ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Yusifova Gövhər Əli qızı

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARI:TARİXİ-DEMOQRAFİYA

ELMI-TƏDQİQAT LABORATORİYASI
baş elmi işçi (0,5 şt.v.), t.f.d., dos.

e-mail: rizaeva@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1983-cü ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1989-2000-ci illərdə Səbail rayonunda yerləşən 160 saylı 11 illik orta məktəbində oxumuş və əla qiymətlərlə bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2000-2004-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində bakalavr pilləsini bitirmişdir
 • 2004-2006- cı illərdə magistratura pilləsində təhsil almış və fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir
 • 2006-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturasında təhsilini davam etdirərək elmi-tədqiqat işi ilə məşğul olmuşdur.
 • 2009-cu ildə “Vətən tarixi” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Böyük Britaniyanın Azərbaycan siyasəti” mövzusunda dissertasiya işini uğurla müdafiə etmib 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.
 • 2011-2015-ci illərdə əyani doktoranturada təhsil almış və “Azərbaycan Antanta və Üçlər İttifaqının imperialist planlarında (1914-1918-ci illər)” mövzusunda doktorluq işini tamamlamışdır.
 • 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2008/2009-cu illərdən pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur. “Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələri üzrə)” kafedrasının müəllimidir.
 • 2016-cı ilin sonundan “Dünya azərbaycanlıları:tarixi-demoqrafiya” ETL-də 0,5 ştat vahidi baş elmi işçi vəzifəsində çalışır.
 • Həmçinin Azərbaycan tarixi (hümanitar fakültələr üzrə) kafedrasının 0,5 ştat dosentidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “Azərbaycan Antanta və Üçlər İttifaqının imperialist planlarında (1914-1918-ci illər)”

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2015, 2017 və 2018-ci illərdə “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” adlı elmi konfranslarda fəal iştirak edib, Təşkilat Komitəsinin üzvü olub və sertifikatla mükafatlandırılıb

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 • Британский капитал в нефтяной промышленности Азербайджана к в конце XIX века - начале XX века. Tarix və Onun problemləri, Bakı, 2008, N3
 • Развитие нефтяной промышленности в Азербайджане в конце XIX века, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2008.
 • Азербайджан геополитических планах Великобритании в начале XX столетия. BDU Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, N3, BDU nəşriyyatı, 2008
 • Некоторые аспект Британской политики на Южном Кавказе в начале XX столетия, Сборник научных трудов 2N 1 (46) Грузинский Государственный Сельскохозяйственный Университет, Грузия, 2009.
 • К вопросу о военно-политической обстановке в Северном Азербайджане к концу 1917-начале 1918 г. Международное право, Киев 2009
 • Проникновение английского капитала в экономику Персии и место Южного Азербайджана в этой инфраструктуре ( начало XX века). Tarix və Onun problemləri, Bakı N3, 2009.
 • Революция в Закавказье (1979-198 годы) Виче. Журнал Верховно Ради Украини. Брезень, 2010, N6
 • Азербайджанская политика Великобритании в период парижской мирной конференции. BDU Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, N4. 2013
 • Английские компании в нефтяной промышленности Азербайджана в годы Первой Мировой войны. Материалы международной научной конференции "Культурное измерение войны:Первая мировая война в образах в памяти и истории " (к 70-летию факультета истории философии и искусств) Ставрополь 2015.
 • Колониальная экспансия великих держав в конце XX века. Научно-практический журнал Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики. Серия Гуманитарные науки, Москва, N7,2017, s.29-35
 • К вопросу о борьбе Антанты и тройственного союза накануне Первой мировой войны. Tarix və onun problemləri, Bakı, N2, 2017, s.85-93
 • Миграция населения Азербайджана: иммиграция и эмиграция (конец XX - первые десятилетия XXI) Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. Elmi-nəzəri toplu. VI buraxılış. Bakı, 2018.

KİTABLAR

 • Азербайджан в империалистических планах Антанты в конце XIX-начало XX вв. Баку "Нурлан", 2014 монография
 • Национально-освободительное движение в Азербайджане ( конец 1917 -1918 г) Dərs vəsaiti, Bakı, "Nurlan" nəşriyyatı, 2018.
Bookmark and Share