ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

SƏİDƏ ƏLİQIZI

Səidə Əliqızı

Tarix elmləri namizədi, Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin "Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı " kafedrasının dosenti
Telefon:+(994)12 440-10-98; 050-332-49-09

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1946-cı il sentyabr ayının 19-da Bakı şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1965-ci ildə Baki şəhərində orta məktəbi bitirmişdir.
 • 1967-1973-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsil almışdır.
 • 1969-cu ildən ADU-nun Tarix fakültəsində işləyir.
 • 1987-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafıə edərək tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
 • 1995-ci ildə dosent elmi adını almışdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir.
 • 1987-ci ildə "Doqquzuncu beşillik illərində Azərbaycanda yüngül sənayenin inkişafı (1971-1975-ci illər)" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir
 • Hazırda " Əhmədbəy Ağaoğlunun ictimai-siyasi görüşləri" mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1969-cu ilin fevral ayından dekabrınadək M .Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutunda Tədris-Metodika İdarəsində işləmişdir.
 • 1969-1973-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin SSRİ tarixi kafedasında laborant, 1973-1975-ci illərdə baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1975-1980-cı illərdə həmin kafedranın müəllimi işləmişdir
 • 1980-1986-cı illərdə Universitetin " Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika" kafedrasında əvvəlcə müəllim, 1986-1991-ci illərdə baş müəllim, 1991-ci ildən isə dosent vəzifəsində calışır
 • Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində bakalavr pilləsində "Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı" fənnindən əyani və qiyabi şöbələrdə mühazirə və seminar dərsləri, maqistratura pilləsində isə "Tarix elminin aktual problemləri", "Tarixi tədqiqatların metodoloji problemləri" adlı ümumi kurslardan və bir neçə xüsusi kursdan mühazirə və seminar məşğələləri aparır
 • 70 elmi məqalənin müəllifiyəm, SSRİ tarixinə 2 dərsliyin rus dilindən Azərbaycan dilinə tərçümə olunmasında iştirak etmişdir.
 • 2 elmlər namizədi yetişdirmişdir.
 • Azərbaycan təhsil sistemində ilk dəfə 1991-ci ildən sonra ali məktəblərin Tarix fakültələrində yeni bir fənn kimi tədris olunmağa başlayan "Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı" ( bakalavr pilləsi üçün) və "Tarixi tədqiqatların metodoloji problemləri " (maqistratura üçün) fənnlərinin proqramlarını tərtib etmişdir
 • 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin "İlin ən yaxşı müəllimi" adına layiq görülmüş və mükafatlandırılmışdır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • 19 əsrin sonu - 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkiri Əhmədbəy Ağaoğlunun ictimai-siyasi fəaliyyətinin və görüşlərinin öyrənilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2004-cü il aprel ayının 21-də AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu və Türk Dünyası Araşdırmaları Vəqfinin birgə təşkil etdiyi "Türkə qarşı erməni soyqırımları" mövzusunda beynəlxalq elmi konfransda "90-çı illərdə erməni məsələsi ilə əlaqədar Türkiyədə nəşr olunmuş əsərlər və sənədlər külliyyatları" adlı məruzə ilə çıxış etmişdir.
 • 2007-ci il aprelin 24-də Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin "Qondarma erməni soyqırımı və onun yalançı mahiyyəti" mövzusunda keçirdiyi beynəlxalq elmi konfransda məruzə etmişdir.
 • Видный мыслитель Азербайджана Ахмед бек Агаоглы о международном положении и русско-японской войне в начале XX века. В сборнике Актуальные проблемы науки и практики. Сборник научных статей научно-практической конференции с международным участием Часть 1, 15 декабря 2009 год, Респ. Дагестан, г, Кизляр 2010, стр, 141-145.
 • Национальный вопрос в России в начале XX века в публицистике Ахмед Бека Агаева Материалы III междунаодной конференции Молодеж и наука реальность и будущее . Том 3-й, Невинномысск, 2010, стр 7-10.
 • Баку и Бакинская губерния конца XIX - начала XX века по материалам сенатской ревизии. Вторая научно-практическая конференция с международным участием Актуальные проблемы науки и практики, часть. 1 15 июня 2010 год, Респ, Дагестан г Кизляр, 2010.
 • Əhməd Bəy Ağaoğlunun Erməni Millətçiliyinə Qarşı Mübarizəsi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materiallar, 21-23 May, 2018, 202-206.
 • Əhməd Bəy Ağaoğlunun Türkiyədə Mühacirət Dövründəki Fəaliyyəti //Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. III - cü Beynəlxalq elmi konfrans.21-22 dekabr 2018.// s.96-97

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Fətəli xan Xoyskinin həyatı və fəaliyyəti. "Tarix və onun problemləri" nəzəri, elmi, metodik jurnal, 2004, № 4.
 • Ağayev Əhməd bəy. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Ensiklopediyası. II cıld, Bakı, 2004.
 • Azərbaycan mətbuatı tarixindən. "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 2005, № 3.
 • Mustafa Kamal Atatürk və Əhmədbəy Ağaoğlu. " Millət və Dövlət" beynəlxalq ictimai-siyasi jurnal, 2007, № 1.
 • Əhmədbəy Ağaoğlunun milliyyətçilik baxışlarına dair. " Tarix və onun problemləri" jurnalı, 2007, № 3.
 • Görkəmli islamşünas alim Əhmədbəy Ağaoğlu. "Dövlət və din" ictimai fikir toplusu. 2008, mart, № 1 (5).
 • Azərbaycan qadını və dövlətçilik. "Döblət və din" ictimai fikir toplusu. 2008, sentyabr, № 3 (7).
 • Heydər Əliyevın ömür səlnaməsindən. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anagan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə BDU-nun tarix fakültəsinin elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2008. və s
 • Şərqin islam mütəfəkkiləri - Əhməd bəy Ağaoğlu və Şeyx Cəmaləddin Əfqani. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2010 N2, səh 39-45.
 • Bakı islam mədəniyyətinin mərkəzlərindən biri kimi Dövlət və din ictimai fikir tiplusu Yanvar-Fevral 2010 N1(5) səh 27-32 həmmüəllif ilə.
 • Из истории строительства Баку-Шолларского водопровода. Tarix və Onun problemləri 2011 N2, səh 73-79.
 • Об одном Парижском издании 1930 года. Türk dünyası və bu günü Beynəlxalq elmi konfrans tezislər 23-24 may 2011 Bakı 2011 səh 335-339.
 • Azərbaycan Xalq Cünhuriyyətinin tarixi memuar mənbələrində. Tarix və Onun problemləri Bakı 2012. N3.
 • Ахмед бек Агаев - виднейший публицист Азербайджана начала XX века. Tarix və Onun problemləri 2013 N2 səh 225-231.
 • Участие Ахмед бека Агаева в Бакинском городском самоуправлении в начала XX века BDU-nun Xəbərləri Humanitar elmlər seriyası 2013 N3 səh 72-78.
 • Əhməd bəy Ağaoğlu və erməni millətçilliyi kursunun proqramı Magistratura pilləsi üçün Bakı, 2013.
 • Azərbaycan milli-demoqratik mətbuatı tarixi mənbə kimi XIX əsrin sonu -XX əsrinəvvələri kursunun proqramı Magistratura pilləsi üşün Bakı 2013.
 • Место и Роль газеты Каспий в истории азербайджанской периодики BDU-nun Xəbərləri humanitar elmlər seriyası 2014 N2 səh 111-118.
 • Публицистика Ахмед бека Агаева начала XX века как источник для изучения его исламских воззрений. Tarix və Onun problemləri BDU 95 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılışı 2014 N4 səh 322-327.
 • Əhməd bəy Ağaoğlunun Uslam. Axund və Hatifülqeyb əsəri haqqında AMEA-nın Tarix İnsitutunun Elmi Əsərləri 34-35 ci cild, 2010 səh 213-219.
 • Məmməd Səid Ordubadinin Qanlı illər əsəri tarixi mənbə kimi BDU-nun xəbərləri, 2015 N3.
 • 1.Əliağa Şixlinskinin Xatirələrim adlı memuarları XX əsrin əvvəllərində Rusiyanın və Azərbaycanın hərb tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi.2.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Dövrünün Milli Demokratik Mətbuat tarixi mənbə kimi. s. 270-273. Tarix və Onun problemləri General Səməd bəy Mehmandarovun 160 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış N4, 2015.

KITABLAR

 • SSRİ tarixi. Sosializm dövrü. Dərslik (rus dilindən tərcümə). "Maarif", Bakı, 1977.
 • SSRİ tarixi. Ali məktəblər ücün dərslik . П hissə (rus dilindən tərcümə). "Maarif". Bakı, 1982.
 • "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Yadıgarı:Bakı Dövlət Universiteti-100, həmmüəllif professor Anar İsgəndərov ilə, Bakı. 2019
 • Türk Dünyasının Mübariz Mütəfəkkiri, Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyinə həsr olunur. Bakı, Elm və Təhsil, 2019, 296 səh.
Bookmark and Share