ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Rafiq Oruc oğlu Qurbanov

Rafiq Oruc oğlu Qurbanov

Tarix elmləri namizədi, dosent
Telefon:+(994)12 439-08-56

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1941-ci ildə Zərdab rayonunun Əlvənd kəndində anadan olub
 • Əlvənd kənd orta məktəbini bitirib.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1965-1969-cu illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Tarix fakültəsində təhsil alıb
 • 1973-1976-cı illərdə "SSRİ tarixi" kafedrasının dissertantı olmuşdur.
 • 1980-ci ildə "Azərbaycanda xalq maarifinin inkişafı (1962-1970-ci illər, ümumi orta təhsilə keçid)" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1970-1972 - Zərdab rayonu Əlvənd kənd orta məktəbində tarix müəllimi işləmişdir.
 • 1972 - Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Tarix fakültəsində baş laborant olmuşdur.
 • 1973-1976 - "SSRİ tarixi" kafedrasında dissertant olmuşdur.
 • 1974 - bu günə qədər - "SSRİ tarixi" kafedrada (1992-ci ildən "Türk və Qafqaz xalqları tarixi" kafedrası) müəllim, baş müəllim və dosent işləyir.
 • Hazırda Tarix fakültəsində tarix və Regionşünaslıq - Qafqazşünaslıq ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələrə "Qafqaz tarixi", Regionşünaslıq - Qafqazşünaslıq ixtisası tələbələrinə "Gürcüstan tarixi" və "Dağıstan tarixi" fənlərini tədris edir.
 • 17 məqalənin, 1 dərsliyin, 1 dərs vəsaitinin və 2 proqramın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Elmin, texnikanın və qabaqcıl təcrübənin Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında yeri (1960-1985-ci illər).

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan neft sənayesinin vəziyyəti və onu inkişaf etdirmək yolları (XX əsrin 60-70-ci illəri) // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2006, №1, s.99-103
 • Azərbaycan neft sənayesinin inkişafı (XX əsrin 70-ci illəri) // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2006, №2, s.110-115
 • Azərbaycan neft sənayesində texniki tərəqqi (XX əsrin 70-ci illəri) // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2006, №3, s.146-150
 • XX əsrin 60-70-ci illərində Azərbaycan neft sənayesində səmərə və keyfiyyət göstəriciləri // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2006, №4, s.172-177
 • Neft sənayesi tarixindən (XX əsrin 80-ci illərinin I yarısı) // Bakı Universiteti Xəbərləri (humanitar elmlər). Bakı, 2006, №3, s.114-12
 • XX əsrin 70-ci illərində Azərbaycan neft sənayesində ixtira və səmərəlilik // Bakı Universiteti Xəbərləri (humanitar elmlər). Bakı, 2006, №4, s.81-87
 • XX əsrin 60-cı illərinin I yarısında Respublikanın neft maşınqayırma sənayesində səmərələşdirmə və ixtiraçılıq // İctimai-siyasi, elmi jurnal "Qanun". Bakı, 2007, №02/154
 • Azərbaycan neft sənayesində elmi yeniliklər (XX əsrin 80-ci illərinin I yarısı) // Bakı Universiteti Xəbərləri. Bakı, 2007, №3, s.99-104
 • XX əsrin 60-cı illərində Respublikanın neft sənayesində ixtira və səmərəlilik // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitet Xəbərləri (humanitar elmlər). Bakı, 2007, №3, s.77-83
 • XX əsrin 70-ci illərində Azərbaycan neft sənayesində istehsalın səmərəliyini yüksəltmək uğrunda mübarizə // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri (tarix, fəlsəfə, hüquq). Bakı, 2007, №8, s.128-138
 • XX əsrin 60-70-ci illərində Azərbaycan neft sənayesində elmi-texniki yeniliklərin istehsalata tətbiqində fəhlə sinfinin iştirakı // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2007, №1, s.153-159
 • XX əsrin 70-ci illərinin I yarısında Azərbaycan neft sənayesində ixtira və səmərələşdirici təkliflərin əhəmiyyəti // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2007, №2, s.127-133
 • XX əsrin 80-ci illərində Azərbaycan neft sənayesində iqtisadi səmərəliliyin inkişaf yolları // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2007, №3, s.167-174
 • XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycan neft sənayesində ixtira və səmərələşdirici təkliflər // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2007, №4, s.179-185
 • XX əsrin 60-cı illərində Respublika neft maşınqayırma sənayesində səmərələşdirmə və ixtiraçılıq tədbirləri // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2008, №1-2, s.154-160
 • Ötən əsrin 60-cı illərində Azərbaycan neft sənayesində elmin inkişafı // Dirçəliş-XXI əsr. Bakı, 2008, №124-125, s.335-342
 • Neft sənayesində istehsalın səmərəliliyin yüksəldilməsində qabaqcıl təcrübənin rolu (XX əsrin 60-cı illəri) // Pedaqoji Universitet Xəbərləri (humanitar elmlər).Bakı, 2008, №3, s.73-81
 • Neft sənayesində qabaqcıl təcrübənin yayılması (XX əsrin 60-70-ci illəri) // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri (tarix, fəlsəfə, hüquq). Bakı, 2008, №10
 • Azərbaycan neft sənayesində əməyin elmi təşkili və onun sosial nəticələri (XX əsrin 60-cı illəri). Tarix və onun problemləri. №4. 2015, s.156-161
 • Azərbaycan neft sənayesinin inkişafı və qarşıya çıxan nöqsanların aradan qaldırılması. AMEA-Xəbərlər. Tarix, Fəsəfə, Hüquq, № 1-2/2016., s.96-103
 • XX əsrin 60-70-ci illərində Azərbaycan neft sənayesində elmi-texniki yeniliklərin istehsalata tətbiqi. N1,Tarix və onun problemləri. Bakı. 2017

KITABLAR

 • Dağıstan tarixi. Bakı, 2007. - Dərs vəsaiti.
 • Dağıstan tarixi. Bakı, 2007. - Proqram.
 • XVIII-XIX əsrlərdə çarizmin Qafqazda yeritdiyi müstəmləkə siyasətinə qarşı xalqın azadlıq mübarizəsi. Bakı, 2007. - Magistraturada tədris üçün proqram.
 • Qafqaz tarixi. Ali məktəb tələbələri üçün dərslik. Bakı, 2007
Bookmark and Share