ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

Quliyeva Səidə Zakir qızı

 • "Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya" elmi-tədqiqat laboratoriyasının böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
 • SeideQuliyeva@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1977-ci il iyun ayının 21-də Bakı şəhərində doğulmuşdur.
 • 1994-cü ildə Bakı şəhərinin 286 saylı orta məktəbini bitirmişdir.
 • 1995-2002-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində təhsil almışdır.
 • 1997-ci ildən isə BDU-da əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1995-ci ildə BDU-nun Tarix fakültəsinin Bakalavr pilləsinin qiyabi şöbəsinə daxil olmuşdur. "Azərbaycan e.ə. I minillikdə beynəlxalq münasibətlər sistemində" mövzusu üzrə Buraxılış işini müdafiə edərək əla qiymət almışdır. 2000-ci ildə Beynəlxalq əlaqələrin tarixi və nəzəriyyəsi ixtisası üzrə magistratura pilləsinə daxil olmuş, 2002-ci ildə "Herodot qədim Azərbaycanın əhalisi haqqında" adlı magistr işini uğurla müdafiə etmiş, magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2002-2006-cı illərdə "Azərbaycanşünaslıq" elmi tədqiqat mərkəzinin qiyabi aspirantı olmuşdur.
 • 2014-cü il mayın 10-da tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün "Heydər Əliyevin əsərləri Azərbaycan Respublikasının İslam Konfransı Təşkilatı ilə qarşılıqlı əlaqələrini öyrənmək üçün mənbə kimi" mövzusunda dissertasiyasını müdafiə etmişdir (http://www.aak.gov.az/avtoref_to_mudaf/pdf_to_mudaf/tar/tar_n_qsz_10_05_14.pdf).

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • S.Z.Quliyeva 1997-ci ildə Tarix fakültəsinin "Kompüter tarixi tədqiqatlarda" elmi-tədqiqat laboratoriyasında əmək fəaliyyətinə başlamışdı. 1998-ci ildən "Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya" ETL-də çalışır.
 • 1997-2005-ci illər ərzində Tarix fakültəsinin tədris və elmi işlərinin idarə olunmasında, təşkilatı işlərdə dekanlığa kömək etmişdir.
 • 2008-2014-cü illərdə kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. Hazırda "Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya" elmi-tədqiqat laboratoriyasının böyük elmi işçisidir.
 • "Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya" bölməsinin illik hesabatlarının hazırlanmasında, elmi materialların toplanmasında, seminarların təşkilində yaxından iştirak edir.
 • «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası»nın yazılmasında (2003-2005).BDU-nun və Tarix fakültəsinin 80, 90 və 95 illik yubiley materiallarının hazırlanmasında fəal iştirak etmişdir.
 • 2009-cu ildən "Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik" elmi-nəzəri toplunun redaksiya heyətinin üzvüdür.
 • 2014-cü ildən BDUdaxili 50+50 daxili qrant layihəsinin Tarix fakültəsi üzrə komissiyasının üzvüdür.
 • 2015-ci ildən “Bakı universitetinin xəbərləri” jurnalının Humanitar elmlər seriyasının məsul katibidir.
 • Elektron kargüzarlıq" kursunun sertifikatına sahibdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • S.Z.Quliyeva "Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya" elmi-tədqiqat laboratoriyasının baş planına uyğun mövzularda tədqiqat aparır.
 • 40-dan çox məqalə və tezisin, 1 proqramın müəllifidir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM və KONFRANSLARDA İŞTİRAKİ

 • “İslam Mədəniyyətinin Paytaxtlari” layihəsi barədə. s.10-12 // Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtıdır  Beynəlxalq konfransın tezisləri.Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, 9-10 noyabr 2009. “Elm və Təhsil”. 168 s.
 • Azərbaycan elmi müasir islam dünyasinda. s. 44-45. //Bakı Dövlət Universitetinin 90 illiyi münasibətilə beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı Dövlət Universiteti, 30-31 oktyabr 2009. Bakı, “Bakı Unuiversiteti”,– 528 s.
 • Azərbaycanin İslam ölkələri ilə siyasi əlaqələri (Heydər Əliyevin əsərləri əsasında). s. 45-47. // Bakı Dövlət Universitetinin 90 illiyi münasibətilə beynəlxalq elmi konfransın materialları Bakı Dövlət Universiteti, 30-31 oktyabr 2009. Bakı, “Bakı Unuiversiteti”,– 528 s.
 • Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatının təşkil etdiyi Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransda "Heydər Əliyev irsinin təbliği barədə" məruzəsi konfransda I yerə layiq görülüb və diplomla təltif olunub
 • XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda baş verən miqrasiya proseslərinin nəzəri araşdırılması // Народы Евразии. История, культура и проблемы взаимодействия. Материалы международной научно-практической конференции 5-6 апреля 2012 года. Пенза-Баку - Белосток, Социосфера, 2012. – 287 с. http://sociosphera.com/files/conference/2012/k-15-4-12.pdf
 • Azerbaycan’la İslam İşbirliği Teşkilati Arasinda Kültürel İlişkiler: Dün, Bugün Ve Gelecek Perspektifler //Proceedings book of International Symposium on Language and Communication: Research trends and challenges (İSLC). 10-13 June 2012.İzmir Universitety. http://www.inlcs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=95

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • İSESKO və Azərbaycan əlaqələri barədə. s.50-56 . // “Dövlət və Din”. İctimai-fikir toplusu. Fevral, 2009,  1 (9). – 255 s.
 • İslam Konferansı Örgütü’nün İslam Dünyasında Yeri ve Önemi. s.62-69 // 2023. Aylık dergi. Türkiye Cümhiriy­yeti. Yıl: 8 Sayı 93. 2009. Yanvar. – 80 s.; http://www.2023.gen.tr/ocak2009/9.htm
 • Azərbaycanın İslam Konfransı Təşkilatı ilə əlaqələrinin yaranması (1991-1993-cü illər). s.62-69 // “Dövlət və Din”. İctimai-fikir toplusu. Sentyabr, 2009. 5 (13). – 256 s. S.62-69.
 • Yaqub Mahmudov Heydər Əliyevin əsərlərinin tarixi mənbə kimi öyrənilməsinin təşəbbüsçüsüdür. s.45-51. // Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri, Bakı, 2009, cild 30, - 211 s.
 • İslam Konfransı Təşkilatının Azərbaycanla əlaqəli qətnamələrində qaçqın və məcburi köçkünlər problemi. s287-290 //Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. Elmi və nəzəri toplu. III buraxılış. Bakı, 2009 – 298 s..
 • İslam Konfransı Təşkilatının Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinə qarşı mövqeyinin formalaşmasında H.Ə.Əliyevin rolu (1991-2003). s. 31-39 // Diplomatiya aləmi. Xarici İşlər Nazirliyinin jurnalı. // Bakı, 27/2010; http://mfa.gov.az/index.php?option=com_content&task=view&id=246&Itemid=64
 • Azərbaycanda miqrasiyanın səbəb və istiqamətləri (XIX-XX əsrlər). s.181-187 // Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar seriyası, № 2, 2010; http://publish.bsu.edu.az/Humanitar%20elml%C9%99r%20seriyas%C4%B1%20ill%C9%99rl%C9%99/content/humanitar_elmlr_seriyas_2010_2_
 • Организация Исламская Конференция и страны СНГ. s.46-49 /«Научное обозрение». Ежеквартальный сборник статей. Вып.49. Махачкала, 2010.
 • Heydər Əliyev əsərlərində Azərbaycan – İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı əlaqələri // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Xüsusi Buraxiliş. Bakı, 2013, №2.
 • The events of Organization İslamic Cooperation about the recognition of Khojaly genocide// Tarih araştırmalari dergisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümü. Cilt XXXII. Sayı 54. Ankara, 2013, eylül. 223 s. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1842/19395.pdf
 • Oğuz rayonunun inzibati ərazi bölgüsü və əhalinin yerləşməsi // “Bakı Universitetinin Xəbərləri”, humanitar elmlər seriyası, № 3, Bakı-2013. http://static.bsu.az/w8/Xeberler%20Jurnali/Humanitar%20%202013%20%203/126-133.pdf
 • Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999-cu illər)// BDU-nun Xəbərləri,humanitar elmlər seriyası, Bakı,Bakı Universitetinin nəşriyyatı, № 2, 2014, http://static.bsu.az/w8/Xeberler%20Jurnali/Humanitar%20%20%202014%20%202/20%20%20%20S.Z.QUL%C4%B0YEVA.pdf
 • Oğuz (Vartaşen) rayonunun əhalisinin təhsil vəziyyəti (1930-1999-cu illər)//“Geo Strategiya” ictimai-siyasi,elmi-populyar jurnal, № 05 (23) sentyabr-oktyabr, Bakı- 2014, 78 səh. http://az.strategiya.az/index.php?do=xeber&id=22088
 • İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlamentlərarası İttifaqı // “Geo Strategiya” ictimai-siyasi,elmi-populyar jurnal, noyabr-dekabr, № 6, (24), Bakı-2014, 78 səh. http://az.strategiya.az/index.php?do=xeber&id=25269
 • Vartaşen (Oğuz) rayonu əhalisinin say dinamikası və məskunlaşması (1930-2010) Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. Elmi və nəzəri toplu. IV buraxılış. Bakı, 2015, “Avropa” nəşriyyatı. 210 s.
 • I Dünya müharibəsi illərində türk-müsəlmanlardan təşkil olunmuş “Vəhşi Diviziya” və Türkmən tekin süvari alayı ”Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, 2015. N 4, - 403 s.. General Səməd bəy Mehmandarovun anadan olmasının 160 illiy yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış.
 • 2009-cu ildə BDU daxili 50+50 qrant layihəsinin qalibi olmuşdur.
 • Türkiyə Cümhuriyyətinin ictimai-siyasi həyatında din. Bakı Universiteti - Qrantlara iştirak: nəşriyyatı. 2016. s. 20
Bookmark and Share