ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Rövşən Arif oğlu Muğanlinski

Rövşən Arif oğlu Muğanlinski

Tarix elmləri namizədi, dosent
Telefon:+(994)12 439-03-51
E-mail:rovshanm2@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 2 noyabr 1971-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin-nun Tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir
 • Tarix fakültəsində təhsil aldığı zaman BDU-nun ictimai-peşə fakültəsində də çalışmışdır və 1990-cı ildə hüquqi biliklərin təbliğatçısı peşəsinə yiyələnərək oranı bitirmişdir
 • 1992-ciildə test üsulu ilə BDU-nun hüquq fakültəsinə qəbul olunmuşdur və 1997-ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1994-1996-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetini aspirantı olmuşdur.
 • 1997-ci ildə "XV-XVI əsrlər Azərbaycan dövlətləri ingilis tarixşünaslığında" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək aspiranturanı bitirmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1. 9. 1989 - 30. 11. 1989 texnik vəzifəsi, ADU; 1. 12.
 • 1989 - 31. 12. 1989 böyük texnik vəzifəsi, ADU; 12. 10.
 • 1992 - 27. 4. 1993 rotatorcu vəzifəsi, Gənclər İnstitutu; 14. 9.
 • 1993 - 1. 2. 1995 tarix müəllimi, Bakı şəhəri 160 saylı orta məktəb; 30. 12. 1994 - 1. 9.
 • 1996 BDU-nun ümumi tarix ixtisası üzrə əyani aspirantı; 1. 9. 1996 - 6.
 • 1997 BDU-nun ümumitarix ixtisası üzrə qiyabi aspirantı; 1. 9. 1996 - 1. 9.
 • 1997 "Qədim dünya və orta əsrlər tarixi"kaf. 0,5 şt. müəllim; 1. 9. 1997 - 15. 9.
 • 1998 "Qədim dünya və orta əsrlər tarixi" kaf. müəllim;15. 9. 1998 - 20. 5.
 • 2003 "Qədim dünya və orta əsrlər tarixi" kaf. baş müəllim; 20. 5.
 • 2003 - 2006 "Qədim dünya və orta əsrlər tarixi" kaf. dosent əvəzi;
 • 2006-cı ildən "Qədim dünya və orta əsrlər tarixi" kaf. dosenti vəzifəsində çalışır.
 • BDU-nun "Qədim dünya və orta əsrlər tarixi" kafedrasının tədris olunan "Qədim dünya" və  "Orta əsrlər tarixi" fənnləri üzrə mühazirə dərsləri keçirir.
 • Eləcə də magistraturanın əyani və qiyabi şöbələri üzrə 1, 2 kurs magistrantlarına "Avropa-Asiya qarşılıqlı əlaqələri və Azərbaycan", "Avropa ölkələrin antitürkiyə siyasəti və Azərbaycan", "XV-XVI əsrlər Azərbaycan dövlətləri ingilis tarixşünaslığında" mövzularında mühazirə və seminar dərsləri keçirir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “XVII əsrin birinci yarısında Azərbaycanın siyasi əlaqələri ingilisdilli tarixşünaslıqda” problemi üzrə mənbəşünaslıq materialının toplanması ilə məşğul olmuşdur. Səfəvi dövlətinin xarici siyasi əlaqələrini əks etdirən bu materiallar araşdırılan problemin böyük mənbəşünaslıq bazasını təşkil edir. Müəllif tərəfindən başlıca olaraq beynəlxalq münasibətlərdə antiosman cəbhəsinin qurulması və Osmanlı dövləti ilə Səfəvilər arasında siyasi ziddiyyətlərin səbəbləri tədqiq edilmişdir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin İspaniya ilə qarşılıqlı münasibətləri tarixindən.- "Azərbaycan beynəlxalq coxtərəfli qarşılıqlı əlaqələrdə". İkinci Bakı Beynəlxalq Simpoziumunun (BBS - 95) (22 - 24 noyabr, 1995) Məruzələri. - Bakı: 1997.
 • Проблема отражения исламской религии в Сефевидском государстве в сборнике Р. Хаклюйта. “İslam həmrəyliyi – 2017: reallıqlar və perspektivlər” respublika elmi-metodik konfransın materialları (25 – 26 aprel 2017). – Bakı: 2017.
 • Проблема отражения сефевидо-шайбанидских отношений в английских источниках XVI века. “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri”. Ümummilli Lider Heydər Əlievin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş VIII beynəlxalq elmi konfransın materialları (4 – 5 may 2017). – Bakı: 2017.
 • Устойчивое развитие в Азербайджанской Республике в процессе построения правового государства. “Müasir dövrdə davamlı inkişafın əsas istiqamətləri” respublika elmi-praktik konfransın materialları (11 may 2017). – Bakı: 2017.
 • Проблема Освещения Культурной Жизни Сефевидского Государства в Английских источниках XVI века. // Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. III Beynəlxalq elmi konfrans, 21-22 dekabr, 2018. s. 127-128.//

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • XVI əsr ingilis mənbələrində Səfəvilər dövlətində islamın əks etdirilməsi problemi. //Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2003, № 3
 • XVI əsrin əvvələrində Səfəvi-Osmanlı qarşıdurmasında dini amil ingilisdilli tarixşünaslığında. //Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2003, № 4
 • Səfəvilər dövlətinin təşəkkülündə şiə idologiyasının rolunun ingilisdilli tarixşünaslığındaəks etdirilməsi. // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2004, № 3
 • Orta əsrlər Azərbaycan dövlətlərinin Teymurilər dövləti ilə qarşılıqlı əlaqə aspektləri ingilisdilli tarixşünaslığında. // Tarix və onun problemləri, 2007, № 1
 • Tarixşünaslığda Azərbaycan Dövlətçiliyi yaranması bəzi aspektlər // Dövlət idarəçiliyi, 2013, 4
 • XVI əsrin əvvəli Səfəvi-Osman qarçıdurma dinni amillərinin faktoru rolu// Görkəmli şərqşünas Aida İmanquliyevanın 75 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2014.
 • XIX-ci əsrin ikinci yarısında Şimalı Qafqazda şəhər özünüidarəetmə islahatlar // Дагестан в российском процессе. Махачкала, 2013 (2014-cü ildə nəşr olunub)
 • Роль религиозного фактора в сефевидо-османском противостоянии // Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, professor Aida İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2014 (2015-ci ildə nəşr edilmişdir)
 • Взаимоотношения Сефевидского государства с империей Великих Моголов в англоязычной историографии // Tarix və onun problemləri, xüsusi buraxılış, 2014, 4 (2015-ci ildə nəşr edilmişdir)
 • Инновационное развитие Азербайджанской Республики в процессе построения правового государства // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2015
 • Некоторые аспекты отражения топонимики государства Сефевидов в английских источниках XVI века.Dövlət idarəçiliyi: Nəzəriyyə və təcrübə. Elmi-nəzəri jurnal. 2015, №3 (51).
 • Проблема религиозного фактора сефевидо-османских отношений начала 16 в. в англоязычной историографии. Tarix və onun problemləri. General Səməd bəy Mehmandarovun 160 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. – Bakı: 2015.
 • К вопросу отражения истории Дербента в средневековых английских источниках. Третьи Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвящённые памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича (12 – 13 апреля 2016). Сборник статей. Часть 2. – Махачкала: 2016.
 • К вопросу отражения истории Дербента в средневековых английских источниках. Третьи Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвящённые памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича (12 – 13 апреля 2016). Сборник статей. Часть 2. – Махачкала: 2016.
 • Проблема отражения культуры Азербайджана в английских источниках XVI века. Четвёртые Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвящённые памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича (12 апреля 2017). Сборник статей. – Махачкала: 2017.

TƏDRİS-METODİKİ İŞLƏRİ

 • "Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi" kursunun proqramı. (Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün). Bakı, 2003
 • "Orta əsrlər tarixi (Son orta əsrlər dövrü)" kursunun dərs vəsaiti. Bakı, 2005.
 • "XV-XVI əsrlər Azərbaycan dövlətləri ingilis tarixşünaslığında" kursu üzrə proqram. Bakı, 2005.
 • "Xarici ölkələrin siyasi və hüquqi görüşləri" kursunun proqramı. (Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün). Bakı, 2006
 • "Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi" kursunun proqramı. (Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün). Bakı, 2006.
 • "Avropa ölkələrin antiosman siyasəti və Azərbaycan son orta əsrlərdə" kursu üzrə proqram. Bakı, 2008.

MONOQRAFİYALAR

 • "XV-XVI əsrlər Azərbaycan dövlətləri ingilis tarixşünaslığında". Bakı, 1998.
Bookmark and Share