012, №4, səh. 22-26
 • Azərbaycan tarixi Volınski elçiliyinin qeydlərində. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2013, №2, səh. 407-411
 • Rus diplomatik missiyalarının sənədləri XVIII əsr Azərbaycan iqtisadiyyatı haqqında. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika elmi konfransının materialları. 19-20 dekabr 2013-cü il. 2 cilddə. I cild. – Bakı: Mütərcim, 2013, səh. 497-500.
 • Azərbaycanda Rusiya-Qacar qarşıdurması. Elmi əsərlər. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu Azərbaycan Tarix Qurumu ictimai birliyi. “XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış. 44-45-46-47/2013. səh. 167-172
 • XVIII əsrin I rübündə Azərbaycan tarixi zadəgan A.İ.Lopuxinin qeydlərində. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. №4. 2014, səh. 92-97
 • Сельское хозяйство Азербайджана в XVIII веке в документах дипломатических миссий и путешественников. Научное издание. Сборник научных работ «Гилея: научный вестник». Выпуск 91(12). Киев, 2014, стр. 179-182
 • XVIII əsrin diplomatik missiyaları Dərbənd şəhəri haqqında. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2015, №1, səh. 39-43
 • Jozef Pitton de Turnefortun “Səyahətnamə”si XVIII əsr Azərbaycan tarixinə dair mənbə kimi. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2015, №4, səh. 383-387
 • Ремесленное производство в Азербайджане в первой половине XVIII века по материалам заметок посланников и дипломатов. Громадська органiзацiя «Кiевська наукова суспiльнознавча органiзацiя». Збiрник тез науковихробiт учасникiв международноi науково-практичноi конференцii «мiсце суспiлных наук у системi сучасного гуманiтарного знання XXI столiття»,18-19 грудня 2015 р. стр. 19-24
 • XVIII əsrdə Azərbaycan şəhərlərinin təsviri diplomatik missiyalarının sənədlərində. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası,№4,2015, səh.145-149
 • Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tənəzzülü səbəbləri XVIII əsrin missiya sənədlərində.Pedaqoji Universitetinin xəbərləri, №2. Təbiət, humanitar və pedaqoji-psixoloji elmlər bölməsi, Bakı, ADPU, 2015, səh.140-143
 • Azərbaycanın XVIII əsr tarixinin iqtisadi məsələləri rus hərbiçisi F.F.Simonoviçin “Cənubi Dağıstanın təsviri” adlı mətni üzrə. Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 3-5 may 2016-cı il. II hissə.-Bakı: Mütərcim, 2016.-440 səh. səh.17-20
 • XVIII əsr rus mənbələri Azərbaycan memarlığı haqqında Azərbaycan xalçaları. Elmi-publisistik jurnal, cild 6, №18, 2016 səh.88-95
 • Azərbaycanın şimal-qərb bölgələrinin təsviri XVIII əsr diplomatik missiyalarının qeydlərində Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX Respublika elmi konfransının materialları. 24-25 may 2016-cı il. 2 cilddə. I cild. – Bakı: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Nəşriyyatı – 2016. səh.488-490
 • XVIII əsrin ilk rübündə Səfəvi-Fransa münasibətləri. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş VIII beynəlxalq elmi konfransın materialları. - Bakı: Mütərcim, 2017. - 644 səh.səh. 286-287
 • XVIII əsr diplomatı F.Beneveninin “Gündəliyi” Mərkəzi Asiya və Azərbaycan tarixinə dair mənbə kimi. Türk xalqları tarixi kafedrasının 25 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanda türk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı. Bakı Dövlət Universiteti, 18-19 may 2017-ci il. Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2017. – 250 səh.səh. 30-34
 • Rusiyanın Qafqaz siyasəti XVIII əsr qaynaqlarında. Qafqazşünasların I Beynəlxalq forumu. 17-18 aprel, 2017, Bakı. Elmi məruzələr. 2 kitabda: 1-ci kitab. – Bakı, MTM İnnovation, 2017. -448 səh.səh. 245-251
 • Azərbaycan musiqisi XVIII əsr qaynaqlarında.Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. №1. 2017səh. 168-176
 • Azərbaycan bölgələrinin etno-siyasi və demoqrafik vəziyyəti (XVIII-XIX əsr mənbələri əsasında). Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. Elmi-nəzəri toplu. V buraxılış. – Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2017, 353 s.səh. 20-25
 • XVIII. Yüzyıl kaynaklarında Osmanlı-Safevi ilişkileri. II. İnternational New Tendencies Congress in Ottoman Researches. September 12-14, 2017 Baku. səh.117
 • XVIII əsr mənbələri Gəncə şəhəri haqqında. Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı, 26-27 oktyabr 2017-ci il. Konfrans materialları, Gəncə, 2017, 410 səh.səh 100-102
 • XVIII əsrdə Azərbaycanda heyvandarlığın vəziyyətinə dair. Актуальные научные исследования в современном мире: XXXII Международной научной конференции, 26-27 декабря 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2017. – вып. 12(32), ч.10-102 стр.səh 39-44
 • XVIII əsrdə Azərbaycanda heyvandarlığın vəziyyətinə dair. Актуальные научные исследования в современном мире: XXXII Международной научной конференции, 26-27 декабря 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2017.вып. 12(32), ч.10-102 стр. səh 39-44
 • XVIII əsrdə Azərbaycanda əkinçiliyin vəziyyətinə dair. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. №1. 2018
 • Şamaxı şəhərinin XVIII əsr tarixi dövrün qaynaqlarında.Beynəlxalq konfrans
 • Azərbaycan xalçalarının izləri XVIII əsr qaynaqlarında. Azərbaycan xalçaları. Elmi-publisistik jurnal, №25, 2018
 • Avropa Dövlətlərinin Azərbaycan Uğrunda Mübarizəsi ( XVIII əsr mənbələri əsasında). Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları 21-23 May, 2018, s. 578-582. B.
 • Nadir Şah Əfşar Dövrü Tarixşünaslıqda. həmmüəlif // Bakı Universitetinin Xəbərləri, N2, 2018. s.183-192
 • Nadir Şah Əfşara Tarixdə Baxış// BDU - Xəbərləri, N3, 2018, s.86-93
Bookmark and Share