ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Quliyeva Nuridə

Quliyeva Nuridə Hidayət qızı

Tarix elmləri namizədi, aparıcı elmi işçi (0,5 əvəzçi)

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1961-ci il oktyabrın 1-də Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
 • Orta məktəbi 1978- ci ildə Bakı şəhərində bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1978-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olmuş, 1983-cü ildə həmin fakültəni bitirmişdir.
 • 1992-1996-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin dissertanturasında oxumuşdur.
 • 1996-cı ilin yanvarında «Azərbaycan tatlarının ailə məişəti və mənəvi mədəniyyəti /tarixi-etnoqrafik tədqiqat/» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir
 • 1996-cı ildə tarix elmləri namizədi adını almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1992-ci ildə Qərb Universitetində baş müəllim kimi elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.
 • Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində Magistratura və Bakalavr pillələrində ixtisas kursu fənnini tədris edir.
 • «Azərbaycanda azsaylı etnosların məskunlaşması /tarixi-demoqrafik tədqiqat/» mövzusunda elmi tədqiqatlarını davam etdirir.
 • Hazırda Tarix fakültəsinin «Dünya azərbaycanlıları tarixi demoqrafiya» ETL-də  aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır.
 • «Azərbaycan tatlarının ailə məişəti və mənəvi mədəniyyəti /tarixi-etnoqrafik tədqiqat» mövzusunda monoqrafiyası çapdan çıxmışdır.
 • Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların tədqiqatı ilə məşğul olur.
 • 50-dən artıq məqalə və tezislərin müəllifidir. Kitab və məqalələri xaricdə və saytlarda çapdan çıxmışdır.
 • Azərbaycan televiziyası və beynəlxalq TV vasitəsilə azsaylı xalqlara həsr olunmuş verilişlər aparır.
 • «Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası» kafedrası üçün «Azərbaycan etnoqrafiyası», «Etnologiya» və «Azərbaycanın azsyaylı xalqları» mövzusunda proqramlarını yazmışdır.
 • Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Beynəlxalq və Azərbaycanda keçirilən konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • К истории изучения татов Кавказа (Историко-культурные и экономические связи народов Кавказа: прошлое, настоящее, будущее).
 • Относительно немецких конфессий (Tarix və onun problemləri jurnalı)
 • Azərbaycanın azsaylı xalqları: tatlar (dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik, II buraxılış).
 • XX əsrdə Şəki-Zaqatala bölgəsində etnik proseslərin bəzi xüsusiyyətləri (Azərbaycan Respublikasının şimal-qərb regionu: tarix, arxeologiya, etnoqrafiya bu gün).
 • Вклад Г.А.Гулиева в развитие этнографической науки Азербайджана (Международная научная конференция. «Археология, этнология, фольклористика Кавказа»). Тбилиси, Академия Наук Грузии, Институт Истории и этнологии им. И.В. Джавахишвили.
 • XIX əsrin ikinci yarısında Şəki qəzası – Zaqatala dairəsində sənət, sənətkarlıq sahələrinin inkişafı. AMEA Arxeologiya və etnoqrafiya 2004.
 • Şəki-Zaqatala bölgəsində dini inanclar və onun xüsusiyyətləri.
 • О происхождении ингилойцев. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, № 4.
 • «О связях народов Кавказа в конце 19-20 в области духовной культуры». Махачкала, 2004.
 • «К истории изучения татов Кавказа». Исторические, культурные и этнологические связи народов Кавказа: прошлое, настоящее, будущее. Тезисы докладов Международной конференции посвященной 80 летию основания Института археологии и этнографии. Махачкала.
 • «Şəki-Zaqatala bölgəsinə səfər. AMEA Arxeologiya və etnoqrafiya. Половозрастная структура населения Белоканского района.» Arxeologiya, etnoqrafiya və Qafqazın folkloru. AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya institutu.
 • «Azərbaycan etnoqrafiyası». Proqram
 • «Azsaylı xalqlar». Proqram
 • «Etnoloji anlayışlar, məktəblər, cərəyanlar». Proqram.
 • Этнические меньшиства Азербайджана. Москва международный журнал ИРС
 • Azərbaycan yəhudilərinin daxili miqrasiyası. Tarix və onun problemləri.
 • Dağ yəhudilərinin yemək adətlərinə dair
Bookmark and Share