ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

RƏFİZADƏ İRADƏ RÜFƏT QIZI (1954) Tarixçi

1954-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə ADU-nun Tarix fakültəsinə qəbul olunmuş, 1974-cü ildən təhsilini M.V.Lomonosov adına MDU-nun Tarix fakültəsində davam etdirmişdir. 1977-ci ildə həmin Universiteti «Mənbəşünaslıq və tarixşünaslıq» ixtisası üzrə fərqlənmə ilə bitirmişdir. 1977-ci ildə M.V.Lomonosov adına MDU-nun Tarix fakültəsində aspiranturaya daxil olmuşdur. 1981-ci ildə Moskvada namizədlik, 1991-ci ildə AEA Tarix İnstitutunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1982-ci ildən BDU-nun Tarix fakültəsinin professorudur. 30-dan çox elmi əsərin, o cümlədən «Azərbaycan dövlət kəndində kapitalist münasibətlərinin təkamülü» adlı monoqrafiyanın müəllifidir. Azərbaycan LKGİ elm sahəsində mükafatı laureatıdır.

Bookmark and Share